Finansai | Mykolo Romerio universitetas

Finansai

Pagalba mokantiems už studijas

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Studijų kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Aukštoji mokykla sudaro asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą ir pateikia jį Valstybiniam studijų fondui. 

Kas gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą ?
Pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro)* studijų pakopos valstybės nefinansuojamų studijų studentai pabaigę studijų metus ir pasiekę geriausių studijų rezultatų, t. y.

 • neturintys akademinių skolų;
 • įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
 • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį (pažymių vidurkis atitinkamu studijų laikotarpiu – ne mažiau nei 7 balai). 

*įstoję nuo 2017 m. sausio 1 d.

Ar visiems geriausių rezultatų pasiekusiems studentams bus kompensuojama studijų kaina?
Deja, tokios garantijos nėra, kadangi Valstybinis studijų fondas, atsižvelgdamas į studentų skaičių studijų kryptyje, kiekvienais metais nustato finansuojamų vietų kvotą studijų kryptyje. Sudarant sąrašus, kiekvienoje studijų kryptyje sudaromos studentų konkursinės eilės nuo aukščiausio vidurkio iki žemiausio ir sumokėta kaina kompensuojama Valstybinio studijų fondo nustatytam skaičiui geriausiai besimokančių studentų toje kryptyje.

Ar kompensuojama visa sumokėta studijų kaina?
Kompensuojama faktiškai sumokėta studijų kaina, ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Kiek kartų ir kada yra skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija?
Asmenims, įstojusiems po 2017 sausio 1 d., studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.  

Ar studentas turi teikti prašymą?
Studentams, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, Valstybinis studijų fondas išsiunčia pranešimus (paprastai lapkričio mėn.) elektroniniu paštu ir SMS žinute. Studentai, gavę tokį pranešimą, per nurodytą terminą turi Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas  


VALSTYBĖS REMIAMA PASKOLA

Valstybės remiama studijų paskola studentams yra teikiama  lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas (bankus). Bankas teikia paskolas lengvatinėmis sąlygomis tik tiems studentams ir tik tai sumai, kuriai studentai yra gavę valstybės garantiją.

Kas gali gauti valstybės remiamą paskolą?
Pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos ir pedagoginių studijų studentai. Klausytojo statusas nesuteikia teisės gauti paskolą.

Valstybės remiamos paskolos teikimas ne LR piliečiams:
Valstybės remiamą paskolą gali gauti:

 • Europos Sąjungos piliečiai
 • Europos laisvos prekybos asociacijos valstybių piliečiai (Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos, Lichtenšteino)
 • Jungtinės Karalystės piliečiai, kurie iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai;
 • Užsienio lietuviai;
 • Trečiųjų šalių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Kokios valstybės remiamų paskolų rūšys ir skolinamos sumos?

 • Paskola studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 • Paskola gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 2000 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 • Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2400 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu.

Ar studentas turi teikti prašymą?
Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą.

Ar gali bankas atsisakyti pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį?
Bankai gali atsisakyti sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su studentais, netinkamai vykdančiais savo finansinius įsipareigojimus: už lizingo paslaugas, telefono, interneto ryšį, vartojimo kreditus ar panašiai, todėl studentams rekomenduojame neužmiršti domėtis savo skolomis ir atsakingai vertinti finansines galimybes. 

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos


STUDIJŲ KAINOS DALIES KOMPENSAVIMAS ATLIKUSIEMS KARO TARNYBĄ

Studijų kainos dalies kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Aukštoji mokykla sudaro asmenų, kuriems siūloma kompensuoti dalį už studijas sumokėtos kainos, sąrašą ir pateikia jį Valstybiniam studijų fondui. 

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?
Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę asmenys, kurie:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios (bakalauro) arba antrosios (magistro) pakopos studijų programas ar yra baigę studijas;
 • karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus atlikę po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus pradėję iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavę valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;
 • studijas pradėję praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atlikę praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Kas kiek laiko yra skiriama už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija?
Kompensuojama yra vieną kartą metuose, pavasario semestre. 

Ar reikia teikti prašymą ? 
Asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų turi Valstybiniam studijų fondui pateikti nustatytos formos prašymą ir pateikti fondo nurodytus dokumentus. Asmuo, kuris karo tarnybą atliko prieš studijas ar jų metu, privalo apie tai pranešti  MRU Akademinių reikalų centrui bei pateikti tai liudijančius dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Valstybiniam studijų fondui pateikia aukštoji mokykla. 

Kokia suma yra kompensuojama?
Kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Kaip asmenys yra informuojami, jog yra paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija?
Asmuo informuojamas išsiunčiant jam pranešimą elektroniniu paštu.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams

 

Studijų stipendijos

PARAMA PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS 

Gavėjai: pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų studentai, kuriems baigus studijas suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir profesinių studijų programų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose ir neturintys akademinių skolų.

Mokėjimas: Parama skiriama du kartus per metus, gavus tam skirtas valstybės biudžeto lėšas ir mokama kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 d.).

Paramos nutraukimo pagrindas: akademinių skolų turėjimas.

Paramos dydis: įstojusiems iki 2020 m. gegužės 1 d. – 3,05 BSI (1 BSI = 55 Eur), nuo 2020 m. gegužės 1 d. – 300 eurų per mėnesį.

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai


DOKTORANTAMS

Gavėjai: Nuolatinės studijų formos trečiosios studijų pakopos valstybės finansuojamų studijų studentai (doktorantai).

Mokėjimas: Parama skiriama vieną kartą per metus doktoranto studijų metų pradžioje ir mokama kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 d.).

Paramos nutraukimo pagrindas. Doktoranto darbo plano nevykdymas.

Paramos dydis:

 • Pirmųjų doktorantūros metų doktorantams: 19,0 BSI (1 BSI = 55 Eur);
 • Antrųjų ir vėlesnių doktorantūros metų doktorantams: 22,0 BSI (1 BSI = 55 Eur).

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai


SKATINAMOJI STIPENDIJA

Gavėjai: Pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopos studentai.

Mokėjimas: Stipendija skiriama du kartus per metus:

 • rudens semestrą – rugsėjo-sausio mėnesiams,
 • pavasario semestrą – vasario-birželio mėnesiams ir mokama kas mėnesį.

Stipendija skiriama geriausiai besimokantiems studentams. Geriausiai besimokantys studentai akademiniame padalinyje nustatomi kiekvieną semestrą pagal studijų rezultatus – paskutinės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, kuris yra ne mažesnis nei 8,0 balai (vidurkis nėra apvalinamas, pavyzdžiui, jei vidurkis 7,8, laikoma, kad nepasiektas 8,0 balų vidurkis). Esant vienodam paskutinės sesijos svertiniam vidurkiui, žiūrima į bendrą ankstesnės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, o jam esant vienodam – į stojamąjį konkursinį balą.

Stipendijos dydis: 1,5 BSI (1 BSI = 55 Eur).

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai


VIENKARTINĖ SKATINAMOJI STIPENDIJA

Gavėjai: pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos ir profesinių studijų studentai.

Mokėjimas: Stipendija skiriama ir išmokama kartą per semestrą.

Stipendija skiriama:

 • Už aktyvią mokslinę, kultūrinę, visuomeninę ar sporto veiklą, kuri garsina MRU vardą;
 • Už aukštus pasiekimus mokslinėje, kultūrinėje ar sporto veikloje, kurie garsina MRU vardą;
 • Taip pat stipendija mokslo metų pabaigoje, likus lėšų stipendijų fonde, gali būti skiriama geriausiai besimokantiems pirmosios ir antrosios pakopos studijų studentams.

Stipendijos dydis: Priklausomai nuo pasiekimų nuo 3 BSI iki 15 BSI (1 BSI = 55 Eur).

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai

Prašymas dėl vienkartinės skatinamosios stipendijos


PROFESORIAUS MYKOLO ROMERIO VARDINĖ STIPENDIJA 

Gavėjai: Pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro) studijų pakopos studentai.

Mokėjimas: Stipendija skiriama du kartus per metus:

 • rudens semestrą – rugsėjo-sausio mėnesiams,
 • pavasario semestrą – vasario-birželio mėnesiams ir mokama kas mėnesį.

Stipendija skiriama: už puikius (išskirtiniais atvejais – labai gerus) studijų rezultatus ir išskirtinius pasiekimus mokslinėje, kultūrinėje ar sporto veikloje.

Teikimas stipendijai. Studento kandidatūrą gali siūlyti Universiteto akademinio padalinio taryba, Universiteto studentų atstovybė, vietinis ELSA skyrius arba studentų mokslinė draugija. Studentai ir patys gali teikti savo kandidatūrą stipendijai gauti rudens semestrui iki spalio 1 d., pavasario semestrui – iki kovo 1 d. Pasiūlymai dėl kandidatų teikiami Universiteto senato studijų komisijai.

Stipendijos dydis: 4 BSI (1 BSI = 55 Eur).

Svarbūs pastebėjimai. Stipendija nėra skiriama pirmųjų studijų metų pirmo semestro metu. Studentui, gaunančiam Profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją, skatinamoji stipendija ir vienkartinė skatinamoji stipendija už studijų rezultatus papildomai neskiriama.

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai


TARPTAUTINIO AMBASADORIAUS STIPENDIJA  

Gavėjai: studentai, priklausantys Universiteto tarptautinių ambasadorių tinklui.

Mokėjimas: Stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą.

Stipendija skiriama: už tinkamai ir atsakingai atliekamas pareigas, apibrėžtas Universiteto tarptautinių ambasadorių tinklo veiklos nuostatose.

Tarptautinis ambasadorius, pretenduojantis gauti tarptautinio ambasadoriaus stipendiją, ne vėliau kaip iki sausio 10 d. ar birželio 10 d. kreipiasi į Komunikacijos ir rinkodaros centro, Priėmimo ir rinkodaros skyriaus atsakingą darbuotoją, pateikdamas savo veiklos ataskaitą.

Stipendijos dydis: Iki 3,0 BSI (1 BSI = 55 Eur).

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai

MRU tarptautinių ambasadorių tinklo veiklos nuostatai


GRUPĖS KOORDINATORIAUS STIPENDIJA  

Gavėjai: pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro) studijų pakopos ir profesinių studijų studentai.

Mokėjimas: Stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą.

Stipendija skiriama: už atsakingai ir tinkama atliekamos grupės koordinatoriaus pareigas, apibrėžtas Grupės koordinatoriaus nuostatuose.

Prašymą dėl stipendijos skyrimo grupės koordinatorius teikia akademinio padalinio vadovui:

 • sausio pirmąją savaitę – už rudens semestrą;
 • birželio pirmąją savaitę – už pavasario semestrą.

Stipendijos dydis: 0,5 BSI (1 BSI = 55 Eur).

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai

Grupės koordinatoriaus nuostatai


STIPENDIJA KUOPŲ VIRŠILOMS, GRUPIŲ VADAMS AR GRUPIŲ VADŲ PAVADUOTOJAMS 

Gavėjai: Policijos veiklos, Teisės ir policijos veiklos ar Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programų studentai, kurie atlieka kuopos viršilos, grupės vado ir grupės vado pavaduotojo pareigas.

Mokėjimas: Stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą.

Stipendija skiriama: už atsakingai ir tinkamai atliekamas kuopos viršilos, grupės vado ar grupės vado pavaduotojo pareigas.

Stipendijos dydis:

 • Kuopos viršilai: 0,4 BSI  (1 BSI = 55 Eur);
 • Grupės vadui: 0,3 BSI;
 • Grupės vado pavaduotojui: 0,2 BSI.

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai

MECENATO STIPENDIJA 

Gavėjai: pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos ir profesinių studijų studentai, atrinkti stipendijai gauti pagal mecenato nustatytas sąlygas.

Mokėjimas: Mecenato stipendija gali būti vienkartinė ar mokama periodiškai.

Stipendija skiriama: Mecenato nustatytais pagrindais.

Stipendijos dydis: Stipendijos dydį, mokėjimo būdą ir trukmę nustato mecenatas.

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai

Parama

MRU SKIRIAMA SOCIALINĖ STIPENDIJA 

Gavėjai: Pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos ir profesinių studijų studentai.

Mokėjimas: Stipendija yra vienkartinė.

Socialinė stipendija skiriama dėl:

 • sunkios materialinės padėties;
 • artimųjų mirties, ligos;
 • stichinės nelaimės;
 • kitais ypatingais atvejais.

Stipendijos dydis: nuo 2 iki 30 BSI (1 BSI = 55 Eur).

Skiriant socialinę stipendiją yra atsižvelgiama į šeimos draudžiamąsias pajamas, akademinį pažangumą ir kitas svarbias aplinkybes bei į Universiteto atitinkamų metų išlaidų sąmatoje socialinėms stipendijoms numatytas lėšas.

Prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami akademinio padalinio vadovui:

 • Rudens semestre – iki rugsėjo 14 d.
 • Pavasario semestre – iki vasario 14 d.
 • Įvykus nelaimei ar kitu ypatingu atveju, prašymą galima teikti bet kuriuo metu.

Socialinės stipendijos paskirtis:

 • Įmokai už studijas padengti;
 • Už gyvenimą Studentų namuose;
 • Pragyvenimui.

Studentas prašyme turi nurodyti, kokiam tikslui stipendija yra reikalinga. Jei socialinė stipendija skiriama įmokai už studijas ar už gyvenimą studentų namuose, Universiteto finansų tarnyba atlieka mokėjimą, skirtą atitinkamai studento įmokai padengti.

Plačiau: Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai

Prašymas dėl socialinės stipendijos skyrimo


VALSTYBĖS SKIRIAMA SOCIALINĖ STIPENDIJA

Gavėjai: Pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos ir profesinių studijų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Kas gali pretenduoti į valstybės skiriamą socialinę stipendiją? 
Socialinė stipendija skiriama studentams, kurie atitinka bet vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis:  357,50 Eur per mėnesį.

Skyrimas ir mokėjimas: socialinė stipendija skiriama semestrui ir mokama kas mėnesį.

Prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami Valstybiniams studijų fondui kiekvieną semestrą:

 • Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.
 • Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d.

TIKSLINĖ IŠMOKA

Gavėjai: pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro), trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos ir profesinių studijų studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

 • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ar profesinių studijų programas.

Tikslinės išmokos dydis. 196 Eur per mėnesį.

Prašymai tikslinei išmokai gauti teikiami Valstybiniams studijų fondui kiekvieną semestrą:

 • Pavasario semestrą – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d.;
 • Rudens semestrą – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d.;
 • Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines


PARAMA UŽSIENIO LIETUVIAMS

Parama skiriama užsienio lietuviams, atvykusiems studijuoti į Lietuvą.

Užsienio lietuvis – kaip numatyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, tai Lietuvos Respublikos pilietis, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantis užsienyje, ar lietuvių kilmės užsienietis, jo vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai. Lietuvių kilmės užsieniečiu laikomas užsienietis, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, ir kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu sprendimą priimančiai institucijai

Kas gali pretenduoti į paramą?
Pirmosios (bakalauro), antrosios (magistro) ir trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos studentai, kurie paskutinę sesiją išlaikė be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Kokios paramos rūšys, paramos dydis ir mokėjimo tvarka?

 • Stipendija

Stipendijos dydis – 3,25 BSI (1 BSI = 55 Eur). Stipendija yra skiriama konkursinės eilės tvarka vienam semestrui ir išmokama kas mėnesį.

 • Socialinė išmoka

Socialinės išmokos dydis priklauso nuo studento socialinės padėties. Socialinė išmoka išmokama vieną kartą per semestrą.
Apie paramos suteikimą studentai informuojami elektroniniu paštu per 5 darbo dienas, o pinigai į studento nurodytą sąskaitą pervedami per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

Ar reikia teikti prašymą norint gauti paramą?
Studentai, norintys gauti paramą pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką paramai gauti (https://parama.vsf.lt) ir, jei reikalinga, pristatyti į fondui reikiamus dokumentus.

Įmokos už studijas

Teisės aktas: Mykolo Romerio universiteto įmokų mokėjimo administravimo tvarka
Įmoką už studijas moka valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas, papildomųjų studijų klausytojas.

ĮMOKOS UŽ STUDIJAS DYDIS
Įmokos už studijas dydis yra nustatytas Studijų sutartyje, kuri sudaroma tarp Studento (klausytojo) ir Universiteto priėmimo metu.

ĮMOKOS UŽ STUDIJAS MOKĖJIMAS, TERMINAI
Pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopos studentas ar klausytojas moka įmoką už studijas, lygią vieno semestro studijų kainai. Įmoką už studijas pervedama į atitinkamą Universiteto banko sąskaitą pagal mokėjimo kvitą per 15 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios.

ĮMOKOS UŽ STUDIJAS ATIDĖJIMAS, MOKĖJIMAS DALIMIS
Dėl įmokos už studijas mokėjimo dalimis arba mokėjimo termino atidėjimo sprendžia akademinio padalinio vadovas. Prašymas dėl leidimo mokėti dalimis ar mokėjimo termino atidėjimo akademinio padalinio vadovui pateikiamas per  15  kalendorinių  dienų  nuo  semestro  pradžios.

ĮMOKOS UŽ STUDIJAS MAŽINIMAS, ATLEIDIMAS NUO ĮMOKOS UŽ STUDIJAS
MRU Įmokų mokėjimo administravimo tvarkoje nustatytais atvejais įmoka už studijas gali būti mažinama iki 50 proc. arba studentas gali būti visiškai atleidžiamas nuo įmokos už studijas. Prašymą dėl įmokos už studijas sumažinimo ar atleidimo nuo įmokos už studijas studentas teikia akademinio  padalinio vadovui per 15 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios. Prie prašymo turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys studento atitikimą numatytiems reikalavimams bei atitinkamų Universiteto darbuotojų rekomendacijos. Sprendimą dėl įmokos už studijas mažinimo ar atleidimo priima Rektorius pagal Universiteto socialinių reikalų komisijos siūlymą.

ĮMOKOS UŽ STUDIJAS GRĄŽINIMAS
Visa sumokėta įmoka už studijas grąžinama, jeigu studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo pateikia:

 • rudens semestre – iki rugsėjo 30 dienos;
 • pavasario semestre – iki vasario 28 dienos.

60 procentų įmokos už studijas grąžinama, jeigu studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo pateikia:

 • rudens semestre – nuo spalio 1 iki spalio 31 dienos;
 • pavasario semestre – nuo kovo 1 iki kovo 31 dienos.