Magistrantūros studijos | MRU | 2023 studijų programos

Magistrantūros studijos

Priėmimo informacija
Studentų priėmimo tvarka
Priėmimas į magistrantūros studijas:
 • pretenduoti gali asmenys, turintys ne žemesnį nei universitetinį bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas ir atitinkantys priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus;
 • pretenduoti gali asmenys, turintys profesinį bakalauro laipsnį ir baigę atitinkamos studijų krypties papildomas studijas;
 • pretenduoti gali asmenys, turintys profesinį bakalauro laipsnį ir atitinkantys papildomus reiklavimus;
 • priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas priklausomai nuo studijų programos;
 • galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas;
 • priėmimas vykdomas konkurso tvarka;
 • baigus magistrantūros studijas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis.

 Plačiau

Įgijusiems išsilavinimą užsienyje

Pretendavimas į valstybės finansuojamas vietas

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu gali būti priimami į valstybės finansuojamas studijų vietas. Stojantieji gali pretenduoti, jeigu jie:

 • yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ar jų šeimos nariai;
 • turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jei yra užsienio valstybių nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • yra užsienio lietuviai.

Pretendavimas į valstybės nefinansuojamas vietas

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys aukščiau nurodytų kriterijų, yra konkurso būdu priimami į Mykolo Romerio universitetą studijuoti savo lėšomis.

Asmenims, pretenduojantiems į magsitrantūros, profesines ar papildomąsias studijas, išsilavinimo pripažinimas atliekamas vadavaujantis MRU Senato 2018 m. sausio 29 d. nutarimu Nr.1SN-23 „Užsienyje išduotų išsilavinimo dokumentų vertinimo ir akademinio pripažinimo tvarka“.

Dokumentų legalizavimas

 • Jei išsilavinimo dokumentų/nuorašų originalai yra anglų, lietuvių arba rusų kalbomis su apostile (jei reikia) ant nuskaityto originalo, vertimo nereikia.
 • Jei išsilavinimo dokumentų/nuorašų originalai nėra anglų, lietuvių ar rusų kalbomis, jie turi būti papildyti oficialiu vertimu.
 • Oficialus vertimas turi būti patvirtintas prisiekusio vertėjo parašu arba oficialiu notaro patvirtinimu.
 • Priimti studentai, atvykę į studijas, Universiteto Tarptautiškumo tarnybai pateikia savo išsilavinimo dokumentų/nuorašų originalus.

Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas MRU

 Ankstesnės kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas yra MRU priėmimo proceso dalis.

 • Pateikdami elektroninę paraišką patvirtinate, kad dokumentai yra teisėti ir kad MRU gali patikrinti dokumentų autentiškumą susisiekus su išduodančia institucija ir nacionaliniu ENIC/NARIC centru.   
 • Įkeliami dokumentai turi būti geros būklės ir spalvoti. Kartu su dokumentais, išduotais ne anglų, rusų ar lietuvių kalbomis, turi būti pateiktas oficialus vertimas į anglų, lietuvių arba rusų kalbą. 
 • Prieš kreipdamiesi įsitikinkite, kad turite pilną dokumentų paketą ir kad jūsų kvalifikacija leidžia įgyti aukštąjį išsilavinimą pagal studijų programos lygį, į kurį pretenduojate MRU.

Pripažinimo kriterijai 

Vertinimo tikslas – palyginti užsienio kvalifikaciją su Lietuvoje suteikiama panašaus lygio kvalifikacija pagal kokybę, profilį, turinį, krūvius ir mokymosi rezultatus. 

Jūsų kvalifikacija bus vertinama pagal konkrečius reikalavimus programai, į kurią pretenduojate, ir akademinius rezultatus.

Teisė pateikti apeliaciją

Pripažinimo sprendimai gali būti skundžiami Užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo aukštojo mokslo apeliaciniam komitetui prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Studijų kaina

Skelbiame MRU Senato nustatytas 2024 m. semestro studijas kainas.

Plačiau