Teisė, technologijos ir verslas (anglų kl.) | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė, technologijos ir verslas (anglų kl.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX016
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Teisė, technologijos ir verslo studijos, skirtos  parengti specialistus, turinčius tarpdisciplininių kompetencijų teisės, naujų technologijų ir verslo srityse. Siekiama, jog šios programos absolventai gebėtų atlikti mokslinius tyrimus tarpdisciplininėje teisės ir informatikos mokslų srityje, ir gebėtų kurti, diegti ir komercializuoti inovacijas teisinių paslaugų, viešajame sektoriuose. Taip pat išmanytų globalios ekonomikos ir skirtingų rinkų, ypatingai atkreipiant dėmesį į Europos Sąjungos, reguliavimo skirtumus, gebėtų bendrauti specialybės terminais globalia šio sektoriaus (anglų) kalba.

Mūsų partneriai: Advokatų kontora„Eversheds Saladžius“,„Blockchain Center Vilnius“, „Tech SuperHeroes“, „Startup Lithuania“, kitos IT įmonės.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti:

 • privačiame sektoriuje susijusiame su inovacijomis teisinių paslaugų sektoriuje (juristais, įmonių / organizacijų vadovų pavaduotojais technologijoms (CTO), vadovais teisinių technologijų įmonėse, startuoliuose, verslo subjektus konsultuojančiose įmonėse, įvairiose tarptautinėse įmonėse bei organizacijose, virtualiose ir nuotoliu darbą organizuojančiose kompanijose);
 • viešajame sektoriuje (tokie specialistai ypač paklausūs modernizuojant viešąjį sektorių, diegiant inovacijas; darbo rinka atvira tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse organizacijose);
 • akademiniame sektoriuje – Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 2021–2027 „Europos horizontas“ finansavimo politika rodo, jog tokie absolventai bus geidžiami darbuotojai akademiniame sektoriuje bei galės stoti į tarptautines, dvišales ar nacionalines doktorantūros programas, ypač į tas, kuriose partneris yra MRU;
 • galės dirbti jaunaisiais mokslininkais, turės galimybes dalyvauti tarptautinėse programose, projektuose; 
 • savarankiškai (freelancing) pasinaudojant globaliomis savarankiškų darbų ir darbuotojų paieškos sistemomis.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Teisė ir technologijos: nauji iššūkiai ir galimybės

6

Finansinių technologijų industrijos teisinis reguliavimas

6

Teisė semantinėse technologijose

6

Žaidimų ir žaidybinimo metodai teisėje

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Kibernetiniai nusikaltimai ir el. įrodymų rinkimas

6

Privatumas, saugumas ir technologijos (privacytech)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Intelektinės nuosavybė ir moderniosios technologijos

6

Startuoliai ir rizikos kapitalas

6

Praktika

9

Dirbtinio intelekto pritaikomumas teisėje bei teisinis dirbtinio intelekto reguliavimas

6

Robotų reguliavimas

3

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

18

Magistro baigiamasis darbas

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas kritiškai, kūrybiškai mąstyti ir identifikuoti problemas, jas analizuoti ir kompleksiškai vertinti, teikti pasiūlymus atpažintoms problemoms spręsti, pasirinkti tinkamus sprendimo būdus ir metodus, daryti pagrįstas išvadas;
 • Gebėjimas demonstruoti gerai išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, kurie leidžia pakankamai kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas;
 • Gebėjimas dirbti komandoje, organizuoti ir kontroliuoti komandos darbą bei laiką, efektyviai bendradarbiaujant su kolegomis, derinant priešingus interesus, paskirstyti ir koordinuoti darbo užduotis;
 • Gebėjimas aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas išvadas, tiek specialistų, tiek ne specialistų auditorijoms.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas suprasti ir paaiškinti naująsias technologijas teisės srityje, suprasti jų griaunantį ir tvarų poveikį, žinoti etikos principus taikytinus technologijoms, savarankiškai išspręsti sudėtingas teisinės problemas;
 • Gebėjimas savarankiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti teisinius faktus bei susijusius duomenis, integruoti teisės žinias, taikyti mokslinio pažinimo metodologiją, aiškiai ir nedviprasmiškai formuluoti logiškas, teisės žiniomis pagrįstas išvadas, orientuotas į profesinės veiklos tobulinimą ir gerinimą bei perteikti jas tiek specialistų, tiek ir ne specialistų auditorijoms anglų kalba globalioje rinkoje.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas vykdyti mokslinius tyrimus: tarptautinės ir nacionalinės teisės ir globaliai veikiančių technologijų tematika;
 • Gebėjimas ieškoti, atrinkti reikalingą, nagrinėti ir analizuoti informaciją teisės ir technologijų ir susijusia ar reikalinga tematika, kelti pagrįstas hipotezes, tyrimo uždavinius ir tikslus, juos įgyvendinti.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas kritiškai analizuoti, interpretuoti, lyginti bei vertinti technologijas reguliuojančius teisinius santykius, juos reglamentuojančius teisės aktus, teikti pagrįstus siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;
 • Gebėjimas savarankiškai inicijuoti ir vystyti verslą teisinių technologijų srityje, suvokti startuolių ekosistemą, išmanyti finansavimo galimybes, mokėti apsaugoti intelektualinę nuosavybę, komercines paslaptis teisinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis;
 • Gebėjimas profesionaliai tiek savarankiškai, tiek komandoje teikti tarpdisciplinines teisės ir technologijų srities paslaugas;
 • Gebėjimas kurti, naudoti, analizuoti ir paaiškinti teisines technologijas, inovacijas, tokias, kaip dirbtinį intelektą, didžiųjų duomenų analitiką, grandinines technologijas, semantines ir emocines technologijas, atvirų duomenų panaudojimą teisinių paslaugų sektoriuje, suprasti technologijų vystymosi etapus.
Priėmimo sąlygos

Stojantieji į programą asmenys turi būti:

 1. Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 2. Baigę kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos) universitetines pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomąsias teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos moduliniu principu, darbo dienomis vakarais nuo 16.15 val. iki 21 val. tris-keturis kartus per savaitę. Vienu metu studentai paprastai studijuoja vieną dalyką, kartais gali persidengti du dalykai.

Studentams suteikiama galimybė naudotis visų paskaitų vaizdo įrašų archyvu.

 Su užsienio šalių studentais besitvarkančiais dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalinčiais atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą bus dirbama nuotoliniu (hibridiniu) būdu.