Kaip stoti | Priėmimas į bakalauro studijas | MRU

Priėmimas į Mykolo Romerio universitetą vykdomas per LAMA bpo informacinę sistemą (BPIS) nuo birželio 1 d.

Norėdami pretenduoti į Mykolo Romerio universitetą reikia:

 • registruoti dokumentus ir prašymus LAMA bpo sistemoje nuo birželio 1 d.;
 • prašyme pateikti iki 9 pageidavimų būti priimtam į MRU;
 • sulaukti konkurso rezultatų;
 • gavus kvietimą studijuoti patvirtinti studijų sutartį internetu;
 • sėkmingai pradėti studijas nuo rugsėjo…

Pagalbos gidas registruojant dokumentus LAMA bpo sistemoje.

Reikalingi dokumentai

Stojantieji į Mykolo Romerio universitetą turi per LAMA bpo  turi pateikti pagal šį sąrašą turimus dokumentus PDF arba JPG formatu:

 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas baigusiems mokyklas iki 2009 m. (baigusių Lietuvos mokyklas nuo 2010 metų duomenis sistemoje atsiras automatiškai);
 • suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
 • pažymų kopijas apie perlaikytus ar papildomai laikytus brandos egzaminus;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo kopiją;
 • Vilniaus universiteto pažymos apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą kopiją (jei ketinate studijuoti lietuvių kalba ir dokumentais negalite įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 • kompetentingos institucijos išduoto dokumento kopiją  lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodančią, jog ne mažiau nei 3 metus esate gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjote mokytis ne ankstesnėje nei aštuntoje klasėje;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojančio sertifikato kopiją.