Finansai

Stipendijos

SOCIALINĖ STIPENDIJA 

Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų studentai, doktorantai.
Mokėjimas: Stipendija yra vienkartinė.
Socialinė stipendija skiriama dėl:

 • sunkios materialinės padėties;
 • artimųjų mirties, ligos;
 • stichinės nelaimės;
 • kitais ypatingais atvejais.

Stipendijos dydis: nuo 2 iki 30 BSI (1 BSI = 40 Eur).
Skiriant socialinę stipendiją yra atsižvelgiama į šeimos draudžiamąsias pajamas, akademinį pažangumą ir kitas svarbias aplinkybes bei į Universiteto atitinkamų metų išlaidų sąmatoje socialinėms stipendijoms numatytas lėšas.
Prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami akademinio padalinio vadovui:

 • Rudens semestre – iki rugsėjo 14 d.
 • Pavasario semestre – iki vasario 14 d.
 • Įvykus nelaimei ar kitu ypatingu atveju, prašymą galima teikti bet kuriuo metu.

Socialinės stipendijos paskirtis:

 • Įmokai už studijas padengti;
 • Už gyvenimą Studentų namuose;
 • Pragyvenimą.

Studentas prašyme turi nurodyti, kokiam tikslui stipendija yra reikalinga. Jei socialinė stipendija skiriama įmokai už studijas ar už gyvenimą studentų namuose, Universiteto finansų tarnyba atlieka mokėjimą, skirtą atitinkamai studento įmokai padengti.
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.

SKATINAMOJI STIPENDIJA 

Gavėjai: Bakalauro ir magistro studijų studentai.
Mokėjimas: Stipendija skiriama du kartus per metus:

 • rudens semestrą – rugsėjo-sausio mėnesiams,
 • pavasario semestrą – vasario-birželio mėnesiams ir mokama kas mėnesį.

Stipendija skiriama geriausiai besimokantiems studentams. Geriausiai besimokantys studentai akademiniame padalinyje nustatomi kiekvieną semestrą pagal studijų rezultatus – paskutinės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, kuris yra ne mažesnis nei 8,0 balai (vidurkis nėra apvalinamas, pavyzdžiui, jei vidurkis 7,8, laikoma, kad nepasiektas 8,0 balų vidurkis). Esant vienodam paskutinės sesijos svertiniam vidurkiui, žiūrima į bendrą ankstesnės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, o jam esant vienodam – į stojamąjį konkursinį balą.
Stipendijos dydis: 1,5 BSI (1 BSI = 40 Eur).
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai. 

VIENKARTINĖ SKATINAMOJI STIPENDIJA 

Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų studentai, doktorantai.
Mokėjimas: Stipendija skiriama ir išmokama kartą per semestrą.
Stipendija skiriama:

 • Už aktyvią mokslinę, kultūrinę, visuomeninę ar sporto veiklą, kuri garsina MRU vardą;
 • Už aukštus pasiekimus mokslinėje, kultūrinėje ar sporto veikloje, kurie garsina MRU vardą;
 • Taip pat stipendija gali būti skiriama geriausiai besimokantiems valstybės finansuojamų pirmosios ir antrosios pakopos studijų studentams.

Stipendijos dydis: Priklausomai nuo pasiekimų nuo 3 BSI iki 15 BSI (1 BSI = 40 Eur).
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.

PROFESORIAUS MYKOLO ROMERIO VARDINĖ STIPENDIJA 

Gavėjai: Bakalauro, magistro studijų studentai.
Mokėjimas: Stipendija skiriama du kartus per metus:

 • rudens semestrą – rugsėjo-sausio mėnesiams,
 • pavasario semestrą – vasario-birželio mėnesiams.

Stipendija skiriama: už puikius (išskirtiniais atvejais – labai gerus) studijų rezultatus ir išskirtinius pasiekimus mokslinėje, kultūrinėje ar sporto veikloje.
Teikimas stipendijai. Studento kandidatūrą gali siūlyti Universiteto akademinio padalinio taryba, Universiteto studentų atstovybė, vietinis ELSA skyrius arba studentų mokslinė draugija. Studentai ir patys gali teikti savo kandidatūrą stipendijai gauti rudens semestrui iki spalio 1 d., pavasario semestrui – iki kovo 1 d. Pasiūlymai dėl kandidatų teikiami Universiteto senato studijų komisijai.
Stipendijos dydis: 4 BSI (1 BSI = 40 Eur).
Svarbūs pastebėjimai. Stipendija nėra skiriama pirmųjų studijų metų pirmo semestro metu. Studentui, gaunančiam Profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją, skatinamoji stipendija ir vienkartinė skatinamoji stipendija už studijų rezultatus papildomai neskiriama.
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.

TARPTAUTINIO AMBASADORIAUS STIPENDIJA  

Gavėjai: studentai, priklausantys Universiteto tarptautinių ambasadorių tinklui.

Mokėjimas: Stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą.
Stipendija skiriama: už tinkamai ir atsakingai atliekamas pareigas, apibrėžtas Universiteto tarptautinių ambasadorių tinklo veiklos nuostatose.
Tarptautinis ambasadorius, pretenduojantis gauti tarptautinio ambasadoriaus stipendiją, ne vėliau kaip iki sausio 10 d. ar birželio 10 d. kreipiasi į Komunikacijos ir rinkodaros centro, Priėmimo ir  rinkodaros skyriaus atsakingą darbuotoją, pateikdamas savo veiklos ataskaitą.

Stipendijos dydis: Iki 3,0 BSI (1 BSI = 40 Eur).
Plačiau:
MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai
MRU tarptautinių ambasadorių tinklo veiklos nuostatai

GRUPĖS KOORDINATORIAUS STIPENDIJA  

Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų studentai.
Mokėjimas: Stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą.
Stipendija skiriama: už atsakingai ir tinkama atliekamos grupės koordinatoriaus pareigas, apibrėžtas Grupės koordinatoriaus nuostatuose.
Prašymą dėl stipendijos skyrimo grupės koordinatorius teikia akademinio padalinio vadovui:

 • sausio pirmąją savaitę – už rudens semestrą;
 • birželio pirmąją savaitę – už pavasario semestrą.

Stipendijos dydis: 0,5 BSI (1 BSI = 40 Eur).
Plačiau:
MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai
MRU grupės koordinatoriaus nuostatai

STIPENDIJA KUOPŲ VIRŠILOMS, GRUPIŲ VADAMS AR GRUPIŲ VADŲ PAVADUOTOJAMS 

Gavėjai: Policijos veiklos, Teisės ir policijos veiklos ar Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programų studentai, kurie atlieka kuopos viršilos, grupės vado ir grupės vado pavaduotojo pareigas.
Mokėjimas: Stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą.
Stipendija skiriama: už atsakingai ir tinkamai atliekamas kuopos viršilos, grupės vado ar grupės vado pavaduotojo pareigas.
Stipendijos dydis:

 • Kuopos viršilai: 0,4 BSI  (1 BSI = 40 Eur);
 • Grupės vadui: 0,3 BSI;
 • Grupės vado pavaduotojui: 0,2 BSI.

Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.

MECENATO STIPENDIJA 

Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų studentai, doktorantai, atrinkti stipendijai gauti pagal mecenato nustatytas sąlygas.
Mokėjimas: Mecenato stipendija gali būti vienkartinė ar mokama periodiškai.
Stipendija skiriama: Mecenato nustatyti pagrindai.
Stipendijos dydis: Stipendijos dydį, mokėjimo būdą ir trukmę nustato mecenatas.
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.

 

Parama

PARAMA PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS 

Gavėjai: pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų studentai, kuriems baigus studijas suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir profesinių studijų programų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose ir neturintys akademinių skolų.
Mokėjimas: Parama skiriama du kartus per metus, gavus tam skirtas valstybės biudžeto lėšas ir mokama kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 d.).
Paramos nutraukimo pagrindas: akademinių skolų turėjimas.
Paramos dydis: įstojusiems iki 2020 m. gegužės 1 d. – 3,05 BSI (1 BSI = 40 Eur), nuo 2020 m. gegužės 1 d. – 300 eurų per mėnesį.

Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.

PARAMA DOKTORANTUI 

Gavėjai: Nuolatinės studijų formos trečiosios studijų pakopos valstybės finansuojamų studijų studentai (doktorantai).
Mokėjimas: Parama skiriama vieną kartą per metus doktoranto studijų metų pradžioje ir mokama kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 d.).
Paramos nutraukimo pagrindas. Doktoranto darbo plano nevykdymas.
Paramos dydis:

 • Pirmųjų doktorantūros metų doktorantams: 19,0 BSI (1 BSI = 40 Eur);
 • Antrųjų ir vėlesnių doktorantūros metų doktorantams: 22,0 BSI (1 BSI = 40 Eur).

Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.

STUDENTŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDAS 

Fondo globėjas: MRU garbės daktaras prof. dr. Algis Mickūnas.
Gavėjai: studentai, kurie atstovauja Universitetui įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, praktiniuose – moksliniuose seminaruose, projektuose, forumuose, dalyvauja stažuotėse, tikslinėse vasaros stovyklose, tarptautinėse konferencijose, mokslinių draugijų, meno, sporto ar kitoje akademinėje veikloje.
Paskirtis: padengti dalyvio mokestį ar kompensuoti kelionės, pragyvenimo išlaidas.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
Studentų labdaros ir paramos fondas El. p.: parama@mruni.eu
Vicerektoriaus patarėja Aušra Jasiulienė El. p. askab@mruni.eu

Valstybės finansinė parama

SOCIALINĖ STIPENDIJA

Gavėjai: bakalauro, magistro studijų studentai, doktorantai, profesinių studijų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.
Socialinė stipendija skiriama studentams, kurie atitinka bet vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis:  253,5 Eur per mėnesį.

Skyrimas ir mokėjimas: socialinė stipendija skiriama semestrui ir mokama kas mėnesį iki 27 dienos.
Prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami Valstybiniams studijų fondui kiekvieną semestrą:

 • Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.
 • Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d.

Daugiau informacijos čia.

TIKSLINĖS IŠMOKOS

Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų programų studentai, doktorantai.
Tikslinės išmokos skiriamos studentams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ar profesinių studijų programas).

Tikslinės išmokos dydis. 156 Eur per mėnesį.
Prašymai tikslinei išmokai gauti teikiami Valstybiniams studijų fondui kiekvieną semestrą:

 • Pavasario semestrą – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d.;
 • Rudens semestrą – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d.;
 • Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Daugiau informacijos čia.

PASKOLA

Valstybės remiama studijų paskola studentams yra teikiama  lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas (bankus). Kiekvienais studijų metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti. Valstybės studijų fondo paskola dengia studijų kainą ir pragyvenimo išlaidas.

Valstybės remiamų paskolų rūšys.

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1950 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2340 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma).

Valstybės remiamą paskolą gali gauti:

 • pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
 • vientisųjų studijų studentams;
 • antrosios pakopos studentams (magistro studijos);
 • trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);
 • laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti).

Šaltinis: www.vsf.lt

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Studijų kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas.

Pretendentai: pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentai (įstoję nuo 2017 m. sausio 1 d.), pabaigę studijų metus ir pasiekę geriausių studijų rezultatų.

Kaip sudaromi pretendentų sąrašai?

Valstybinis studijų fondas, atsižvelgdamas į studentų skaičių studijų programose ir studijų kryptyje, nustato didžiausią asmenų, kuriems gali būti kompensuota sumokėta studijų kaina, skaičių. Sudarant sąrašus, kiekvienoje studijų kryptyje sudaromos studentų konkursinės eilės nuo aukščiausio vidurkio iki žemiausio pagal kompensuojamojo laikotarpio vidurkį ir sumokėta kaina kompensuojama Valstybinio studijų fondo nustatytam skaičiui geriausiai besimokančių studentų toje kryptyje.

Ar kompensuojama visa sumokėta studijų kaina?

Kompensuojama faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų.

Ar studentas turi teikti prašymą?

Studentams, kuriems siūloma skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Valstybinis studijų fondas išsiunčia pranešimus (paprastai lapkričio mėn.) elektroniniu paštu ir SMS žinute. Studentai, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, per nurodytą terminą turi Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas

Įmokos už studijas

Teisės aktas: MRU įmokų mokėjimo administravimo tvarka
Įmoką už studijas moka valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas, papildomųjų studijų klausytojas.
Įmokos už studijas dydis
Įmokos už studijas dydis yra nustatytas Studijų sutartyje, kuri sudaroma tarp Studento (klausytojo) ir Universiteto priėmimo metu.
Įmokos už studijas mokėjimas, terminai
Pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopos studentas ar klausytojas moka įmoką už studijas, lygią vieno semestro studijų kainai. Įmoką už studijas pervedama į atitinkamą Universiteto banko sąskaitą pagal mokėjimo kvitą per 15 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios.
Įmokos už studijas atidėjimas, mokėjimas dalimis
Dėl įmokos už studijas mokėjimo dalimis arba mokėjimo termino atidėjimo sprendžia akademinio padalinio vadovas. Prašymas dėl leidimo mokėti dalimis ar mokėjimo termino atidėjimo akademinio padalinio vadovui pateikiamas per  15  kalendorinių  dienų  nuo  semestro  pradžios.
Įmokos už studijas mažinimas, atleidimas nuo įmokos už studijas
MRU Įmokų mokėjimo administravimo tvarkoje nustatytais atvejais įmoka už studijas gali būti mažinama iki 50 proc. arba studentas gali būti visiškai atleidžiamas nuo įmokos už studijas. Prašymą dėl įmokos už studijas sumažinimo ar atleidimo nuo įmokos už studijas studentas teikia akademinio  padalinio vadovui per 15 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios. Prie prašymo turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys studento atitikimą numatytiems reikalavimams bei atitinkamų Universiteto darbuotojų rekomendacijos. Sprendimą dėl įmokos už studijas mažinimo ar atleidimo priima Rektorius pagal Universiteto socialinių reikalų komisijos siūlymą.
Įmokos už studijas grąžinimas
Visa sumokėta įmoka už studijas grąžinama, jeigu studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo pateikia:

 • rudens semestre – iki rugsėjo 30 dienos;
 • pavasario semestre – iki vasario 28 dienos.

60 procentų įmokos už studijas grąžinama, jeigu studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo pateikia:

 • rudens semestre – nuo spalio 1 iki spalio 31 dienos;
 • pavasario semestre – nuo kovo 1 iki kovo 31 dienos.