Darbuotojams - MRU

Darbuotojams

Darbuotojų judumas pagal „Erasmus+“ programą (dėstymo ir mokymosi vizitai). Pagrindinės sąlygos

Pagal „Erasmus+“ programą Mykolo Romerio universiteto dėstytojai turi galimybę vykti į trumpalaikius vizitus dėstymo arba mokymosi tikslais (angl. staff mobility for teaching   arba  staff mobility for training), o visi darbuotojai – turi galimybę vykti į trumpalaikius vizitus mokymosi tikslais (angl. staff mobility for training).  MRU įgyvendina „Erasmus+“ KA131 veiklos (t.y. mobilumo tarp Erasmus+ Programos šalių) bei KA171 veiklos (t.y. mobilumo tarp Erasmus+ Programos valstybių ir trečiųjų šalių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės) mobilumo projektus.  

Su priimančiąja aukštojo moklo institucija užsienio šalyje, į kurią nori vykti dėstytojas dėstymo vizitui,  MRU turi būti pasirašęs tarpinstitucinę sutartį. Mokymosi vizitams įgyvendinti tarpinstitucinės sutartys neprivalomos. Atrankai dėstytojai teikia motyvuotą prašymą ir parengtą dėstymo programą ir/arba kvietimą iš priimančios aukštosios mokyklos fakulteto prodekanui – „Erasmus+” judumo koordinatoriui, nes dėstytojų atranka vykdoma Fakultetuose, kuriuose dirba dėstytojai.

Vykstant į „Erasmus+“ programos Programos valstybę  (visos ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonija, Serbija) – t.y. dalyvaujant „Erasmus+” programos KA131 veikloje –  vizito trukmė gali būti nuo 2 dienų iki 6 dienų (įskaitant kelionę). Trumpiausia dėstymo/mokymų trukmė – 2 dienos, privaloma veiklos trukmė dėstymo vizitų atveju – mažiausiai 8 val. per dėstymo vizitą. Dėstymo/mokymo vizitams galima vykti ir be finansavimo – t.y. su nuline dotacija.  

Vykstant į „Erasmus+“ programos Partnerinę valstybę (pvz. Kosovą, Bangladešą, Indoneziją, Sakartvelą ir t.t.) – t.y. dalyvaujant „Erasmus+” programos KA171 veikloje – vizito trukmė gali būti nuo 5 dienų iki 7 dienų (įskaitant kelionę). Trumpiausia dėstymo/mokymų trukmė – 5 dienos. Dėstymo vizito atveju privaloma dėstyti mažiausiai 8 valandas per savaitę (ar bet kokį kitą trumpesnį laikotarpį). Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją. 

MRU dėstytojai ir darbuotojai gali vykti į dėstymo vizitus arba mokymosi vizitus (stažuotes) į šias Partnerines valstybes:

Pagal 2022 metų įgyvendinamą KA171 veiklos projektą (iki 2025 m. liepos 31 d.) .  

1 Regionas //Western Balkans (Region 1): Albanija, Kosovas  

2 Regionas//Neighbourhood East (Region 2): Azerbaidžanas, Armėnija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina

3 Regionas//South-Mediterranean countries (Region 3): Izraelis, Libanas, Jordanija 

5 Regionas//  Asia (Region 5):  Taivanas*, Kinija*, P. Korėja*, Indija*, Bangladešas*, Filipinai*, Vietnamas*, Indonezija*, Malaizija*, Tailandas*, Japonija*

6 Regionas//Central Asia (Region 6): Kazachstanas*, Tadžikistanas*, Uzbekistanas*, Kirgizija*

8 Regionas//Pacific (Region 8): Australija*

9 Regionas// Sub Saharan Africa (Region 9): Gana, Nigerija*, Kenija*

10 Regonas// Latin America (Region 10): Brazilija*, Meksika*

12 Regionas//USA and Canada (Region 12): JAV*, Kanada*

* į šias Partnerines valstybes galima vykti tik su nuline dotacija arba dėstymo vizitams iš Valstybės biudžeto lėšų finansavimo   

Pagal 2023 metų įgyvendinamą KA171 veiklos projektą (iki 2026 m. liepos 31 d.) .  

1 Regionas //Western Balkans (Region 1): Albanija (1 STA), Bosnija ir Hercogovina (1 STA) , Kosovas (1 STA)  

2 Regionas//Neighbourhood East (Region 2): Azerbaidžanas (1 STA), Armėnija (1 STA), Moldova (1 STA), Sakartvelas (1 STA), Ukraina (1 STA)

3 Regionas//South-Mediterranean countries (Region 3): Alžyras (2 STA) Izraelis (1 STA), Libanas (1 STA), Jordanija*, Marokas*, Tunisas (1 STA)  

5 Regionas//  Asia (Region 5):  Bangladešas (1 STA)*, Indija (1 STA)*, Indonezija (1 STA)*, Japonija (1 STA)*, P. Korėja (1 STA)*,  Laosas (1 sTA), Malaizija (1 STA)*,  Pakistanas (1 STA)*, Filipinai (1 STA)*, Taivanas (1STA)*, Tailandas (1STA)*,Vietnamas*  

6 Regionas//Central Asia (Region 6): Kazachstanas*, Tadžikistanas (1 STA)*, Uzbekistanas*, Kirgizija*

8 Regionas//Pacific (Region 8): Australija (1 STA)*

9 Regionas// Sub Saharan Africa (Region 9): Gana (4 STA)*, Nigerija (4 STA)*, Kenija (3 STA)*, PAR (1 STA)*

10 Regonas// Latin America (Region 10): Brazilija (1 STA)*, Meksika*, Kolumbija*

12 Regionas//USA and Canada (Region 12): JAV (1STA)*, Kanada*

Išsami informacija apie dotacijų dydžius pateikiama universiteto intranete.

Darbuotojų judumas pagal „Erasmus+“ programą (dėstymas ir mokymai). Dokumentų įforminimas

Darbuotojai, struktūrinių padalinių atrinkti vykti „Erasmus+“ dėstymo arba mokymosi vizitui ir gauti dotaciją, Tarptautiškumo tarnybai ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų (arba likus 10 darbo dienų) iki planuojamo vizito pateikia komandiruotės prašymą dėstymui arba komandiruotės prašymą mokymams* ir su priimančiąja institucija suderintą dėstymo ar mokymų programą (su priimančiuoju padaliniu užsienio aukštojo mokslo institucijoje asmuo dėstymo/mokymo programą (paskaitų temas, tvarkaraštį, kitas veiklas) derina savarankiškai).

Prašymas (su lydinčiais dokumentais) pateikiamas per Universiteto elektroninę dokumentų valdymo sistemą  edvs (registras Nr. P10 „Prašymų teikiamų Tarptautiškumo tarnybai registras”) . Dėl konsultacijos kaip pateikti prašymą prašome kreiptis į Tarptautiškumo tarnybą elektroniniu paštu io@mruni.eu.   Nesant galimybės pateikti per elektroninę dokumentų valdymo sistemą, vizuotą prašymą galima atsiųsti iš universiteto tarnybinio pašto dėžutės ir elektroniniu paštu io@mruni.eu.

Praktinėmis vizito detalėmis (kelione, apgyvendinimu, sveikatos draudimu, viza) rūpinasi pats judumo dalyvis.  Apie dokumentų įforminimą (komandiruotės įsakymo parengimą, dotacijos sutarties pasirašymo procedūras) po prašymo ir programos pateikimo asmuo informuojamas individualiai. 

Asmuo, sugrįžęs iš dėstymo/mokymų vizito, per 3 darbo dienas Finansų tarnybai pateikia išvykimo ir grįžimo kelionės datas (ne trumpesnes negu numatyta komandiruotės įsakyme) pateisinančius dokumentus – pvz. įsėdimo talonus, o Tarptautiškumo tarnybai pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu* patvirtinantį vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).  

*Dokumentų formos patalpintos universiteto intranete.

Komandiruotės/stažuotės Lietuvoje ir užsienyje

Komandiruotė – Universiteto darbuotojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos darbdavio siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti su moksline, profesine veikla susijusius pavedimus.  

Stažuotė į užsienio valstybę – Universiteto darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų tam tikram laikui rektoriaus ar jo įgalioto asmens siuntimu mokslinei ar profesinei kvalifikacijai kelti, atlikti mokslinį ir (arba) pedagoginį darbą ir (arba) vykdyti kitą su mokslu, studijomis, tiesioginėmis pareigomis susijusią, Universiteto darbuotojo profesinę kvalifikaciją atitinkančią, veiklą. 

Darbuotojas į komandiruotę/stažuotę į užsienio valstybę gali būti siunčiamas arba leidimas išvykti suteikiamas ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų (įskaitant kelionės laiką). Jeigu visos komandiruotės/stažuotės į užsienį išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) nacionalinių fondų ir (arba) tarptautinių fondų ir programų finansuojamų projektų lėšų, siunčiamo į užsienį darbuotojo komandiruotės/stažuotės trukmė gali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. 

Atostogų metu darbuotojas negali būti siunčiamas į komandiruotę ar stažuotę, neatšaukus jo atostogų. 

Prašymas* dėl siuntimo į komandiruotę/stažuotę Lietuvos Respublikoje pateikiamas ir registruojamas Personalo tarnyboje (teikiamas per MRU dokumentų valdymo sistemą edvs ir apie tai pasiteirauti galite pta@mruni.eu) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki išvykimo į komandiruotę/stažuotę dienos, o vykstant į užsienio komandiruotę/stažuotę – prašymas pateikiamas ir registruojamas Tarptautiškumo tarnyboje (teikiamas per MRU dokumentų valdymo sistemą edvs į P10 registrą ir apie tai pasiteirauti galite io@mruni.eu)  ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki užsienio komandiruotės/stažuotės pradžios. 

Prašymas privalo būti vizuotas tiesioginio ir padalinio vadovų bei suderintas su kitų Universiteto padalinių, kuriuose darbuotojas dirba, vadovais (atitinkami asmenys pasirenkami vizuotojais edvs sistemoje).  

*Prašymo forma patalpinta universiteto intranete.

PASIBAIGĘS KVIETIMAS (iki 2021.06.30) MRU dėstytojų virtualūs dėstymo vizitai pagal „Erasmus+“ programą

PRATĘSTAS KVIETIMAS IKI SEMESTRO PABAIGOS!!!! Kviečiame teikti prašymus dalyvauti virtualiuose dėstymo vizituose pagal „Erasmus+“ programą į užsienio universitetus Programos šalyse ir šalyse Partnerėse, su kuriais MRU yra sudaręs sutartį dėl dėstytojų mainų. Informacinis renginys – 2021 m. kovo 3 d. 14:30  vyko Zoom platformoje. Renginio pranešimo skaidrės.

Kas tai per veikla?

Tolia pati veikla kaip ir įprastame „Erasmus+“ dėstymo vizite – t.y.

Ne mažiau kaip 8 val. paskaitų per 5 darbo dienų (arba trumpesnį) virtualų vizitą. Minimali vizito trukmė – 2 darbo dienos.

Virtualus dėstymo vizitas turi įvykti iki 2021 m. birželio 30 dienos.

 

Kur galiu dalyvauti virtualiuose dėstymo vizituose?

Tame užsienio universitete, su kuriuo MRU turi pasirašęs „Erasmus+“ tarp-institucinę sutartį, kurioje numatyti atitinkamos studijų krypties dėstytojų mainai bei kuris sutinka jus priimti ir sudaro galimybes jums skaityti paskaitas virtualiai užsienio universiteto studentams.

Koks finansavimas bus skiriamas?

Šiame kvietime atrinktiems ir virtualų dėstymo vizitą įgyvendinusiems dėstytojams bus skirta vienkartinė išmoka po 250 eur (įskaitant visus mokesčius) ir šis KDUD bus išmokėtas iki birželio 30 d.

Dotacija kelionės ir pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms nėra ir negali būti skiriama.

Kaip dalyvauti atrankoje?

Dėstytojus, norinčius dalyvauti programoje, prašome kreiptis į savo fakulteto prodekaną („Erasmus+“ akademinį koordinatorių) dėl atrankos ir užsienio partnerinės aukštosios mokyklos pasirinkimo.  

Atrankai dėstytojai teikia motyvuotą prašymą ir parengtą dėstymo programą ir/arba kvietimą iš partnerinės aukštosios mokyklos fakulteto prodekanui – Erasmus+ judumo koordinatoriui, nes dėstytojų atranka vykdoma Fakultetuose, kuriuose dirba dėstytojai.

Virtualaus dėstytojo vizito įforminimas:

Likus ne mažiau kaip 7 dienoms (pageidautina ne mažiau kaip 14 dienų) iki suderintos virtualaus dėstymo vizito pradžios, jis įforminamas Universiteto rektoriaus įsakymu (komandiruotės įsakymo projektą rengia Tarptautiškumo tarnyba) bei parengiama „Erasmus+“ dotacijos sutartis su dėstytoju. Virtualaus mobilumo atveju rengiama nulinės dotacijos (kelionės ir pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms) sutartis ir joje bus nurodoma numatytoji KDUD suma dėstymo vizitui. Virtualus vizitas fiksuojamas „Erasmus+“ mobilumo dalyvių sistemoje Mobility Tool+.

Visos dokumentų (dėstymo programos, prašymo, pažymėjimo) formos, kurių reikia dėstytojams dalyvaujantiems virtualiuose dėstymo vizituose yra paskelbti čia

Atsiskaitymas už virtualų „Erasmus+“ dėstymo vizitą:

Dėstytojas, įgyvendinęs virtualų dėstymo vizitą, per 3 darbo dienas

Tarptautiškumo tarnybai pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę (t.y. kad skaitytos ne mažiau kaip 8 val paskaitų per 5 darbo dienų arba trumpesnį laikotarpį), bei per užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Tarptautiškumo tarnyba patikrinusi dokumentus pasirūpins KDUD išmokėjimu iki 2021 m. birželio 30 d.