Praktika


Studentų praktinio mokymo organizavimo principus nustato Mykolo Romerio universiteto Senato 2015 m. birželio 1 d. priimtas nutarimas Nr. 1SN-37 „Dėl Mykolo Romerio universiteto studentų praktikos nuostatų, praktikos sutarties formos ir tipinės studento praktikos vadovo atsiliepimo formos patvirtinimo“. 

SVARBU:
Atkreipiame dėmesį, kad Teisės studijų krypties aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-831, 52 punktas numato, kad "Praktikos vietoje studentui turi būti paskirtas praktikos vadovas, kuriuo gali būti asmuo, turintis ne žemesnę kaip teisės magistro ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį".
  
Mykolo Romerio universiteto studentų praktinio mokymo nuostatai

Studento, atliekančio praktiką, statusą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje praktikos metu nustato sudaryta trišalė sutartis tarp studento, Universiteto ir įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje atliekama praktika.
Mykolo Romerio universiteto studento praktinio mokymo sutarties forma

Studentas pateikia pasirašyti Mykolo Romerio teisės mokyklai 3 sutarties egzempliorius. Fakulteto prodekanės doc. dr. Linos Novikovienės pasirašyta studento praktinio mokymo sutartis tvirtinama Teisės mokyklos antspaudu ir registruojama Universiteto studentų praktinio mokymo sutarčių registre per 10 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Registraciją vykdo Studentų skyriaus vadybininkai ir vyr. metodininkai, kuruojantys atitinkamas studijų programas ir kursus.
Praktikos planas (programa). Tai studijų dalyko programos (aprašo) reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriame nustatyta praktikos apimtis, tikslas bei studijų rezultatai (siekiniai), turinys, studijų metodai, vertinimo metodai ir kriterijai, studijų šaltiniai. Praktikos programą tvirtina Teisės mokyklos taryba, aprobuoja studijų programos komitetas. Praktikos programos aprašą galima rasti čia: https://stdb.mruni.eu/studiju_dalyko_aprasas.php?id=6436&l=lt.

Žemiau pateikiami praktikos uždaviniai, numatyti praktikos programos apraše.
Pagal šiuos uždavinius studentai ir turi formuluoti savo praktikos tikslą bei uždavinius, atsižvelgiant į praktikos atlikimo vietą:
Praktika gali būti atliekama vienoje iš šių institucijų:
1. Praktika teisme.
2. Praktika prokuratūroje.
3. Praktika advokatūroje.
4. Praktika antstolių kontoroje.
5. Praktika notarų biure.
6. Praktika valstybinių (privačių) įmonių ar įstaigų personalo/teisės padaliniuose.

1.Susipažinti su teismų struktūra, darbo organizavimu bei kompetencija. Dalyvauti teismo posėdžiuose nagrinėjant bylas. Susipažinti su nagrinėjimo proceso etapais, teisiamojo posėdžio tvarka, vykdymo procesu. Susipažinti su bylų turiniu, procesiniais dokumentais, bylų paskirstymo teisėjams praktika bei jų parengimo teismo posėdžiams tvarka, teismo archyvo darbu.

2. Susipažinti su teritorinių prokuratūrų organizacine struktūra, pagrindiniais veiklos metodais ir kryptimis, teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą, sąveikos su kitomis teisėsaugos institucijomis formomis. Susipažinti su prokuratūrų tiriamomis baudžiamosiomis bylomis: ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarka, bylos tyrimo planavimu ir versijų iškėlimu. Dalyvauti atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus (apklausas, parodymų patikrinimus ir kt.) rengti reikiamų procesinių dokumentų projektus, susipažinti su prokuratūrų taikomų procesinių prievartos priemonių skyrimo tvarka, kartu su tiesioginiais praktikos vadovais analizuoti jų teisėtumą ir pagrįstumą.

3. Susipažinti su advokatūros paskirtimi ir vieta ginant bei įgyvendinant žmonių subjektines teises, advokatūros organizacine struktūra ir valdymo mechanizmu. Susipažinti su advokatų darbo organizavimo ir veiklos planavimo pagrindiniais metodais. Susipažinti su advokato kaip procesinės figūros dalyvavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose ypatumai. Dalyvauti surašant reikiamus procesinius dokumentus, rengti tokių dokumentų projektus, gilinant į materialinės ir procesinės teisės normas, reguliuojančias klausimus, susijusius su konkrečių bylų nagrinėjimu.

4. Susipažinti su antstolio kontoros darbo organizavimo, vykdomųjų dokumentų vykdymo, teismo pavedimu faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir įteikimo juridiniams ir fiziniams asmenims, reikalingos dokumentacijos vedimo tvarka bei būdais. Susipažinti su antstolio veikla gaunant duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo, administravimo įstaigų, kadastrų ir registrų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito bei finansų įstaigų, saugant turtą vykdymo procese, aukciono tvarka realizuojant įkeistą turtą, tarpininkaujant turtinių prievolių vykdymo procese. Pagal galimybes dalyvauti antstolio atliekamuose juridiniuose veiksmuose.

5. Susipažinti su notaro biuro darbo organizavimu, dokumentų rengimo, notarinių veiksmų atlikimo ir registravimo taisyklėmis ir tvarka. Susipažinti su dokumentų archyvo vedimo tvarka. Dalyvauti rengiant sutarčių ir kitų dokumentų projektus. Nepažeidžiant notarinių veiksmų atlikimo slaptumo pagal galimybes dalyvauti notarui konsultuojant klientus, tvirtinant sandorius bei išduodant notarinius liudijimus, vykdomuosius raštus ir kitus dokumentus. Susipažinti su atskirų sandorių tvirtinimo ir registravimo ypatumais.

6. Susipažinti su teisės ar personalo skyriaus darbo organizavimu, personalo valdymo politika, dokumentų rengimu, registravimo taisyklėmis ir tvarka. Susipažinti su dokumentų archyvo vedimo tvarka. Rengti įmonės/įstaigos vadovo įsakymų projektus, susipažinti su darbo tvarkos taisyklėmis. Dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo ir teisės klausimais. Pagal galimybes dalyvauti vertinat teisės aktų projektus,, kartu su praktikos vadovu teikti išvadas ir pasiūlymus nagrinėjant skundus, prašymus bei pranešimus, dalyvauti atstovaujant įmonę/įstaigą visų instancijų teismuose ir kitose institucijose.

Pasibaigus praktikai studentas pagal fakulteto nustatytą tvarkaraštį pateikia studijų programos praktikos vadovui (kartu su vienu sutarties egzemplioriumi) nustatytos formos ataskaitą su praktikos vadovo studento darbo įvertinimu.

Mykolo Romerio universiteto studento praktinio mokymo atsiskaitymo lapo forma

Mykolo Romerio universiteto tipinę studento praktikos vadovo atsiliepimo forma:
Teisės nuolatinės studijos 3 kursas
Teisės nuolatinės studijos 4 kursas
Teisės ištęstinės studijos 5 kursas
Teisės ir valdymo nuolatinės studijos 3 kursas
Teisės ir valdymo nuolatinės studijos 4 kursas
Teisės ir valdymo ištęstinės studijos 5 kursas
Teisės ir muitinės veiklos nuolatinės studijos 3 kursas
Teisės ir muitinės veiklos nuolatinės studijos 4 kursas
Teisės ir muitinės veiklos ištęstinės studijos 5 kursas
Galutinį praktikos įvertinimą (įskaityta arba neįskaityta) atlieka studijų programos praktikos vadovas.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747