Teisė ir tarptautiniai santykiai - MRU

Teisė ir tarptautiniai santykiai

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX004
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1477 € už semestrą (2024 m.).

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Studijų programos Teisė ir tarptautiniai santykiai tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos teisės specialistus, turinčius tarpdisciplininių kompetencijų teisės ir tarptautinių santykių srityje. Siekiama, jog šios programos absolventai ne tik gebėtų spręsti teisines problemas, taikyti teisines žinias praktikoje, bet ir įgytų tarptautinių santykių pagrindus, o tai įgalintų juos siekti karjeros tarptautinėje ir Europos Sąjungos erdvėje – jos institucijose, įstaigose ir agentūrose, taip pat ir nacionalinėse institucijose, kurioms reikalingi teisės specialistai, išmanantys tarptautinę politiką, geopolitiką, jos tendencijas ir keliamus iššūkius.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

 • Lietuvos valstybinėse institucijose, privačiame sektoriuje.
 • ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, galės sėkmingai dirbti Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Seimo narių bei Vyriausybės narių komandose.
 • Lietuvos teisinėse institucijose, ES institucijose, visų pirma, ES Komisijoje.
 • Užsienio reikalų ministerijoje, Teisingumo ministerijoje tarptautinio bendradarbiavimo srityje ir kitose valstybinėse institucijose.
 • Diplomatinėje tarnyboje, Seimo užsienio reikalų, Europos Sąjungos kryptį kuruojančiose institucijose, taip pat kitose valstybės valdymo institucijose, kasdien susiduriančiose su teisės ir tarptautinių santykių problemomis (pvz., tarptautinės integracijos, koordinavimo skyriuose).
 • Nevyriausybinėse organizacijose, viešųjų ryšių agentūrose, institucijose vykdančiose politikos analizę, konsultacijų įmonėse.

Absolventų žinios ir puikus politinės ir tarptautinės aplinkos išmanymas sėkmingai gali būti pritaikytas advokatų, notarų, prokurorų, teisėjų bei antstolių veikloje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Tarptautinė politika

3

Teisininko karjera

3

Politologijos įvadas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Konstitucinė lyginamoji teisė

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Teisės istorija ir filosofija

5

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

5

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

4

Politinė komunikacija

4

Teisinis argumentavimas

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

4

Baudžiamojo proceso teisė

4

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

3

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Žmogaus teisių apsaugos pagrindai

5

Teisėkūra Europos Sąjungoje

5

Demokratizacijos procesai posovietinėje erdvėje

3

Praktika

6

Bakalauro baigiamasis darbas

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Tarptautinės teisės vaidmuo sprendžiant tarptautinius ir nacionalinius ginčus

5

Bendroji užsienio ir saugumo politika

4

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityse ir planuoti mokymosi procesą ir karjerą, efektyviai planuoti savo laiką, organizuoti savo veiklą;
 • Gebėjimas dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje; objektyviai vertinti ir valdyti komandoje vykstančius procesus bei paskirstyti užduotis komandos nariams atsižvelgiant į jų žinias, sugebėjimus, savybes, derinti priešingus interesus;
 • Gebėjimas analizuoti ir paaiškinti visuomenėje vykstančius politikos procesus, socialinius-ekonominius veiksnius, lemiančius politikos procesus, perteikti žinias bei supratimą tikslinėms grupėms (specialistams, kitiems besimokantiems, ne specialistams).

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas tinkamai vartoti teisinę terminologiją, pateikti esmines teisės ir tarptautinių santykių sąvokas, principus ir teorines žinias, struktūruotai ir aiškiai reikšti savo mintis, idėjas, taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos;
 • Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas teisės problemas, taikyti žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines teisinio pobūdžio tarptautinių santykių problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui, pasirenkant tinkamus sprendimo būdus ir metodus;
 • Žino esminius užsienio valstybių politinių sistemų skirtumus, esminius jų privalumus ir trūkumus, analizuoti tarptautinės ir ES politikos ir teisėkūros formavimo, sprendimų priėmimo bei jų įgyvendinimo procesus.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis (teisės ir finansinių technologijų srityje), reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais;
 • Gebėjimas iškelti teisės tyrimo problemas, nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti atliekant metodologiškai pagrįstą teisinį tyrimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Laikantis profesinės etikos, gebėjimas spręsti konfliktines situacijas bei priimti atsakingus ir naudingiausius klientui sprendimus, dalyvauti sprendžiant teisinius ir politinius klausimus, susijusius su tarptautiniais konfliktais;
 • Vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
 • Gebėjimas analizuoti praktines situacijas, apibūdinti galinčias kilti teisines problemas, pateikti pagrįstus argumentus bei sukurti ir perteikti naujas idėjas ar kurti inovatyvius problemų ir tarptautinių santykių situacijų sprendimus, suvokia pokyčių poreikį, jų įgyvendinimo galimybes ir būdus, gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos;
 • Gebėjimas analizuoti ir fiksuoti teisinės veiklos rezultatus, koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į rezultatų analizę, gebėjimas laiku priimti profesinius sprendimus, įvertinti jų sprendimų padarinius ir riziką bei gebėjimas būti kūrybingu teisinių paslaugų teikėju, kritiškai ir refleksyviai mąstyti ir sėkmingai veikti rinkos dėsnių aplinkoje;
 • Gebėjimas kritiškai analizuoti viešosios politikos ir teisinius procesus viršvalstybiniame (ES ir kitos tarptautinės organizacijos), valstybiniame (Lietuvoje ir kitose valstybėse), municipaliniame (vietos savivaldos) lygiuose, aiškinti kaip tarptautiniai santykiai ir politika veikia teisinius procesus ir jų dalyvius.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos universitete vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Partneriai