Kibernetinio saugumo vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Kibernetinio saugumo valdymas

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX066
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m. (anglų k.), Ištęstinės studijos  –  2 m. (lietuvių k.)
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2192 € už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Kibernetinio saugumo vadymo studijosskirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius integraliai suprasti, kurti bei valdyti šiuolaikines informacinių technologijų aplinkas ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinant kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą. Taip pat įskaitant ir ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugą, priklausomai nuo organizacinių, komunikacinių, teisinių, vertybinių bei inovacinių kibernetinio saugumo aspektų.  Šios antrosios pakopos studijos yra tarpdisciplininės, orientuotos į kibernetinio saugumo prevenciją, užtikrinimą bei palaikymą, atitinkamų sprendimų būdų nustatymą ir veiklos organizavimą bei koordinavimą. Paskaitas dėsto mokslininkai, turintys ir praktinio darbo patirtį ir praktikai-ekspertai, dirbantys versle ar viešajame sektoriuje kibernetinio saugumo srityje. 

Studijos vyksta lietuvių k. arba anglų k.

Studijų programa vykdoma lietuvių arba anglų kalba. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Absolventai gali sėkmingai dirbti kibernetinio saugumo pareigūnais, saugos įgaliotiniais, už kibernetinį saugumą atsakingų padalinių vadovais, taip pat kibernetinio saugumo specialistais. Absolventai taip pat gali sėkmingai dirbti duomenų apsaugos pareigūnais, pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). 

Įgiję profesines kompetencijas, galėsite dirbti tiek viešojo sektoriaus struktūrose, tiek verslo įmonėse. Taip pat galėsite ir patys kurti įmones, teikiančias kibernetinio saugumo paslaugas ar konsultacijas bei joms vadovauti. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS (ANGLŲ K.)

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ekonomikos pagrindai*

3

Vadyba*

3

E-valdžios ir e-demokratijos sprendimai

6

Saugumo ekonomika

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

6

Kibernetinio saugumo kultūra organizacijoje

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Kibernetinio saugumo teisinė aplinka

6

Privatumas ir asmens duomenų apsauga

6

Intelektinė nuosavybė

6

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

Magistro darbo projektas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

IT projektų vadyba

6

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ekonomikos pagrindai*

3

Vadyba*

3

E-valdžios ir e-demokratijos sprendimai

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

6

Kibernetinio saugumo kultūra organizacijoje

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Kibernetinio saugumo teisinė aplinka

6

Privatumas ir asmens duomenų apsauga

6

Saugumo ekonomika

6

Magistro darbo projektas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Intelektinė nuosavybė

6

Magistro darbo projektas

3

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

IT projektų vadyba

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas organizuoti šiuolaikinių kibernetinio saugumo tyrimų ir darbų vertinimą, analizuoti jų pritaikymą valstybės bei visuomenės poreikiams ir ekonominės bei socialinės vertės kūrimui, kurti šiuolaikiškas moksliąsias aplinkas ir efektyvias vadybines sąveikos formas, planuoti jų sprendimo strategijas, taikyti holistinį požiūrį, priimant vadybinius sprendimus;
 • Gebėjimas suprasti kaip kibernetinio saugumo valdymas formuoja viešosioms ir verslo paslaugoms saugią, konkurencinę aplinką ir kaip yra kuriama pridėtinė vertė verslo bei visos žinių ekonomikos lygmenyse.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas organizuoti ir valdyti kibernetinio saugumo žmogiškąsias komandas, technologines platformas ir priimti sprendimus kintančiose kompleksinėse aplinkose, plėtoti ir valdyti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros projektus, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą;
 • Gebėjimas socialiai atsakingai taikyti kibernetinio saugumo valdymo žinias, analitines priemones ir organizuoti šios krypties tyrimus, kūrybiškai naudodami modernius sprendimų priėmimo būdus atsižvelgiant į teisinę aplinką;
 • Žinios, leidžiančios vertinti kibernetinio saugumo strategines kryptis, derinti technologinius proveržius su globaliais, valstybiniais, visuomenines, ekonominiais poreikiais, pasitelkiant tarpdalykines žinias, mokslinių tyrimų metodologijas;
 • Žinios, suteikiančios galimybę naudoti holistinį požiūrį sprendžiant įvairias kibernetinio saugumo grėsmes.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas nagrinėti kibernetinio saugumo institutus, atsižvelgiant į didėjančią dinamiką, grėsmių potencialą, strategines galimybes, kuriuos lemia globali elektroninių viešųjų paslaugų, elektroninio verslo terpės ir pasaulinės raidos tendencijos;
 • Gebėjimas dirbti elektroninių viešųjų paslaugų ir elektroninio verslo technologinėse terpėse ir heterogeniškuose pokyčių kontekstuose taikant holistines vadybos paradigmas, metodologijas ir naujausias socialines ir informacines technologijas kibernetinio saugumo srityje.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Įvaldę kibernetinio saugumo modelių formavimo, inovacijų vadybos, ekonominio efektyvumo, projektų rengimo ir įgyvendinimo bei sklaidos metodus, jų pritaikymo mikro ir makro lygiais derinius bei formas, taip pat geba strategiškai planuoti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) procesus globalioje saugios kibernetinės erdvės ir žinių ekonomikoje;
 • Gebėjimas organizuoti ir valdyti kibernetinio saugumo žmogiškąsias komandas, technologines platformas ir priimti sprendimus kintančiose kompleksinėse aplinkose, plėtoti ir valdyti kibernetinio saugumo plėtros projektus;
 • Gebėjimas moksliškai analizuoti kibernetinio saugumo kūrybinius sprendimus ir vertinti plėtros galimybes, pagrįsti bei formuoti inovatyvias elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) idėjas ir kūrybinius jų įgyvendinimo sprendimus, vykdyti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) inovatyvius projektus, integruojant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose bei daugiakultūriuose globalizuotuose kontekstuose.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Ekonomikos pagrindai”, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. , 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai