Studijų organizavimas

Akademinė etika

Universiteto akademinės etikos kodeksas išdėsto  vertybes,  kuriomis  vadovaujasi  Universiteto bendruomenės nariai ir apibūdina Universiteto bendruomenės narių tarpusavio santykių bei pareigų atlikimo etines normas.

Universiteto bendruomenė savo veikloje vadovaujasi šiomis pamatinėmis vertybėmis: 

 • sąžiningumu;
 • kolegialumu ir pagarba žmogaus orumui;
 • atsakomybe;
 • akademine laisve;
 • atsakingumu naudojantis turtu ir ištekliais, aplinkos tausojimu.

Studentas (klausytojas) ar kitas Universiteto bendruomenės narys dėl galimo akademinės etikos pažeidimo Universitete gali teikti skundą Akademinės etikos priežiūros komisijai.  

Akademinis sąžiningumas studijų rezultatų vertinimo metu 

Atsiskaitymo metu studentas privalo laikytis nustatytos atsiskaitymo tvarkos, elgtis korektiškai ir sąžiningai, netrukdyti kitiems studentams, dalyvaujantiems atsiskaityme, atlikti užduotis. Atsiskaitymo metu draudžiama: 

 • Naudoti neleistiną tekstinę ar kitokią informacinę medžiagą, mobiliojo ryšio ar kitas komunikacines priemones. Neleistinų šaltinių ar priemonių turėjimas pripažįstamas pakankamu įrodymu, kad studentas šiomis priemonėmis naudojosi; 
 • Gauti iš kitų asmenų ar suteikti kitiems asmenims neleistiną pagalbą.

Universitete ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję kursiniai ir baigiamieji darbai. Jeigu ginti pateiktame darbe formaliosios patikros, recenzavimo arba gynimo metu konstatuojamas plagiatas, kursinio ar baigiamojo darbo vadovas, baigiamojo darbo recenzentas ar gynimo komisijos narys tarnybiniu pranešimu informuoja akademinio padalinio, kuriame studijuoja studentas, vadovą apie plagiato atvejį ir pateikia studento darbą bei nurodo, kurios darbo teksto vietos plagijuotas.  Akademinio padalinio vadovas, gavęs tarnybinį pranešimą inicijuoja tyrimą dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, kurį atlieka akademinio padalinio vadovo sudaryta tyrimų grupė akademinės etikos pažeidimų atvejams tirti.
Už sąžiningos konkurencijos principo pažeidimą, nusirašinėjimą, plagijavimą ar bet kurios kitos formos akademinį  nesąžiningumą,  susijusį  su  studijų  rezultatų  vertinimu,  studentas  arba klausytojas  gali  būti  šalinamas  iš  Universiteto  kaip  už šiurkštų  akademinės  etikos pažeidimą be teisės stoti į Universitetą bendra tvarka iki penkerių metų. 

Aktualūs teisės aktai: 
Akademinės etikos kodeksas
Studijų tvarka
Studijų rezultatų vertinimo tvarka 

Akademinė skola

Akademine skola laikoma:

 • neišlaikytas egzaminas ar negauta įskaita;
 • neatvykimas į egzaminą ar įskaitą sesijos ar jos pratęsimo metu;
 • nepristatytas/neapgintas/negintas baigiamasis darbas ar kitas studijų programoje nustatytas ir teigiamam įvertinimui neatliktas atsiskaitymas.

Studentas, neišlaikęs egzamino ar negavęs įskaitos, turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą pakartoti nemokamai.

Studentas neišlaikęs egzamino ar negavęs įskaitos du kartus, turi kartoti studijų dalyką, sumokėjęs už to dalyko kreditus.

Studentas, turintis daugiau kaip tris akademines skolas pasibaigus studijų metams, nėra keliamas į aukštesnį kursą. Studentui priskiriama nauja grupė ir jis kartoja tuos studijų dalykus, iš kurių turi akademinių skolų.

Apeliacijos, skundai

Studentas, kuris nesutinka su studijų rezultatų vertinimu arba mano, kad atsiskaitymo metu buvo padaryti procedūriniai pažeidimai turi teisę teikti apeliaciją. Apeliacija galima būti teikiama dėl:

 • kursinio darbo ir baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimo;
 • galutinio atsiskaitymo ir baigiamojo egzamino laikymo tvarkos procedūros pažeidimo;
 • kursinio darbo, tarpinio ar galutinio atsiskaitymo įvertinimo;
 • studijų rezultatų įskaitymo;
 • neformaliuoju būdu įgytų pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo.

Apeliacijas nagrinėja akademinio padalinio vadovo ar rektoriaus sudaryta Apeliacinė komisija. Pripažinus apeliacijos pagrįstumą, yra sudaromos galimybės studijų rezultatų įvertinimo, įskaitymo, ar kompetencijų pripažinimo objektyvumą patikrinti iš naujo. Apeliacinei komisijai motyvuotai pripažinus apeliacijos nepagrįstumą paliekamas galioti ankstesnis įvertinimas arba sprendimas dėl studijų rezultatų įskaitymo (kompetencijų pripažinimo).

Aktualus teisės aktas: Studijų rezultatų vertinimo tvarka

Studentas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, turi teisę teikti skundą Universiteto nuolatinei ginčų komisijai. Dėl galimų akademinės etikos pažeidimų studentas turi teisę tiesiogiai kreiptis į Universiteto akademinės etikos priežiūros komisiją.

Moodle

Šiuolaikinės studijos nebeįsivaizduojamos be skaitmeninių priemonių. Interaktyvių priemonių naudojimas leidžia didinti studijų prieinamumą ir lankstumą, individualizuoti studijas ir gerinti studijų kokybę.

MRU sėkmingai naudojama virtuali mokymosi aplinka Moodle (VMA Moodle).

VMA moodle  – tai atvirojo kodo mokymosi platforma, kurios naudojimas studijose suteikia galimybę studentams patogiai pasiekti studijų medžiagą ir dalyvauti užsiėmimuose, neatvykstant į auditorijas. Virtuali mokymosi aplinka pritaikyta ne tik kompiuteriams, bet ir mobiliems telefonams, planšetėms, todėl studijų informaciją patogu pasiekti iš bet kur.

Visiems studentams ir klausytojams internetu yra prieinama kiekvieno dalyko dėstytojo pateikiama studijų informacija, studijų medžiaga, gali būti pateikiami savikontrolės testai, paskaitų vaizdo įrašai.

Kreipkis dėl klausimų apie Moodle į Skaitmeninių studijų grupę el. paštu: ssg@mruni.eu

Praktika

Praktika – tai pirmosios  ir antrosios  pakopos, profesinių studijų  studentui  organizuojama privaloma  (numatyta studijų  programoje)  ir  papildoma (nenumatyta  studijų  programoje) savarankiško  darbo praktika Lietuvos ar užsienio įmonėse, įstaigose ar organizacijose.

Privaloma praktika organizuojama pirmosios ir antrosios pakopos studentams. Privaloma  praktika atliekama studijų programoje  nustatyta  apimtimi  ir nustatytu metu. Papildoma praktika gali būti organizuojama pirmosios ir antrosios pakopos studentams laisvu nuo studijų metu arba studijų metu, jeigu tai suderinama su studijomis.

Studentai, dirbantys pagal studijuojamą studijų programą, praktiką gali atlikti  savo darbo vietoje.

Dokumentai:

 • Studentų praktikos nuostatai
 • Praktikos sutarties forma
 • Tipinė studentų praktikos vadovo atsiliepimo forma

Studijų rezultatų vertinimas

Siekiant užtikrinti aktyvų ir nuoseklų studento darbą per studijų laikotarpį bei objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas, kuomet apskaičiuojant galutinį pažymį prie teigiamai įvertinto egzamino pažymio pridedamos tarpinių atsiskaitymų sudedamosios procentinės dalys. Tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinis, koliokviumas, rašto darbas ir kt.) atliekami semestro metu, vertinami dėstytojo ir tokiu būdu studentas iki egzamino (įskaitos) sukaupia kaupiamąjį balą. Paprastai tarpinių atsiskaitymų įvertinimai sudaro 50-60 proc. galutinio pažymio.

Galutinis pažymys = egzamino pažymys + kaupiamasis balas

Studento surinktas kaupiamasis balas išlieka laikant egzaminą du kartus. Kaupiamasis balas renkamas iš naujo, kuomet studentas neišlaiko egzamino du kartus. Tokiu atveju studentas kartoja studijų dalyką ir atitinkamai renka kaupiamąjį balą iš naujo.

Galutinio atsiskaitymo būdas yra egzaminas arba įskaita.  Studijų programa baigiama studento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo gynimą ir (arba) baigiamąjį egzaminą.

Siekiant užtikrinti akademinį sąžiningumą ir studijų rezultatų vertinimo skaidrumą, vertinant studijų rezultatus, Universitete taikoma studentų kursinių ir baigiamųjų darbų savarankiškumo patikra, studentams suteikiama apeliacijos teisė dėl studijų rezultatų, Rektoriaus nurodymu vykdoma studijų rezultatų vertinimo patikra.

Siekiant sudaryti lanksčias studijų rezultatų vertinimo sąlygas bei didinti studijų prieinamumą studentui, Universitete atsiskaitymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu.

Aktualus teisės aktas: Studijų rezultatų vertinimo tvarka

Studijų stabdymas / Akademinės atostogos

Studijų stabdymas

Studentui akademinio padalinio vadovo (dekano) įsakymu leidžiama iki egzaminų sesijos pradžios savo noru sustabdyti studijas. Tokiu atveju studentas neišbraukiamas iš  studentų  sąrašų,  studijų  finansavimas  nesikeičia.  Studijos  negali  būti  stabdomos pirmųjų studijų metų pirmajame semestre.

Studijų stabdymo trukmė – ne ilgesnė nei vieneri metai. Baigiantis studento studijų stabdymo laikotarpiui ir pateikus dokumentus, įrodančius, kad yra objektyvių priežasčių tęsti studijų stabdymą, jis gali būti pratęstas. Studentas grįžta tęsti studijų į tą semestrą, kuriame jas buvo sustabdęs.

Akademinės atostogos

Savo prašymu (dėl ligos, vaiko priežiūros arba dėl asmeninių priežasčių) studentas gali būti išleidžiamas akademinių atostogų. Dėl ligos ar asmeninių priežasčių akademinės atostogos suteikiamos iki vienerių metų, dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams. Akademinių atostogų trukmė  skaičiuojama  nuo  prašymo  pateikimo  datos.  Baigiantis  studento  akademinių atostogų laikotarpiui ir pateikus dokumentus, įrodančius, kad yra objektyvių priežasčių tęsti  atostogas,  jos  gali  būti  pratęstos.