Minimalūs reikalavimai stojant 2021 m.

Minimalūs reikalavimai pretenduojant į Universitetą, suteikia teisę pretenduoti  arba į valstybės finansuojamas, arba valstybės  nefinansuojamas vietas.

Minimalūs reikalavimai priklauso nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų.

Minimalūs reikalavimai yra nustatomi vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais (smulkiau čia) ir MRU teisės aktais.

Įgijusiems 2021-2022 metais

Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas

 1. Reikia išlaikyti valstybinius brandos egzaminus:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
 • matematikos valstybinis brandos egzaminas;
 • bet kuris valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

     2. Reikia turėti penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį negu 7, suapvalinto iki sveiko skaičiaus, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmenų pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo. Taikomas minimalus konkursinis balas 5,4.

 

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas

 • Taikomas minimalus konkursinis balas 5,4 (2021 m. nepatvirtintas).
 • Privalu turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

Įgijusiems 2019-2020 metais

Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas

 1. Reikia išlaikyti valstybinius brandos egzaminus:

lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
matematikos valstybinis brandos egzaminas;

  2. Reikia turėti penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį negu 7, suapvalinto iki sveiko skaičiaus, iš šių privalomų mokytis dalykų:

• lietuvių kalba ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
• biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
• meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmenų pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo. Taikomas minimalus konkursinis balas 5,4.

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas

 • Taikomas minimalus konkursinis balas 5,4 (2021 m. nepatvirtintas).
 • Privalu turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

 

Įgijusiems 2018 metais

Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas

lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą:
– ne žemesniu nei 16 balų, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas;
– ne žemesniu nei 25 balų, jeigu pretenduoja į socialinių, fizinių studijų sričių programas.

arba imamas palankesnis stojančiajam variantas (smulkiau čia)
 
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmenų pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo. Taikomas minimalus konkursinis balas 5,4.

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas

 • Taikomas minimalus konkursinis balas 5,4 (2021 m. nepatvirtintas).
 • Privalu turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

 

Įgijusiems 2015-2017 metais ir anksčiau

Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas

2016 – 2017  metų abiturientams

•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;

2015  metų abiturientams

•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;

iki 2014 metų abiturientams

Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmenų pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo. Taikomas minimalus konkursinis balas 5,4.

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas nepriklausomai nuo įgijimo metų

 • Taikomas minimalus konkursinis balas 5,4 (2021 m. nepatvirtintas).
 • Privalu turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

 

 

Konkursinio balo sandara pagal programas

Priėmimo reikalavimai susideda iš dviejų pagrindinių dalių: konkursinio balo ir minimaliųjų reikalavimų.

Konkursinis balas nurodo, kokie mokomieji dalykai yra reikalingi, norint įstoti į pasirinktą studijų programą. Jų įvertinimai parodo, kurioje vietoje tarp į tą pačią studijų programą pretenduojančių stojančiųjų yra asmuo. Konkursinio balo sandarą galima rasti kiekvienos studijų programos apraše.

Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio) įvertinimai. Konkursinis balas sudaromas keturių dedamųjų, papildomų kriterijų ir balų:

 • Pirma dedamoji – pirmojo dalyko brandos  įvertinimas (40 % konkursinio balo).
 • Antra dedamoji – antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Trečia dedamoji – trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Ketvirta dedamoji – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Papildomi kriterijai – tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas ir t.t.
 • MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

Pretenduojant į MRU įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) patvirtintą LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1407.

Konkursinio balo dedamosios plačiau