Nuolatinis viešųjų pirkimų specialistų poreikio darbo rinkoje augimas reikalauja sprendimų - MRU
Naujienos

28 birželio, 2022
Nuolatinis viešųjų pirkimų specialistų poreikio darbo rinkoje augimas reikalauja sprendimų
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla

Šių dienų viešieji pirkimai yra sudėtingas procesas, per kurį viešojo sektoriaus organizacijos įsigyja jų funkcijoms vykdyti būtinų prekių, darbų ir paslaugų. Spartus viešųjų pirkimų teisinių santykių vystymasis lemia didelį specialistų (teisininkų, vadybininkų, ekonomistų), išmanančių besikeičiantį teisinį reglamentavimą, galinčių kvalifikuotai ir efektyviai spręsti viešųjų pirkimų teisinių santykių srityje iškilusias problemas, poreikį. Siekdamas jį atliepti, Mykolo Romerio universitetas pirmasis šalyje sukūrė magistro studijų programą Viešųjų pirkimų teisė LL.M..

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis[1], Lietuvoje 10 % valstybės pareigūnų, atsakingų už viešuosius pirkimus, dirba tik šioje srityje. Daugiau nei 70 % atvejų viešieji pirkimai nėra pagrindinė specialistų veikla. Lietuvoje taip pat nėra taikoma jokia viešųjų pirkimų specialistų sertifikavimo sistema. EBPO rekomendacijose Lietuvos Respublikai akcentuojamas poreikis kelti viešųjų pirkimų specialistų kvalifikaciją, nurodoma, kad trūksta viešųjų pirkimų specialistų, besispecializuojančių tik viešųjų pirkimų srityje. Ekspertai dar 2019 m. nustatė, kad, nors Lietuvos viešųjų pirkimų sistema, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, yra vystoma ir tobulėja sparčiai, jos žmogiškųjų išteklių segmento pajėgumai ir kompetencijos vis dar yra nepakankami.

Atsižvelgdamas į viešųjų pirkimų specialistų poreikį darbo rinkoje, Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU) nuo 2021 m. rudens vykdo teisės magistro studijų programą Viešųjų pirkimų teisė LL.M. Ja siekiama rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie būtini valstybėje kuriant skaidrią ir prie darnios visuomenės raidos ženkliai prisidedančią viešųjų pirkimų sistemą. Pagrindinės priežastys, lėmusios šios programos atsiradimą, buvo kelios: trūksta viešųjų pirkimų specialistų, turinčių įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų norint tinkamai vykdyti viešuosius pirkimus; rengiamų mokymų nepakanka reikiamai kvalifikacijai įgyti; perkančiosios organizacijos ne visada skiria deramą dėmesį tinkamam viešųjų pirkimų organizavimui; perkančiųjų organizacijų specialistams viešųjų pirkimų funkcija dažnai priskiriama kaip papildoma ir taip neugdomos būtinos personalo kompetencijos šioje srityje; viešųjų pirkimų specialistų rengimas yra nepakankamas, jie neturi reikiamų žinių ir kompetencijų, kad galėtų tinkamai vykdyti viešuosius pirkimus. Dėl to didėja tikimybė padaryti viešųjų pirkimų vykdymo klaidų, lemiančių neefektyvų valstybės finansų naudojimą ir menkinančių viešojo sektoriaus įvaizdį.

Viešųjų pirkimų teisės LL.M. studijų programa yra unikali, nes jos turinys sudarytas remiantis realiais viešųjų pirkimų sistemos poreikiais, integruoja naujausias viešųjų pirkimų koncepcijas bei išsiskiria specializuotu ir į praktinių įgūdžių įgijimą bei tobulinimą orientuotu viešųjų pirkimų teisės specialistų rengimu. Siekiama, kad programos absolventai gebėtų įnešti reikšmingą indėlį į viešųjų pirkimų sistemos tobulinimą Lietuvoje. 2021–2022 m. m. programą pasirinko ir sėkmingai studijas baigė 23 studentai. Pirmosios laidos absolventai nurodo, kad studijos pasiteisino, jų metu įgyta naujų žinių, labai patobulinti įgūdžiai.

„Šios studijos yra pirmos Lietuvoje, jos yra šiuolaikiškos, atitinka šalies ir mano asmeninį poreikį kelti kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje, tobulinti turimus įgūdžius bei profesiškai augti. Stipri, profesionali dėstytojų komanda, patyrę, jau dirbantys viešųjų pirkimų srityje studentai – visa tai davė sinerginį rezultatą: susijungė teorija ir praktika, ir to rezultatas – aukštos kvalifikacijos viešųjų pirkimų specialistai, gebantys dirbti prasmingai, remdamiesi naujausiomis teisinėmis aktualijomis, mokantys efektyviai spręsti viešųjų pirkimų srities klausimus, dalyvaujantys šalies viešųjų pirkimų teisėkūros procese. MRU studijos atveria plačias karjeros galimybes, studijų metu įsidarbinau VšĮ CPO LT, šiuo metu dirbu Prekių pirkimų grupės vadove, esu labai motyvuota naujame darbe ir naujame kolektyve“, – teigia MRU absolventė Irina Trafimova.

Prie programos kūrimo ir vykdymo labai prisidėjo socialiniai partneriai: Inovacijų ir ekonomikos ministerija, VšĮ CPO LT, Viešųjų pirkimų tarnyba. Būtent jų pastangomis identifikuotos pagrindinės viešųjų pirkimų specialistų rengimo spragos, pasiūlyti atskiri programos dalykai bei temos. Vadovaujantis 2021 m. MRU ir VšĮ CPO LT sudaryta bendradarbiavimo sutartimi, 2021–2022 mokslo metais CPO LT skyrė 25 000 eurų finansavimą 8 pilnoms ir vienai dalinei stipendijai, kurios buvo paskirtos labiausiai motyvuotiems programos studentams. 2022–2023 mokslo metais socialiniai partneriai taip pat planuoja skirti finansavimą 5 pilnoms ir vienai dalinei stipendijai. Kaip teigia VšĮ CPO LT vadovė Neringa Andrijauskienė, stipendijos skiriamos gabiausiems ir labiausiai motyvuotiems magistrantams, siekiant prisidėti prie kokybiškos jų integracijos darbo rinkoje. „Efektyvūs viešieji pirkimai įmanomi tik dirbant profesionaliems, kompetentingiems, turintiems analitinio ir kritinio mąstymo gebėjimų, kūrybiškiems ir inovatyviems darbuotojams. Svarbu, kad studijuojantieji šioje programoje įgauna ne tik teisės, bet ir ekonomikos bei vadybos žinių, kurios padeda į viešuosius pirkimus pažvelgti platesniu kampu. Tikime, jog finansinė paskata prisideda prie motyvacijos stiprinimo ir noro iš studijų programos sukaupti maksimalų žinių ir minėtų gebėjimų bagažą būsimai profesinei veiklai.“ – sako N. Andrijauskienė.

Socialiniai partneriai aktyviai dalyvavo kvalifikuotų specialistų, galinčių kokybiškai dėstyti atskirus programos dalykus, paieškoje. Programoje dėsto aukščiausio lygio viešųjų pirkimų ekspertai: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai, žinomi šios srities advokatai, vadovaujantieji valstybinių įmonių specialistai, MRU profesoriai ir kt. Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė, viena iš programos kūrėjų bei dėstytojų, nurodė, kad stiprus dėstytojų kolektyvas, studijų orientavimas į praktinį žinių pritaikymą nėra vieninteliai šios unikalios Lietuvoje programos privalumai. „Studijos šioje programoje esamiems ir būsimiems viešųjų pirkimų specialistams taip pat suteikia išskirtinę progą plėtoti savo socialinį tinklą, susipažinti su kitų organizacijų viešųjų pirkimų specialistais, užmegzti ryšį su dėstytojais ekspertais, mokytis vieniems iš kitų. Žinios, jų praktinis pritaikymas, bendravimas su kolegomis ir bendradarbiavimas su Lietuvos viešųjų pirkimų ekspertais sudaro sąlygas sėkmingai tolesnei karjerai viešųjų pirkimų srityje“, – teigia profesorė.

Ar studijos VPT LL.M. programoje bus prilyginamos pirkimų specialistų žinių patikrinimui, prasidėsiančiam nuo 2022 m. liepos 1 d?

Jau nuo 2022 m. liepos 1 d. bus vykdomas viešųjų pirkimų specialistų atestavimas, pagal kurio rezultatus bus išduodami pirkimų specialisto pažymėjimai [2]. Viešųjų pirkimų tarnyba, įgyvendindama Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo[3] nuostatas, parengė pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimus, kurie suskirstyti į atskirus modulius. Rengdamiesi žinių patikrinimo testui, viešųjų pirkimų specialistai turi susipažinti su pateikta metodine informacija, teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus, mokymų įrašais, aktualia teismų praktika. Sugretinus MRU Viešųjų pirkimų teisės LL.M. programos turinį su pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimais, pastebėtina, kad MRU VPT LL.M. programoje studijuojama gerokai plačiau ir giliau, nei reikalaujama rengiantis žinių patikrinimo testui. Tai reiškia, kad studentai, baigę programą, įgyja žinias bei įgūdžius, kurie atitinka pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimus. Todėl ateityje atsiranda galimybė VPT LL.M. programos absolventams papildomai neatlikti žinių patikrinimo testo siekiant gauti pirkimų specialisto pažymėjimą. Kitaip tariant, asmenys, baigę VPT LL.M. programos studijas, būtų atleisti nuo pareigos laikyti žinių patikrinimo testą, o programos diplomas būtų automatiškai prilyginamas pirkimų specialisto pažymėjimui. Dabartiniu metu su socialiniais partneriais intensyviai diskutuojama, kaip teisiškai įtvirtinti tokias galimybes, o kol kas studijos yra tarsi pasirengimas žinių patikrinimui. Neabejotina, kad koreguojant VPT LL.M. studijų programos ir atskirų dalykų aprašus, bus kreipiamas dar didesnis dėmesys į reikalavimų, keliamų pirkimų specialistų žinioms, adaptavimą, jų perkėlimą į studijų procesą, kad ateityje nekiltų abejonių dėl VPT LL.M. programos atitikties šių dienų pirkimų specialistų kvalifikacijai. Tačiau bet kokiu atveju, VPT LL.M. diplomo prilyginimas pirkimų specialisto pažymėjimui sudarytų dar patrauklesnes sąlygas studijuoti. Kaip pažymėjo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patarėja, MRU doktorantė ir programos dėstytoja Neringa Virbickaitė, programa visiškai atitinka pirkimų specialistams reikalingų žinių turinio reikalavimus. Programa rengta atsižvelgiant į Europos viešųjų pirkimų specialistų kompetencijų sistemą[4] (Kompetencijų sistema), pagal kurią nustatytas pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinys. Vertinant programos turinį ir Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbtą informaciją[5] apie tai, kokias žinias ir įgūdžius turi turėti pirkimų specialistai, kad sėkmingai pasiruoštų žinių patikrinimo testui, matyti, kad programos turinys yra net platesnis, suteikiantis žinių ne tik pagrindinėmis viešųjų pirkimų temomis, bet ir ekonomikos bei vadybos žinių, kurios yra būtinos pagal Kompetencijų sistemą.

Viešųjų pirkimų teisės LL.M. programos vadovas – MRU prof. dr. Andrejus Novikovas – siūlomų studijų aktualumą grindžia keliais veiksniais. Pasak jo, visų pirma egzistuoja akivaizdus valstybės poreikis užtikrinti, kad viešuosius pirkimus organizuotų, administruotų ir kontroliuotų aukštos kvalifikacijos viešųjų pirkimų specialistai. Antra, viešųjų pirkimų specialistai jaučia poreikį įgyti ir tobulinti kompleksines teisės, ekonomikos bei vadybos žinias ir įgūdžius, gebėjimą greitai prisitaikyti prie ypač sudėtingos ir nuolat kintančios viešųjų pirkimų aplinkos. Trečia, viešuosius pirkimus kontroliuojančioms, organizuojančioms ir juose dalyvaujančioms organizacijoms nuolat trūksta darbuotojų, turinčių gilių ir sistemingų teisinių žinių ir įgūdžių viešųjų pirkimų srityje. Galiausiai, netolimojoje ateityje VPT LL.M. diplomo prilyginimas pirkimų specialisto pažymėjimui sudarytų dar patrauklesnes sąlygas rinktis Viešųjų pirkimų teisės LL.M. studijų programą.