Elektroninio verslo vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Elektroninis verslas ir inovacijos

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX064
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m. (anglų k.), ištęstinės studijos - 2 m. (lietuvių k.)
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2192 € už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos paskirtis

Elektroninio verslo ir inovacijų studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos verslo administravimo specialistus, turinčius praktinių gebėjimų bei žinių apie šiuolaikinius socialinius-ekonominius procesus elektroninėje erdvėje, informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) įtaką tradiciniams verslo modeliams, sėkmingą jų taikymą kuriant, formuojant ir valdant e-verslą.  

Šios antrosios pakopos studijos yra tarpdisciplininės, leidžiančios analizuoti ir vertinti elektroninio verslo sistemas techniniais, vadybiniais ir teisiniais aspektais.  Studijų metu didelis dėmesys skiriamas ir praktinių įgūdžių formavimui, pvz., Google įrankių analizei ir jų panaudojimo galimybėms, taikant šiuolaikinės e-rinkodaros priemones. 

Studijos vyksta lietuvių k. (ištęstinės studijos) arba anglų k. (nuolatinės studijos).

Studijuoti  šią programą galima lietuvių arba anglų kalba. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Įgiję vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, galėsite dirbti vadybininko darbą šiuolaikinėse stambiojo bei smulkiojo privataus verslo sektorių kompanijose, įmonėse bei konsultavimo paslaugas teikiančiose agentūrose. Taip pat sėkmingai siekti karjeros, visų administravimo lygmenų viešosiose valdžios įstaigose arba kurti nuosavas verslo įmones.

Aktuali informacija
Nuolatinių studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS (anglų k.)

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Vadyba*

3

Verslo pagrindai*

3

Dirbtinis intelektas ir sprendimų priėmimas socio-teisiniuose procesuose

6

Elektroninio verslo teisinė aplinka

6

Elektroninio verslo strategijos ir sprendimai

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Technologinių inovacijų vadyba ir komunikacija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

E-marketingas ir rinkos tyrimai

6

Verslumas elektroninėje erdvėje ir el. pardavimai

6

Intelektinė nuosavybė

6

Magistro darbo projektas

6

Elektroninės paslaugos

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

Pasirenkamieji dalykai

6

El. mokėjimų rinkos

6

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Ištęstinių studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vadyba*

3

Verslo pagrindai*

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Elektroninio verslo teisinė aplinka

6

Dirbtinis intelektas ir sprendimų priėmimas socio-teisiniuose procesuose

6

Technologinių inovacijų vadyba ir komunikacija

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Elektroninio verslo strategijos ir sprendimai

6

Verslumas elektroninėje erdvėje ir el. pardavimai

6

Elektroninės paslaugos

6

Magistro darbo projektas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

15

Intelektinė nuosavybė

6

E-marketingas ir rinkos tyrimai

6

Magistro darbo projektas

3

Pasirenkamieji dalykai

6

El. mokėjimų rinkos

6

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą procesus, savarankiškai stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines elektroninio verslo plėtros naujoves nuolat kintančios nacionalinės ir pasaulinės rinkos kontekste.
 • Gebėjimas etiškai ir tolerantiškai bendradarbiauti, suprantamai bendrauti, tinkamai naudojant asmens duomenis, gerbiant vartotojų teises bei intelektinę nuosavybę.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
  • Gebėjimas įgyti naujausias vadybos, elektroninio marketingo, elektroninių atsiskaitymų žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei gebėjimas jas pritaikyti praktikoje priimant elektroninio verslo sprendimus kintančioje verslo aplinkoje.
  • Gebėjimas įgyti gilų elektroninio verslo modelių supratimą ir gebėjimas taikyti fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius ir principus tiriant problemas, susijusias su šių verslo modelių taikymu vadovaujantis sąžiningo bei socialaus verslo principais.
 1. Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti tinkamas duomenų analizės metodikas, integruoti mokslo žinias ir tyrimų duomenis priimant elektroninio verslo sprendimus ir vertinant galimas pasekmes dinamiškoje aplinkoje.
 • Geba taikyti kokybinius ir kiekybinius rinkos tyrimų būdus, parengti ir vykdyti tyrimo planą, apdoroti rezultatus ir pritaikyti juos elektroninio verslo modeliuose.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas įvertinti elektroninio verslo sąlygojamas įmonių veiklos išplėtimo galimybes, parenkant, vertinant ir adaptuojant elektroninio verslo sprendimus ir priemones įmonių veikloje.
 • Gebėjimas identifikuoti ir spręsti sudėtingus inovacinius pokyčius elektroniniame versle pasitelkiant elektroninio verslo technologijas, informacijos valdymo infrastruktūros organizavimo principus, žinių valdymo technologijas.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Verslo pagrindai”, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val., 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai