Konkursinio balo sandara - MRU

Konkursinio balo sandara

Priėmimo reikalavimai susideda iš dviejų pagrindinių dalių: konkursinio balo ir minimaliųjų reikalavimų.

Konkursinis balas nurodo, kokie mokomieji dalykai yra reikalingi, norint įstoti į pasirinktą studijų programą. Jų įvertinimai parodo, kurioje vietoje tarp į tą pačią studijų programą pretenduojančių stojančiųjų yra asmuo. Konkursinio balo sandarą galima rasti kiekvienos studijų programos apraše.

Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio) įvertinimai. Konkursinis balas sudaromas keturių dedamųjų, papildomų kriterijų ir balų:

 • Pirma dedamoji – pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas (40 % konkursinio balo).
 • Antra dedamoji – antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Trečia dedamoji – trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Ketvirta dedamoji – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Papildomi kriterijai – tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas ir t.t.
 • MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

Pretenduojant į Universitetą įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2024 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) patvirtintą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1513.

Konkursinio balo statistika pagal programas 2023 m.

Konkursinio balo dedamosios, pretenduojantiems 2024 – 2025 m.

Taikoma stojantiesiems į bakalauro studijas, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Studijų programa

Brandos egzaminas ar metinis pažymys, svertinis koeficientas*

Globalus verslas ir skaitmeninė rinkodara (anglų k.)

Prekės ženklo ir reklamos vadyba

Verslo vadyba ir startuoliai

  Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Istorija arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Teisė

Teisė ir globalus saugumas

Teisė ir ikiteisminis procesas

Teisė ir finansinės technologijos

Teisė ir tarptautiniai santykiai

Teisė ir kriminalistika

Teisė ir muitinės logistika

Teisė ir policijos veikla **

Teisė ir valstybės sienos apsauga**

  Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Valstybės valdymas ir lyderystė

Viešoji politika ir vadyba

Politika ir komunikacija

  Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Socialinis darbas ir žmogaus teisės

  Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Socialinė pedagogika ir ugdymas karjerai

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Psichologija (lietuvių arba anglų k.)

  Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (lietuvių arba anglų k.)

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Užsienio k. (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (anglų k.)

Dalykinė anglų k. ir Korėjos studijos (anglų k.)

Vertimas ir redagavimas (lietuvių ir anglų k.)

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Istorija arba Geografija, arba Matematika, arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Užsienio kalba (anglų k.) (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija (anglų k.)

Skaitmeninių medijų kūrimas (anglų k.)

  Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

  Informacinės technologijos arba Fizika arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

  Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

* – konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai;

** – reikalingas siuntimas iš VRM įstaigos;

Papildomi balai

 1. Stojantiesiems į Universitetą per Bendrąjį priėmimą gali būti suteikiami papildomi balai vadovaujantis Aprašo, patvirtinto LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1513, 3 ir 5 priedais.
 2. Stojantiesiems per Bendrąjį priėmimą, kurį organizuoja LAMA BPO, į valstybės nefinansuojamas vietas vietas gali būti suteikiami šie papildomi balai:
 • Stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, pridedama 0,7 balo.
 • Stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2021-2024 m. baigę Lyderystės akademiją ir gavusiems pažymėjimą, pridedama 0,7 balo.
 • Stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2021-2024 m. baigę Universiteto Karaliaus Sedžiongo instituto korėjiečių kalbos ir kultūros kursus ir gavusiems sertifikatą, pridedamas 1 balas.
 • Stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2021-2024 m. baigę Nacionalinės moksleivių akademijos istorijos, ekonomikos, matematikos arba informatikos sekcijas ir gavę šios akademijos diplomą ar diplomą su pagyrimu, pridedama 0,7 balo.
 • Stojantiesiems į Teisės ir ikiteisminio tyrimo, Teisės ir kriminalistikos, Teisės ir policijos veiklos ar Teisės ir valstybės sienos apsaugos programas, jeigu jie yra baigę Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų, pridedamas 1 balas.
 • Stojantiesiems į teisės krypties (Teisės, Teisės ir muitinės logistika, Teisės ir finansinių technologijų, Teisės ir tarptautinių santykių, Teisės ir ikiteisminio tyrimo, Teisės ir kriminalistikos, Teisės ir policijos veiklos, Teisės ir valstybės sienos apsaugos) studijų programas, jeigu jie  yra Nacionalinės teisinių žinių olimpiados I vietos laimėtojai, pridedamas 1 balas, II vietos laimėtojai – 0,7 balo, III vietos laimėtojai – pridedama 0,5 balo.
 • Stojantiesiems į Verslo analitikos ir ekonomikos programą, jeigu jie yra 2021-2024 m. baigę Ekonomikos ir verslo akademiją, pridedamas 1 balas.
 • Stojantiesiems į Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos, Dalykinės anglų ir Korėjos studijų, Vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2021-2024 m. baigę Jaunojo filologo akademiją, pridedamas 1 balas.

Papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra dedamųjų suma neviršytų 2,5.  Jeigu konkursinis balas, perskaičiuotas vadovaujantis Aprašu, yra žemesnis nei nustatytas minimalus slenkstis, tai 2 punkte išvardinti papildomi balai nepridedami.