Minimalūs reikalavimai stojant - MRU
Minimalūs reikalavimai stojant

Minimalūs reikalavimai pretenduojant į universitetą suteikia teisę pretenduoti  arba į valstybės finansuojamas, arba valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija, arba valstybės  nefinansuojamas vietas.

Minimalūs reikalavimai priklauso nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų ir yra nustatomi vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais ir MRU teisės aktais.

Minimalus slenkstinis konkursinis balas pretenduojant 2024 m. į valstybės finansuojamas, valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija ir valstybės nefinansuojamas vietas yra 5.00 balai.

Stojantiesiems į programas, dėstomas anglų kalba, anglų kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2025 ir 2026 metais

Pretenduojantiems į universiteto valstybės finansuojamas (VF), ar valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (VNF/ST), ar valstybės nefinansuojamas (VNF),

Reikia išlaikyti 3 valstybinius egzaminus:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
 • bet kurį valstybinį brandos egzaminą;
 • visų šių egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 50 balų iš 100.

Esant žemesniems rezultatams pretenduoti į Universitetą negalima.

Konkursinio balo sandarą rasite čia

Daugiau informacijos apie tarpinius patikrinimus, brandos egzaminus bei tolesnio mokymosi galimybes rasite Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtoje Atmintinėje III kl. gimanzistams (-ėms).

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais

Pretenduojantiems į universiteto valstybės finansuojamas (VF), ar valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (VNF/ST), ar valstybės nefinansuojamas (VNF),

Reikia išlaikyti 3 valstybinius egzaminus:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
 • bet kurį valstybinį brandos egzaminą;
 • visų šių egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 36 balai iš 100.

Esant žemesniems rezultatams pretenduoti į Universitetą negalima.

Konkursinio balo sandarą rasite čia

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2021-2023 metais

Pretenduojantiems į universiteto valstybės finansuojamas (VF) ar valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (VNF/ST)

 1. Reikia išlaikyti:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
 • bet kurį valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

     2. Reikia turėti ne žemesnį nei 7 (suapvalinto iki sveiko skaičiaus) aritmetinį vidurkį penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmenų pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo.

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas (VNF)

 • Taikomas minimalus konkursinis balas.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

Konkursinio balo sandarą rasite čia

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2019-2020 metais

Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas (VF) ar valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (VNF/ST)

 1. Reikia išlaikyti:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • bet kurį valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą.

  2. Reikia turėti ne žemesnį nei 7 (suapvalinto iki sveiko skaičiaus) aritmetinį vidurkį penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmenų pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo.

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas

 • Taikomas minimalus konkursinis balas.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

Konkursinio balo sandarą rasite čia

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2018 metais

Pretenduojantiems į universiteto valstybės finansuojamas (VF) ar valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (VNF/ST)

 1. Reikia išlaikyti:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą  
  – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas;
  – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į socialinių, fizinių studijų sričių programas.
arba imamas palankesnis stojančiajam variantas (daugiau informacijos čia)
 

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas (VNF)

 • Taikomas minimalus konkursinis balas.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

Konkursinio balo sandarą rasite čia

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2015-2017 metais ir anksčiau

Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas (VF) ar valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (VNF/ST)

2016 – 2017  metų abiturientams

 1. Reikia išlaikyti:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį; 

2015  metų abiturientams

 1. Reikia išlaikyti:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį; 

iki 2014 metų abiturientams

Asmenims, iki 2014 metų (imtinai) įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 

 

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas (VNF) nepriklausomai nuo įgijimo metų

 • Taikomas minimalus konkursinis balas.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

Konkursinio balo sandarą rasite čia

Konkursinio balo sandara pagal programas

Priėmimo reikalavimai susideda iš dviejų pagrindinių dalių: konkursinio balo ir minimaliųjų reikalavimų.

Konkursinis balas nurodo, kokie mokomieji dalykai yra reikalingi norint įstoti į pasirinktą studijų programą. Jų įvertinimai parodo, kurioje vietoje tarp į tą pačią studijų programą pretenduojančių stojančiųjų yra asmuo. Konkursinio balo sandarą rasite kiekvienos studijų programos apraše.

Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio), įvertinimai. Konkursinis balas sudaromas iš keturių dedamųjų, papildomų kriterijų ir balų:

 • Pirma dedamoji – pirmojo dalyko brandos  įvertinimas (40 % konkursinio balo).
 • Antra dedamoji – antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Trečia dedamoji – trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Ketvirta dedamoji – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Papildomi kriterijai – tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas, motyvacijos įvertinimas ir t.t.
 • MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

Pretenduojant į MRU įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2024 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) patvirtintą LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio xx d. įsakymu Nr. V-xxxx.

Konkursinio balo dedamosios plačiau