Finansų valdymas | Studijos Lietuvoje | MRU

Finansų valdymas

Studijų programos kryptis Finansai
Valstybinis kodas 6211LX065
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Finansų krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos (anglų k.) - 1,5 m.; Ištęstinės studijos (lietuvių k.) - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2192 € už semestrą (2024 m.); Ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Finansų valdymo studijos, skirtos parengti kvalifikuotus finansų valdymo specialistus, gebančius analizuoti ir profesionaliai vertinti ūkio subjektų finansinę padėtį ir priimti ekonomiškai pagrįstus sprendimus. Taip pat mokančius formuoti finansų plėtros strategijas, integruojant finansinės ir investicinės veiklos aspektus, taikant ekonomikos, vadybos, finansų ir teisės mokslo sričių žinias.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į aktualių naujausių teorinių žinių suteikimą, praktinių įgūdžių ir profesinių kompetencijų formavimą: finansinės ir valdymo apskaitos; mokesčių; valstybės ir savivaldybių finansų; įmonių ir asmeninių finansų valdymo; projektų finansų valdymo; rizikos valdymo; finansų kontrolės ir audito srityse.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta finansų valdymo magistro kvalifikacija absolventui suteikia teisę dirbti šalies ar užsienio viešojo administravimo organizacijose, verslo įmonėse, finansų institucijose, investicinėse bendrovėse, kitose viešojo ir privataus sektoriaus struktūrose arba kurti ar plėtoti nuosavą verslą. Programos absolventai sėkmingai dirba Lietuvos bankuose (Danske Bank, Western Union, Swedbank); Prezidentūroje; audito įmonėse (PricewaterhouseCoopers, KPMG); įvairiose verslo įmonėse (Optikos pasaulis, Biovela), vysto nuosavą verslą.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Buhalterinė apskaita*

3

Teisės pagrindai*

3

Finansinė ir valdymo apskaita

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

Valstybės ir savivaldybių finansai

6

Įmonių ir asmeninių finansų valdymas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Inovatyvių finansinių technologijų taikymas

6

Finansų kontrolė ir auditas

6

Ekonometrinis modeliavimas ir prognozavimas

6

Magistro darbo projektas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Projektų finansavimo valdymas

6

Startuolių investicijų modeliavimas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

Pasirenkamieji dalykai

6

Didelių duomenų analizė

6

Ekonominė ir finansinė elgsena

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

 

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Buhalterinė apskaita*

3

Teisės pagrindai*

3

Finansinė ir valdymo apskaita

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

Valstybės ir savivaldybių finansai

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Inovatyvių finansinių technologijų taikymas

6

Įmonių ir asmeninių finansų valdymas

6

Finansų kontrolė ir auditas

6

Magistro darbo projektas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

9

Ekonometrinis modeliavimas ir prognozavimas

6

Magistro darbo projektas

3

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Projektų finansavimo valdymas

6

Startuolių investicijų modeliavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Didelių duomenų analizė

6

Ekonominė ir finansinė elgsena

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą procesus, savarankiškai stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines finansų sistemos plėtros naujoves nuolat kintančios nacionalinės ir pasaulinės rinkos kontekste.
 • Gebėjimas etiškai ir tolerantiškai bendradarbiauti, suprantamai bendrauti, tinkamai vartojant finansų terminiją su įvairiomis suinteresuotomis šalimis priimant ir įgyvendinant su finansų valdymu susijusius sprendimus, renkant ir tvarkant finansinius duomenis ar rengiant finansines ataskaitas bei teikiant finansines konsultacijas.
 • Gebėjimas individualiai ir komandose atlikti mokslinius tyrimus finansų klausimais bei prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamiesi profesine etika ir socialine atsakomybe.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
  • Gebėjimas įgyti naujausias ekonomikos, vadybos, apskaitos ir audito žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei gebėjimas jas pritaikyti praktikoje priimant finansų valdymo sprendimus kintančioje verslo aplinkoje, tradicinėse, globaliose ir tinklinėse organizacijose.
  • Gebėjimas įgyti gilų finansų teorijų supratimą ir gebėjimas taikyti fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius ir principus tiriant problemas, susijusias su finansų sistemų funkcionavimu, viešųjų ir verslo finansų ir mokesčių valdymu bei priimant kompleksinius finansinius sprendimus.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti tinkamas duomenų analizės metodikas, integruoti mokslo žinias ir tyrimų duomenis priimant finansų valdymo sprendimus ir vertinant alternatyvas didelio neapibrėžtumo aplinkoje.
 • Gebėjimas analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti finansų sistemos pokyčiams, finansų valdymo profesinei veiklai ir inovacijų diegimui svarbią informaciją, integruoti žinias teikdami konsultacijas ar atlikdami ekspertinį finansų ir tarpdalykinių sričių vertinimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką verslo ar viešosios organizacijos finansinę analizę ir vertinimą integruojant naujausias finansų, ekonomikos, apskaitos, rizikos ir mokesčių analizės koncepcijas bei adekvačiai taikant  profesinės etikos ir socialinės atsakomybės principus.
 • Gebėjimas savarankiškai ir inovatyviai identifikuoti ir spręsti sudėtingas finansų valdymo problemas, kritiškai vertinant trumpalaikių ir ilgalaikių finansų ir nefinansinio sektoriaus plėtros sprendimų alternatyvas integruojant naujausias teorines žinias, taikomųjų tyrimų duomenis ir tarpdisciplininį holistinį požiūrį.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos ar rinkodaros studijų krypčių universitetines studijas.
 • Kolegijų absolventai, baigę ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos ar rinkodaros studijų krypčių kolegines studijas ir verslo ir viešojo administravimo krypčių grupės, vadybos ar ekonomikos krypčių papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Studijų programą rekomenduoja
Kitos šios krypties studijų programos