Karjera

Šiame puslapyje yra keliami visi vieši darbo skelbimai.

Dokumentus prašome siųsti Mykolo Romerio universiteto personalo tarnybai el. paštu: pta@mruni.eu.

Akademinis personalas

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms:

TEISĖS MOKYKLOJE

Baudžiamosios teisės ir proceso institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Baudžiamojo proceso teisės sričių studijų dalykus (lietuvių  kalba).

Docento (0,5 etato), dėstyti Baudžiamosios teisės sričių studijų dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis).

 

Viešosios teisės institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Teisės filosofijos ir konstitucinės teisės dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis).

Docento (0,5 etato), dėstyti Sveikatos teisės ir bendrus universitetinius teisės pagrindų dalykus (lietuvių kalba).

 

VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOJE

Teisės katedroje: 

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Teisės ir visuomenės saugumo studijų krypčių dalykus, susijusius su administracine teise, žmogaus teisėmis ir etika teisėsaugos institucijų veikloje, rizikos ir grėsmių prevencija ir valdymu teisėsaugos institucijose (lietuvių ir anglų kalbomis). 

Lektoriaus (0,5 etato), dėstyti Teisės studijų krypties dalykus, susijusius su teisės teorija (lietuvių kalba). 

 

Humanitarinių mokslų katedroje: 

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Ekonomikos ir visuomenės saugumo krypčių dalykus, susijusius su ekonominiu saugumu, ekonominių bei finansinių nusikaltimų tyrimu; tarptautine ekonomika (lietuvių ir anglų kalbomis). 

 

VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETE

Verslo ir ekonomikos institute:

Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti Klasikinės ir šiuolaikinės ekonomikos teorijos srities dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis), Šiuolaikinio verslo organizavimo ir valdymo srities dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis), Projektų rengimo, Programų ir projektų vertinimo sričių dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis).

Politikos mokslų institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Lyginamosios politikos, Vakarų Europos šalių valdžios ir politikos, socialinių tyrimų metodologijos sričių dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis), Mokslinių tyrimų metodologijos dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis).

 

ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS STUDIJŲ FAKULTETE

Edukologijos ir socialinio darbo institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus, susijusius su mokslinių tyrimų metodologija, delinkventine pedagogika, ugdymo teorijomis ir filosofija, vadyba švietimo įstaigose.

Humanitarinių mokslų institute:

Docento (vienas etatas), dėstyti Filologijos krypties studijų dalykus, susijusius su literatūros analize ir vertimu (anglų kalba), profesine anglų kalba.

Psichologijos institute:

Docento (vienas etatas), dėstyti Psichologinių tyrimų metodologijos srities dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis), Pažinimo procesų psichologijos srities dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis), Verslo psichologijos srities dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis).

Lektoriaus (vienas etatas),  dėstyti Teisės psichologijos srities dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis), Asmenybės psichologijos srities dalykus (lietuvių ir anglų kalbomis). 

Komunikacijos institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus susijusius su komunikacijos teorijomis, viešųjų ryšių strategijomis, daugiakanale rinkodara ir komunikacija, technologinių inovacijų komunikacija (lietuvių ir anglų kalba).

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus, susijusius su skaitmeninio turinio kūrimu (taškinė bei vektorinė grafika, vaizdinio turinio redagavimas ir montažas), žaidimų bei žaidybiškų sistemų dizainu (lietuvių ir anglų kalba).

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus susijusius su žaidybinimo technologijomis, kūrybiniu rašymu ir reklaminių tektų kūrimu, vizualia komunikacija, marketingo pagrindais (lietuvių ir anglų kalba).

 

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas, informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, CV, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV lietuvių ir anglų kalbomis) priimami iki 2021 m. birželio 7 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo tarnyboje.  Karantino laikotarpiu prašymus galite pateikti  el. paštu pta@mruni.eu arba registruotu laišku adresu Ateities g. 20, Vilnius, LT-08303, Mykolo Romerio universiteto Personalo tarnybai, I-204 kab.

  Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami.

Mykolo Romerio universiteto minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai

Administracija ir kitas personalas

Mykolo Romerio universiteto Komunikacijos ir rinkodaros centras kviečia prie savo komandos prisijungti:

Rinkodaros projektų skyriaus vadovą (-ę)

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • Vadovauti Skyriui ir sėkmingai įgyvendinti numatytus uždavinius ir pasiekti užsibrėžtus rezultatus;
 • Užtikrinti sklandų visų užduočių ir procesų darbą;
 • Rengti Universiteto metinį rinkodaros projektų planą;
 • Dalyvauti formuojant, koordinuojant ir įgyvendinant Universiteto įvaizdžio strategiją;
 • Planuoti rinkodaros kampanijas;
 • Organizuoti reikalingų reprezentuojančių priemonių ir informacijos pateikimą Universiteto viešiems pristatymams, renginiams susijusiems su Centro uždaviniais;
 • Formuoti vizualią Universiteto tapatybę, koordinuoja reikalingų priemonių prekės ženklo tapatybės komunikacijai paruošimą;
 • Koordinuoti medžiagos, reprezentuojančios Universitetą, susijusios su Centro uždaviniais, atnaujinimą;
 • Koordinuoti reikalingos reprezentacinės medžiagos bei atributikos gamybą;
 • Koordinuoti bendradarbiavimo, ryšių su verslu, socialiniais partneriais, viešuoju sektoriumi vystymą;
 • Inicijuoti ir koordinuoti rinkodaros sociologinių tyrimų atlikimą;

Reikalavimai:

 Tikimės, kad jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išslavinimą;
 • Puikiai mokate lietuvių ir anglų kalbą;
 • Gerai gebate dirbti su įvairiomis informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis;
 • Turite rinkodarinės ar projektų valdymo darbo patirties viešajame patirties ar privačiajame sektoriuje;
 • Gerai išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus ar poįstatyminius teisės aktus;
 • Gebate vadovauti komandai;
 • Mokate kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir ją perteikti;
 • Esate atsakingas, mandagus, kruopštus, operatyvus, komunikabilus, lankstus, iniciatyvus, gebate savarankiškai analizuoti ir spręsti su darbu susijusias užduotis.

Mes siūlome 1500-1650 eur atlyginimą neatskaičius mokesčių.

Kultūros ir renginių skyriaus vadovą (-ę)

 Pagrindinės darbo funkcijos:

 • Vadovauti Kultūros ir renginių skyriui ir užtikrinti numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą bei įgyvendinimą;
 • Spręsti dėl skyriui skirtų finansavimo lėšų panaudojimą, vadovaujantis Universiteto interesais, racionalumo ir taupumo principais;
 • Vadovauti skyriaus meno kolektyvų vadovams;
 • Koordinuoti skyriaus meno kolektyvų veiklą;
 • Rūpintis skyriaus ir jam priklausančių meno kolektyvų materialinės bazės plėtimu bei veiklos sąlygų gerinimu;
 • Skyriaus veiklai ieškoti papildomų paramos šaltinių už Universiteto ribų;
 • Užtikrinti skyriaus ir jo meno kolektyvų veiklos archyvo kaupimą;
 • Puoselėti menines-estetines tradicijas Universitete, skatinti jų plėtrą;
 • Organizuoti renginius Universitete;
 • Talkinti kitiems Universiteto padaliniams organizuojant renginių meninę-kultūrinę dalį; konsultuoti šios dalies turinio bei meninės-estetinės kokybės klausimais;
 • Sutinkamai su Renginių kalendoriumi ir Centrinių rūmų viešųjų erdvių sąrašu koordinuoti Universitete vykstančių renginių organizavimą bei vertinti jų meninę-estetinę kokybę;
 • Gavus informaciją apie Universitete organizuojamą renginį, kurio meninė-estetinė kokybė nesuderinama su Universiteto vykdoma veikla, nedelsiant apie tai pranešti Universiteto Centro vadovui, o jam nesant, jį pavaduojančiam asmeniui;
 • Teikti informaciją apie Universiteto kultūrinį gyvenimą suinteresuotiems Universiteto padaliniams;

Reikalavimai:

Tikimės, kad jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išslavinimą;
 • Puikiai mokate lietuvių ir anglų kalbą;
 • Gerai gebate dirbti su įvairiomis informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis;
 • Turite ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį su menu ar kitu vadybos organizavimu bei vadovavimo patirtį;
 • Gerai išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus ar poįstatyminius teisės aktus;
 • Gebate vadovauti komandai;
 • Mokate kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir ją perteikti;
 • Esate atsakingas, mandagus, kruopštus, operatyvus, komunikabilus, lankstus, iniciatyvus, gebate savarankiškai analizuoti ir spręsti su darbu susijusias užduotis.

Mes siūlome 1500-1650 eur atlyginimą neatskaičius mokesčių.

Jei jus sudomino šie darbo pasiūlymai, savo CV siųskite el. paštu jurga.strimaitiene@mruni.eu

 

Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų centre šiuo metu ieškome naujo komandos nario:

Projektų skyriuje vyresniojo vadybininko (-ės) 

 Darbo pobūdis:

 • dalyvauti rengiant projektų paraiškas (teikti metodinę pagalbą, pagalba pildant projekto paraišką, išskyrus idėjines turinio dalis);
 • bendradarbiauti su projektų paraiškų vertinimą atliekančiomis institucijomis visą paraiškų vertinimo laikotarpį;
 • užtikrinti finansavimo ir administravimo bei paramos sutarčių pasirašymą laiku;
 • inicijuoti darbo grupių sudarymą finansavimą gavusių projektų veiklų įgyvendinimui;
 • konsultuoti darbo grupes visą projektų įgyvendinimo laikotarpį;
 • atlikti administracinius darbus projekto įgyvendinimo metu (rengti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, inicijuoti  viešuosius pirkimus, vykdyti susirašinėjimą su Lietuvos ir užsienio partneriais ir t.t.);

 

Reikalavimai: 

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro laipsnis),
 • ne mažesnė nei 2 metų praktinio darbo patirtį projektų valdymo, dokumentų valdymo ir administravimo srityje,
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai,
 • puikiai mokėti lietuvių ir bent vieną iš kitų oficialių Europos Sąjungos kalbų (pageidautina – anglų kalbą).

 

Mes siūlome: 

 • dinamišką ir įdomų darbą profesionalų komandoje;
 • modernią ir mobilią darbo vietą;
 • galimybes tobulinti savo profesinę kompetenciją;
 • draugišką, savarankiškumą ir iniciatyvą skatinančią aplinką;
 • 800-900 eur darbo užmokestį atskaičius mokesčius.

 

Jei jus sudomino šis darbo pasiūlymas, gyvenimo aprašymą (CV)  prašome siųsti Projektų skyriaus vadovei Renatai Tamašauskienei,  el. paštu el. p. renata@mruni.eu

Konfidencialumą garantuojame.

Aktualūs dokumentai
Personalo tarnybos kontaktai

Vadovė Ramutė Pukienė
Kab. I-401
Tel. +370 5 271 4666
El. paštas: rpukiene@mruni.eu

Vyresnioji  personalo specialistė Dalė Miliuvienė
Kab.: I-204
Tel.: +370 5 271 4541
El. paštas: dale@mruni.eu

Vyresnioji personalo specialistė Jovita Palevičienė   
Kab.: I-204
Tel.: +370 5 271 4541
El. paštas: jovita@mruni.eu

Vyresnioji personalo specialistė Jurgita Linartienė   
Kab. I-204
Tel. +370 5 271 4541
El. paštas: j.linartiene@mruni.eu

Vyresnioji personalo specialistė Jolanta Kudarauskienė (VSA)
Kab. K-204
Tel. +370 37 281404
El. paštas: jolantak@mruni.eu