Viešųjų pirkimų teisė LL.M. - MRU

Viešųjų pirkimų teisė LL.M.

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX027
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras LL.M.
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1 m. (Studijos vakarais)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos  tikslas

„Viešųjų pirkimų teisė“ LL.M. programa yra vienintelė specializuota viešųjų pirkimų teisės magistro studijų programa Lietuvoje.

Viešųjų pirkimų teisės LL.M. studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos viešųjų pirkimų teisės specialistus, gebančius teikti šios srities teisines konsultacijas, paaiškinti naujausias viešųjų pirkimų teisės aktualijas bei raidos tendencijas, kompetentingai organizuoti viešuosius pirkimus, analizuoti bei vertinti su viešaisiais pirkimais susijusias kompleksines teisines situacijas, operatyviai ir efektyviai spręsti viešųjų pirkimų santykiuose iškilusias teisines problemas, ginčus, atstovauti perkančiąją organizaciją ar tiekėją teismuose bei teikti pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Studijų metu įgytos žinios leis programos absolventams tapti aukštos kvalifikacijos specialistais, turinčiais viešųjų pirkimų teisės žinių ir gebančiais jas sėkmingai taikyti praktikoje sprendžiant įvairius klausimus viešųjų pirkimų srityje, organizuojant strateginius pirkimus, vedant rinkos dalyvių konsultacijas, derybas, turinčiais projektų valdymo, komandinio darbo ir kitų įgūdžių.

Programoje studijuojantys specialistai išmanys ne tik viešųjų pirkimų teisinius, bet ir ekonominius (vertinant pirkimų aplinką, kainas, konkurenciją) bei vadybinius (organizuojant viešųjų pirkimų priežiūrą ir valdymą) aspektus. LL.M. studijos yra trumpesnės trukmės (1 m.) bei nereikalauja magistro baigiamojo darbo rengimo, yra labiau orientuotos į praktinių, o ne mokslinių įgūdžių formavimą.

 

Karjeros perspektyvos 

Studijų metu įgytos žinios leis programos absolventams tapti aukštos kvalifikacijos specialistais, turinčiais specializuotų viešųjų pirkimų teisės žinių ir gebančiais jas sėkmingai taikyti praktikoje sprendžiant įvairius klausimus viešųjų pirkimų srityje, organizuojant žaliuosius (darniuosius), inovatyvius, socialiai atsakingo pobūdžio pirkimus, vedant rinkos dalyvių konsultacijas, derybas, turinčiais projektų valdymo, komandinio darbo ir kitų įgūdžių.

Tai magistro programa, orientuota į profesinių žinių gilinimą. Todėl absolventas, baigęs Viešųjų pirkimų teisės LL.M. magistro studijas, įgis konkurencinį pranašumą ir galimybes dirbti įvairaus pobūdžio darbą.

Absolventai galės dirbti:

 • privačiame sektoriuje (tiekėjų įmonių teisininkais, pardavimų vadybininkais, atsakingais už dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose, pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą);
 • viešajame sektoriuje (perkančiųjų organizacijų teisininkais, viešųjų pirkimų specialistais, organizuojančiais ir prižiūrinčiais viešuosius pirkimus, sudarančiais viešųjų pirkimų sutartis ir koordinuojančiais jų vykdymą).

Viešųjų pirkimų specializuotos teisinės žinios naudingos ir viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų (Viešųjų pirkimų tarnybos, Valstybės kontrolės, Europos Sąjungos fondų paramą administruojančių institucijų ir kt.), viešųjų pirkimų ginčus sprendžiančiose institucijose dirbantiems asmenims bei privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų specialistams.

Kas yra LL.M.

LL.M. (lot. Legum Magister, liet. Teisės magistras) yra tarptautiniu mastu pripažintas teisės magistro laipsnis. Universalaus LL.M apibrėžimo nėra, nes įvairiose pasaulio šalyse savo turiniu ir paskirtimi šios studijų programos gali skirtis. Lietuvoje teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis paprastai suteikiamas baigus vienerių metų specializuotą teisės magistro studijų programą. Studijų metu didesnis dėmesys skiriamas praktinių studentų įgūdžių tobulinimui, mažiau ugdant mokslines tiriamąsias kompetencijas. Studijos baigiamos egzaminu, nėra rašomas magistro baigiamasis darbas. LL.M studijos skirtos:

 • teisės studentams, siekiantiems specializuotis konkrečioje siauroje teisės srityje;
 • praktikuojantiems teisininkams, norintiems savo kompetencijas papildyti konkrečiomis, jo praktikoje reikalingomis žiniomis ir įgūdžiais;
 • kitų profesijų atstovams, turintiems kitos nei teisės krypties universitetinį išsilavinimą, siekiantiems savo kompetencijas papildyti specializuotomis su jų praktikos sritimi susijusiomis teisinėmis žiniomis ir įgūdžiais.

Asmenys, įgiję LL.M. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, gali studijuoti teisės krypties doktorantūroje mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Šiuo metu MRU nustatyta tvarka nenumato galimybės studijuoti doktorantūroje asmenims, neturintiems tiek teisės krypties bakalauro, tiek ir magistro išsilavinimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant teisininko karjeros klasikinėse teisinėse profesijose taip pat dažniausiai yra taikomi panašaus pobūdžio papildomi išsilavinimo reikalavimai.  

Šiuo metu galiojantis klasikinių teisinių pareigybių (advokato, prokuroro, teisėjo ir notaro) reglamentavimas numato reikalavimą turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ( vienpakopį universitetinį išsilavinimą). Šie teisės aktai neįvardija naujojo LL.M. teisės magistro kvalifikacinio laipsnio kaip alternatyvos klasikiniam teisės magistro laipsniui. Teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis, nors ir prilyginamas teisės magistro laipsniui, šiuo metu negarantuoja teisės pretenduoti į klasikines teisines pareigybes, nes nėra oficialios klasikinių teisinių profesijų savivaldos institucijų pozicijos jo atžvilgiu.

 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir praktika

7

Viešųjų pirkimų kontrolė ir valdymas

6

Viešųjų pirkimų ekonomika

5

Strateginių viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai

6

Antikorupcinės aplinkos kūrimas ir įgyvendinimas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Projektų valdymas

5

Viešųjų pirkimų organizavimo praktikumas

7

Viešųjų pirkimų sutarčių teisė

6

Viešųjų pirkimų ginčų sprendimas

6

Baigiamasis egzaminas

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai ir kryptingai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos;
 • Geba tiek savarankiškai, tiek komandoje teikti atstovavimo bei viešųjų pirkimų ginčų sprendimo teisines paslaugas;
 • Geba konsultuoti su viešųjų pirkimų teisiniais santykiais susijusiais kompleksiniais klausimais, spręsti įvairaus pobūdžio teisines problemas, įskaitant itin sudėtingas, ir teikti siūlymus, kurie mažintų nustatytų problemų atsiradimo riziką.

 Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Geba pasinaudojant viešųjų pirkimų ekonomikos, vadybos bei teisės žiniomis savarankiškai organizuoti viešuosius pirkimus ir juose dalyvauti, nustatyti ir įvertinti galimas korupcines rizikas ir jas minimalizuoti, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus, įvertinti alternatyvius sprendimų variantus bei jų galimas teisines, etines, vadybines ir ekonomines pasekmes;
 • Geba analizuoti ir paaiškinti viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo bei procedūrų, ginčų sprendimo, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo bei vykdymo specifiką.

 Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Geba savarankiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti pirkimų ekonominę situaciją, teisinius faktus bei susijusius duomenis viešųjų pirkimų srityje, integruoti viešųjų pirkimų teisės žinias, taikyti mokslinio pažinimo metodologiją, aiškiai ir nedviprasmiškai formuluoti logiškas, viešųjų pirkimų ekonomikos, vadybos bei viešųjų pirkimų teisės žiniomis pagrįstas išvadas, orientuotas į profesinės veiklos tobulinimą ir gerinimą bei perteikti jas tiek specialistų, tiek ir ne specialistų auditorijoms.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Geba organizuoti ir vykdyti strateginius viešuosius pirkimus, t. y. pirkimus orientuotus ne tik į perkančiosios organizacijos poreikius, bet ir kitų valstybei aktualių problemų sprendimą, pvz., nedarbo lygio mažinimą, neįgaliųjų asmenų įtraukties į darbo rinką didinimą ir t.t. ;
 • Geba profesionaliai parengti pirkimų dokumentus, suprasti pirkimų sritį, analizuoti ekonominę situaciją, nustatyti korupcijos rizikas ir jų išvengti, parengti ir vertinti ekonomiškai pagrįstus viešųjų pirkimų dokumentus ir viešųjų pirkimų sutartis.
Priėmimo sąlygos

Stojantieji į Viešųjų pirkimų teisės LL.M. studijų programą asmenys turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų: 

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.
 • yra baigę kitos nei teisės krypties universitetines pirmosios arba antrosios pakopos studijas ir turintys ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su viešaisiais pirkimais. Tokiu atveju turi būti baigiamos 15 studijų kreditų apimties papildomosios teisės LL.M. krypties studijos, kurios vykdomos iki programos įgyvendinimo pradžios. Teisės taikymo darbo patirtis įvertinama priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas: 

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. 

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą. 

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros ir teisės LL.M. studijas

Priėmimo tvarka į teisės krypties ir teisės LL.M. papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Studijos vykdomos moduliniu principu, darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (ne daugiau nei 3 darbo dienos per savaitę) bei šeštadieniais nuo 9 iki 16 val. (ne daugiau nei 2 šeštadieniai per mėnesį). Vienu metu studentai studijuoja vieną dalyką.

Užsiėmimai atskirais atvejais, dėl objektyvių priežasčių negalintiems atvykti, transliuojami realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Studijų programą rekomenduoja