Ekspertų sąrašas - MRU

Ekspertų sąrašas

Viešojo saugumo akademija

Vardas, pavardė, pareigos Kontaktai Temos

Prof. dr. Snieguolė Matulienė

Viešojo saugumo akademijos dekanė

861005011

m.sniega@mruni.eu 

Aukštojo mokslo sistema; Studijų kokybė; Statutinių pareigūnų rengimas; Nusikalstamų veikų atskleidimas, tyrimas; Viešojo saugumo akademija; Kriminalistikos (ekspertizių) klausimai.

Prof. dr. Žaneta Navickienė

Viešojo saugumo akademijos Statutinio ugdymo instituto profesorė, laikinai einanti direktorės pareigas

868789675

zaneta.navickiene@mruni.eu

Atsparumas korupcijai; Policijos veikla; Pareigūnų rengimas.

Dr. Andrius Stankevičius

Viešojo saugumo akademijos Teisės ir teisėsaugos instituto lektorius

861239999

stankevicius@mruni.eu

Atliekų tvarkymas; Lobistinė veikla (lobizmas); Teisėkūra; Kriptovaliuta.

Daiva Bereikienė

Viešojo saugumo akademijos Teisės ir teisėsaugos instituto lektorė

868611067

d.bereikiene@mruni.eu

Aplinkosaugos teisės klausimai (ypač atliekų tvarkymo sritis); Vaikų teisės (tėvų valdžia, tėvų, vaikų, mokytojų atsakomybės klausimai).

Dr. Audronė Žemeckė-Milašauskė

Viešojo saugumo akademijos Teisės ir teisėsaugos instituto lektorė

865286093

a_zemecke@mruni.eu

Paveldėjimo teisės aspektai; Šeimos teisės aspektai; Santuokos nutraukimo klausimai, iki/-vedybinės sutartys.

Prof. dr. Rita Remeikienė

Viešojo saugumo akademijos vyriausioji mokslo darbuotoja

861624114

rita.remeikiene@mruni.eu

Tvarumas; Dekarbonizacija; Žaliasis kursas.

Dr. Rūta Petkuvienė

Viešojo saugumo akademijos Teisės ir teisėsaugos instituto lektorė

860668471

ruta.petkuviene@teismas.lt

Civilinė teisė; Žmogaus teisės; Darbo teisė.

Prof. dr. Violeta Vasiliauskienė

Viešojo saugumo akademijos Teisės ir teisėsaugos instituto profesorė

867051451

v.vasiliauskiene@mruni.eu

Tarptautinė teisė: ginkluoti konfliktai, humanitarinė teisė; Europos Sąjungos teisė; Žmogaus teisės.

Egidijus Lankelis

Viešojo saugumo akademijos Statutinio ugdymo instituto lektorius

868230947

egidijus.lankelis@mruni.eu

Dokumentų blankų ir rekvizitų tyrimai.

Jurgita Baltrūnienė

Viešojo saugumo akademijos Statutinio ugdymo instituto lektorė

868234854

baltruniene.jur@mruni.eu

Kriminalistika; Kriminalistikos taktika; Kriminalistinė nusikalstamų veikų tyrimo metodika.

Algis Mečkovskis

Viešojo saugumo akademijos Statutinio ugdymo instituto lektorius

868616093

meckovskis@mruni.eu

Kovinė savigyna; Dziudo; sambo.

Viačeslav Čigrin

Viešojo saugumo akademijos Statutinio ugdymo instituto lektorius

868649808

cigrin@mruni.eu

Ginklai; Šaudyba.

Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Vardas, pavardė, pareigos Kontaktai Temos

Prof. dr. Gražina Čiuladienė

Komunikacijos instituto dėstytoja

grazina.ciuladiene@mruni.eu Azijos kultūra; Konfliktų studijos.

Prof. dr. Mykolas Simas Poškus

Psichologijos instituto dėstytojas

mykolas_poskus@mruni.eu Evoliucinė psichologija; Psichologija ir gamtosauga.

Gintarė Gulevičiūtė

Komunikacijos instituto dėstytoja


gintare.guleviciute@mruni.eu
Skaitmeninis marketingas; Socialinių tinklų komunikacija; Ekspertiniai tyrimai; Internetinė reklama.

Doc. dr. Miglė Eleonora Černikovaitė

Komunikacijos instituto dėstytoja


miglec@mruni.eu
Kūrybinis rašymas; Vizualumas.

Prof. dr. Mindaugas Briedis

Komunikacijos instituto dėstytojas 

mbriedis@mruni.eu Filosofija; Vaizdiškumas filosofijoje.

Prof. dr. Marius Kalinauskas

Komunikacijos instituto direktorius

m.kalinauskas@mruni.eu Žaidimų industrija bei kultūra; Žaidybinimas; Skaitmeninio turinio paveikumas; Memai bei alternatyvioji skaitmeninė kultūra; Mokymas (-is) per IKT.

Rūta Latinytė

Komunikacijos instituto dėstytoja

ruta_latinyte@mruni.eu Kūrybinės industrijos; Komunikacijos teorija ir praktika; Semiotika; Ryšiai su visuomene; Šiuolaikinė etnologija ir visuomenės procesai (papročiai, vartotojų elgsena, stereotipai).

Doc. dr. Virginijus Valentinavičius

Komunikacijos instituto dėstytojas

valentinavicius@mruni.eu Politika; Politinė komunikacija; Politinių aktualijų komentarai.

Prof. dr. Romas Prakapas

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojas

prakapas@mruni.eu  Mokyklų įsivertinimas ir vertinimas; Etika; Pedagoginis bendravimas; Mokytojų rengimas ir profesinis tobulėjimas; Mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimas.

Doc. dr. Jolita Dudaitė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

 

jolitad@mruni.eu Testų teorija; Nuotolinis mokymas; Matematinis /gamtamokslinis raštingumas; Suaugusiųjų raštingumas; Tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai; IKT taikymas ugdyme; Mokymasis visą gyvenimą.

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė

o.merfeldaite@mruni.eu  Socialinė pedagogika; Visos dienos mokyklos organizavimas; Pedagogų rengimas; Švietimo pagalba.

Doc. dr. Tomas Butvilas

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojas

tbutvilas@mruni.eu  Ugdymas karjerai; verslo ir socialinio darbo sinergija; Efektyvi komunikacija; Lyderystė organizacijoje; Netekčių psichopedagogika; Vaiko socializacija; Šeimotyra.

Prof. dr. Valdonė Indrašienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė

v.indrasiene@mruni.eu Mokymo(si) organizavimas; Mokytojų rengimas ir profesinis tobulėjimas; Kritinio mąstymo ugdymas; Švietimo pagalba.

Aleksandras Segal

Psichologijos instotuto lektorius, teismo psichologas

a.segal@mruni.eu Vaikų apklausos; Nepilnamečių apklausos; Vaikų seksualinio smurto tyrimai; Sudėtingos skyrybos; Sprendimų priėmimas teisminiame procese.

Doc. dr. Antanas Valantinas

Docentas

a.valantinas@mruni.eu Psichologijos temos.

Doc.dr. Lora Tamošiūnienė

Humanitarinių mokslų instituto docentė

lora@mruni.eu Poezija (vertimai, šiuolaikinė poezija); Korėjiečių literatūra (vertimai).

Prof.dr. Povilas Aleksandravičius

Humanitarinių mokslų instituto profesorius

povilasal@mruni.eu Europos klausimai: europietiškoji tapatybė, Europos Sąjungos kultūriniai pagrindai ir pan.; Globalizacija, galimi jos ateities scenarijai; Lietuvos visuomenės tapatumas, jos raida, mąstymo ypatumai, vertybių dinamika; Atviroji visuomenė; Santykiai tarp religijų ir kultūrų (daugiakultūriškumo klausimai); Bažnyčia ir politika; Krikščionybės padėtis ir ateitis pasaulyje ir Lietuvoje; Technologijos, jų poveikis žmogui ir visuomenei, transhumanizmas; Žmogaus gyvenimo realizacijos, dvasinio išsipildymo klausimai

Prof.dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė

Psichologijos instituto profesorė, direktorė

rvalick@mruni.eu Verslo psichologija; Raidos psichologija

Prof.dr. Rita Žukauskienė

Psichologijos instituto profesorė

rzukausk@mruni.eu Psichologijos srities tyrimai

Prof. dr. Rimantas Vosylis

Psichologijos instituto profesorius

rimantasv@mruni.eu Tapsmo suaugusiuoju procesas, finansinės tėvų paramos reikšmė jaunuolių psichologiniam augimui ir raidos procesams; Tyrimų metodologijos klausimai.

Doc. dr. Arvydas Kuzinas

Psichologijos instituto dėstytojas

kuzinasa@mruni.eu Žiniasklaidos psichologija; Fizinės aplinkos poveikis emocijoms; Vaizdų poveikis žmonėms; Dėmesio valdymas; Atminties lavinimas.

Gintautas Katulis

Psichologijos instituto lektorius

gintautas.katulis@mruni.eu  Patirtinis reflektyvus ugdymas, jo efektyvumas, taikymas mokyklos kontekste, psichologinė nauda; Refleksijos taikymas.

Rūta Barkauskaitė

Psichologijos instituto lektorė

rubarkauskaite@mruni.eu  Retomis ligomis sergančiųjų psichologija, jų tapatumo procesai; Psichosocialiniai funkcionavimo aspektai; Šeimos, auginančios vaikus su reta liga, funkcionavimas.

Dr. Audra Balundė

Aplinkos psichologijos tyrimų centro vadovė / Psichologijos instituto dėstytoja

audra.balunde@mruni.eu Įvairios aplinkos psichologijos tematikos: aplinkai draugiškas elgesys, aplinkai draugiško elgesio skatinimas, žmogaus elgesys ir ekologinė krizė, jaunų žmonių atsakas į ekologinę krizę, aplinkai draugiško elgesio bei aplinkosauginio pilietiškumo ugdymas, ryšio su gamta tematika, ekologinis nerimas. 

Jolanta Sondaitė

Psichologijos instituto profesorė

jsondait@mruni.eu Konfliktai, skyrybos, vaikai skyrybų situacijoje, mediacija, mirtis, gedėjimo procesas, tarpkultūriniai psichologiniai skirtumai, streso valdymas, savireguliacija.

Dr. Oksana Malinauskienė

Psichologijos instituto lektorė

oksana@mruni.eu Temos, susijusios su paauglystės amžiaus tarpsniu: paauglių emocijų ir elgesio sunkumai, jų raida; Paauglių lytinis tapatumas;
Bendravimas su paaugliais, turinčiais elgesio sunkumų; Paauglių santykiai su tėvais; Tėvų auklėjimo stiliai; Tėvų naudojama psichologinė bei elgesio kontrolė.

Prof.dr. Violeta Jegelevičienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

suboc.violeta@gmail.com  Edukacinės technologijos; Ugdymas karjerai;  Visos dienos mokyklos organizavimas; Mokytojų kompetencijos.

Prof. dr. Irena Žemaitaitytė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

irene@mruni.eu Neformalusis ir savaiminis suaugusiųjų švietimas; Technologijų taikymas suaugusiųjų mokymesi; Vyresnio amžiaus asmenų švietimas ir mokymasis. 

Doc.dr. Jautrė Ramutė Šinkūnienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

jautre@mruni.eu Sociokultūrinė veikla; Laisvalaikio vadyba; Inkliuzinis ugdymas; Meno terapijų taikymas.

Prof. dr. Asta Railienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

asta.railiene@mruni.eu Ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokykloje; Karjeros valdymas aukštojoje mokykloje; Visos dienos mokyklos organizavimas; Mokytojų rengimas ir profesinis tobulėjimas.

Doc.dr. Daiva Penkauskienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

daiva.penkauskiene@mruni.eu  Kritinio mąstymo ugdymas, mokyklos nelankymas ir „iškritimas“ iš bendrojo ugdymo sistemos; Kultūrinis raštingumas; Antikorupcinis ugdymas.

Prof. dr. Vida Gudžinskienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

vida.gudzinskiene@mruni.eu Socialinių darbuotojų rengimas; Socialinių įgūdžių ugdymas, gyvenimo įgūdžiai; Perdegimo sindromas; Sveikatos saugojimas, stiprinimas ir ugdymas(is), įgalinimas socialiniame darbe, skirtingų grupių asmenų įgalinimas.

Dr. Neringa Kurapkaitienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

neringa.kurapkaitiene@gmail.com  Savanorystė; Supervizija; Jaunimo neformalusis ugdymas(is); Darbas su jaunimu.

Doc. dr. Justinas Sadauskas

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojas

 

justas_sad@mruni.eu   Socialinių darbuotojų rengimas; Kvalifikacijos tobulinimas; Socialinis darbas bendruomenėje.

Doc. dr. Alina Petrauskienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

alina@mruni.eu Socialinis darbas su senyvo amžiaus asmenimis; Socialinis darbas sveikatos priežiūroje.

Prof. dr. Rita Raudeliūnaitė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

ritara@mruni.eu Socialinis darbas su asmenimis, turinčiais negalią; Specialusis ugdymas. 

Doc. dr. Raminta Bardauskienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

raminta@mruni.eu Šeimos politika; Socialinis darbas su šeima; Socialinio darbo metodai; Socialinių paslaugų kokybė.

Prof. dr. Gražina Čiuladienė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

grazina.ciuladiene@mruni.eu  Krizių ir konfliktų valdymas; Mokyklinė mediacija.

Prof. dr. Brigita Kairienė 

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

b.kairiene@mruni.eu Vaiko teisių apsauga.

Doc. dr. Vida Česnuitytė

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja

v.cesnuityte@mruni.eu Lietuvos / Europos Sąjungos socialinė politika; Šeimos politika; Šeimos sociologija (konceptualizavimas, tendencijos); Gyvenimo kokybė (nelygybė, skurdas); Sociologiniai tyrimai.

Prof. dr. Rūta Marija Vabalaitė

Humanitarinių mokslų instituto dėstytoja

marijavabalaite@mruni.eu Filosofijos reikšmė universitetiniame išsilavinime; Biopolitikos prasmė; Vartotojų visuomenės problemos; Antropoceno iššūkiai.

Prof. dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė

Humanitarinių mokslų instituto dėstytoja

gvalunaite@mruni.eu Socialinės medijos universitetinėse studijose; Fenomenologija moksle; Diskurso analizė; Semiotika – ženklų mokslas; Tekstynai kalbos tyrimuose ir mokyme; Susieti lingvistiniai duomenys.

Prof. dr. Sigita Rackevičienė

Humanitarinių mokslų instituto dėstytoja

sigita.rackeviciene@mruni.eu Šiuolaikiniai terminologiniai tyrimai; Kibernetinio saugumo terminija.

Prof. dr. Linas Selmistraitis

Humanitarinių mokslų instituto dėstytojas

selmistraitis@mruni.eu Aukštojo mokslo studijų programų vertinimas, užsienio kalbų vadovėlių mokykloms vertinimas.    

Doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė

Humanitarinių mokslų instituto dėstytoja

vvaiciun@mruni.eu Vertimo tendencijos.

Julija Jančak

Humanitarinių mokslų instituto dėstytoja

julija.klesciova@gmail.com Vertimo technologijos (kompiuterizuotojo vertimo programos, mašininio vertimo sistemos, dirbtinis intelektas vertime ir kt.); Vertimo rinka; Redagavimas.

Prof. dr. Liudmila Mockienė

Humanitarinių mokslų instituto direktorė

liudmila@mruni.eu Tekstynai kalbos tyrimuose ir mokyme; Dalykinės užsienio kalbos poreikis.

Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Vardas, pavardė, pareigos Kontaktai Temos

Dr. Gediminas Kazėnas

Lektorius

gkazenas@mruni.eu Lietuvių-lenkų santykiai; Lenkija; Savivalda; Regioninė politika; Viešoji politika.

Dr. Tadas Sudnickas

Profesorius

862077979

tsudnick@mruni.eu

Strateginis planavimas ir valdymas; Veiklos efektyvumas; Procesų tobulinimas; Kokybės valdymo sistemos; Darbuotojų kompetencijų valdymas; Lyderystė; Žmogiškųjų išteklių valdymas (darbuotojų atrankos, vertinimas, motyvavimas, mokymai).

Dr. Darius Štitilis

Profesorius

865973258

stitilis@mruni.eu

Privatumas ir asmens duomenų apsauga / visi su BDAR taikymu susiję aspektai; Kibernetinis saugumas; Kibernetiniai incidentai (duomenų vagystės, phishing ir kt.); Tapatybės vagystė el. erdvėje; Elektroniniai nusikaltimai; Dirbtinio intelekto pagalba kuriamos kibernetinės grėsmės; Hibridinės-kibernetinės grėsmės; Dezinformacija.

Dr. Agota Giedrė Raišienė

Profesorė

869873190

agotagiedre@gmail.com

agotar@mruni.eu

Hibridinis ir nuotolinis darbas pandemijos poveikyje; Kartų skirtumai; Darbuotojų gerovė; Darbuotojų perdegimas; Lyderystė nuotoliniame darbe; Suinteresuotųjų atstovų dalyvavimas politikos formavimo procese: į(si)traukimo, dalyvavimo, bendradarbiavimo gebėjimai; Kaip atstovaujami smulkieji ir silpnieji; Mobingas: jo priežastys, raiška, valdymo problemos viešajame sektoriuje; Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų socialinė įtrauktis; Aukštojo mokslo, dalyvavimo darbo rinkoje iššūkiai; Aukštojo mokslo iššūkiai: aukštojo mokslo prieinamumas negalią ir individualių poreikių turintiems asmenims; Mokslinių tyrimų socialinis poveikis ir vertė visuomenei; Mokslo publikacijų kokybės vertinimo klausimai.

Dr. Andrius Stasiukynas

Profesorius

868694604

stasiukynas@mruni.eu

andrius.stasiukynas@gmail.com

Viešasis valdymas; Piliečių įtraukimas; Viešoji politika; Viešasis administravimas ir inovacijos; Valstybės tarnyba; Strateginis planavimas ir valdymas; Veiklos efektyvumas; Procesų tobulinimas; Kokybės valdymo sistemos; Darbuotojų kompetencijų valdymas; Lyderystė; Žmogiškųjų išteklių valdymas (darbuotojų atrankos, vertinimas, motyvavimas, mokymai); Viešųjų paslaugų (švietimo, sveikatos, soc.apsaugos ir kt.) teikimo tobulinimas; Asmenų aptarnavimas; Paslaugų kokybė; Paslaugų privatizavimas (teikimo perdavimas verslui ar NVO); Nepelno nevyriausybinių organizacijų (NVO) plėtra; Bendruomenių stiprinimas; NVO paslaugų teikimas; Jaunimo politika; Jaunimo įgalinimas.

Dr. Vainius Smalskys

Profesorius

861870133

vainius@mruni.eu

Valstybės tanybos raida ir modernizavimas; Viešojo valdymo raida ir modernizavimas.

Dr. Pranas Mierauskas

Profesorius

868634908

pranas.mierauskas@gmail.com

Aplinkosaugos politika ir valdymas; Saugomų teritorijų valdymas.

Dr. Asta Valackienė

Profesorė

868694121

avala@mruni.eu

asta.valackiene@gmail.com

Socialiai atsakingas mokslas ir inovacijos; Pokyčių valdymas, reflektuojant į kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą organizacijose.

Dr. Gintaras Černius

Profesorius

cerniusg@mruni.eu Įmonių, asmeninių finansų valdymas; Įmonių finansai; Vidaus kontrolės sistema.

Dr. Jusif Seiranov

Lektorius

868508951

j.seiranov@mruni.eu

Azijos šalių ekonomikos; Kinijos ekonomika.

Dr. Aušra Šukvietienė

Lektorė

 

ausra.sukvietiene@mruni.eu

NVO; Jaunimo politika; Santykis tarp NVO ir centrinės valdžios bei vietos savivaldos.

Dr. Birutė Mockevičienė

Profesorė

861002511

birute.mockeviciene@mruni.eu

Sprendimų priėmimo viešajame sektoriuje procesai; Paslaugų kokybė sveikatos sektoriuje; E.sveikatos politika.

Dr. Rūta Dačiulytė

Docentė

daciulyte@mruni.eu Suaugusiųjų mokymasis; Organizacijos žmogiškųjų išteklių ugdymas.

Dr. Vytautas Dumbliauskas

Lektorius

868506829

vytautasdumbliauskas@mruni.eu

Vidaus politika.

Rima Urbonaitė

Lektorė

rima.urbonaite@mruni.eu Politologė (vidaus politikos klausimai).

Dr. Vilma Čingienė

Profesorė

v.cingiene@mruni.eu Sporto veiklos valdymas; Ekonominė sporto reikšmė; Aktyvaus laisvalaikio ir sporto sektoriaus žmonių išteklių valdymas.

Dr. Andrius Bielskis

Profesorius

861564016

andrius.bielskis@mruni.eu

Politikos filosofija; Politinė kairė; Socialdemokratija; Politinė kairė-dešinė; Brexitas;  Religijos ir politikos santykiai; Visuomenės militarizacija; Politinė kairė ir karas Ukrainoje. 

Dr. Vilma Miglinė

865973282

vilma.migline@mruni.eu

Ekstremaliųjų situacijų valdymas; Psichosocialinė pagalba ekstremaliųjų situacijų atveju; Emocinės ir fizinės gerovės (sveikatingumo) programų darbo vietoje diegimas.

Dr. Miglė Černikovaitė

Docentė

869853523

miglec@mruni.eu

Verslo ekonomika ir marketingas, komunikacija; Soc. tinklų komunikacija ir medijos.

Dr. Aleksandras Patapas

Profesorius

860052055

patapas@mruni.eu

Viešasis valdymas; Viešojo administravimo lyginamoji analizė; Viešojo sektoriaus reformų politika; Viešasis valdymas; Viešojo administravimo lyginamoji analizė; Viešojo sektoriaus reformų politika.

Dr. Barbara Stankevič

Docentė

barbara@mruni.eu Švietimo politika; Tautinių mažumų švietimas; Lietuvos ir Lenkijos istorija ir šiuolaikiniai santykiai; Vidurio Rytų Europos paveldas ir geopolitika.

Dr. Lina Volodzkienė

Docentė

869020007

lina.v@mruni.eu lina.volodzkiene@gmail.com

Ekonominė nelygybė; Normali ir perteklinė nelygybė; Pajamų pasiskirstymo netolygumai; Turtinė nelygybė; Energetinė nelygybė.

dr. Lidija Kraujalienė

Docentė

864855160

lidija.kraujaliene@mruni.eu

Vadovų MBA (Verslo administravimo magistro 1 metų studijos, kurtos su Amerikos ekspertais, Capstone virtualus konkurencinis žaidimas (JAV produktas) vietoj popierinio baigiamojo darbo); Vadovavimo aktualijos: problemos versle ir viešojo sektoriaus organizacijose, iššūkiai, poreikiai, vadovų klaidos, įmonių produktyvumo lygis, kokių gebėjimų trūksta vadovams, lyderystė vadovavime, komunikacijos ir organizacinės kultūros svarba, komandų efektyvumo didinimas ir pan.

Dr. Aistė Dromantaitė

Profesorė

865042567

aistes@mruni.eu
aiste.dromantaite@gmail.com 

Lyderystė; Darbuotojų motyvacija; Ugdomasis konsultavimas ir vadovavimas (koučingas); Kartų skirtumai; Vertybės; Karjeros valdymas; Bendravimas ir Bendradarbiavimas;
Mokymai pedagogams; Asmeninis augimas; Vidinis kritikas; Minkštieji įgūdžiai.

Dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė

Profesorė

865973281

gvalunaite@mruni.eu

Socialinės medijos universitetinėse studijose; Fenomenologija moksle; Diskurso analizė; Semiotika – ženklų mokslas; Tekstynai kalbos tyrimuose ir mokyme; Susieti lingvistiniai duomenys.

Dr. Algis Krupavičius

Profesorius

algis.krupavičius@mruni.eu

Vidaus ir lyginamoji politika; Politinės partijos; Rinkimai; Viešoji politika. 

Dr. Arvydas Guogis

Profesorius

868751677

arvydasg@mruni.eu

Gerovės valstybė; Socialinė politika; Socialinė apsauga; Socialinės atskirtis; Globalizacija ir glokalizacija; Naujasis viešasis valdymas (Gerasis viešasis valdymas).