Bendrojo priėmimo tvarka | Bakalauro studijos
Į bakalauro studijas stojama per Bendrąjį priėmimą, kurį organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) ir per Universiteto institucinį priėmimą.
Priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas priklausomai nuo programos.
Stojantieji per Bendrąjį priėmimą gali pretenduoti į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija arba valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
 

Minimalūs reikalavimai pretenduojant į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas
Plačiau

Konkursinio balo sandara
Plačiau

 

Kaip stoti

Stojantiesiems reikia:
 • Registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje (toliau – BPIS);
 • El.paštu gaunamas registracijos patvirtinimas ir vartotojo numeris;
 • Prisijungti prie BPIS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyti prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje;
 • Pasirinkti norimas MRU studijų programas, jų studijų formas, finansavimo pobūdį ir įtraukti jas į prašymą;
 • Jeigu stojama į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą išlaikyti motyvacijos vertinimą;
 • Jeigu stojama į teisės ir policijos veiklos ar teisės ir valstybės sienos apsaugos programas, gauti iš Vidaus reikalų įstaigos siuntimą studijuoti;
 • Brandos atestato duomenis į BPIS įkeliami automatiškai iš Mokinių registro (jei vid. išsilavinimas įgytas 2010-2021 m.);
 • Jei vid. išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau, reikia prisegti brandos atestato ir jo priedo el.kopijas BPIS skiltyje „Atestatas ir pažymos“;
 • Skiltyje „Užpildytas prašymas“ reikėtų pasitikrinti savo konkursinį balą;
 • Sulaukti kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami BPIS ir atsiunčiami el.paštu);
 • Gavus kvietimą į MRU, stojantieji sumoka 50 eurų registracijos įmoką ir atsiunčia pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją el.paštu priemimas@mruni.eu (taip pat asmens dokumento kopiją).
 
Registracija arba prisijungimas prie LAMA bpo (nuo birželio 1 d.) 

Bendrojo priėmimo datos

Bendrasis priėmimas vykdomas dviem etapais

Tikslios Bendrojo priėmimo datos bus skelbiamos vasario mėn.

Pagrindinis priėmimas

Prašymai studijuoti bendrojo priėmimo į MRU pagrindinio etapo metu teikiami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo  birželio 1 d.

Papildomas  priėmimas

Prašymai studijuoti bendrojo priėmimo į MRU papildomo etapo metu teikiami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo  rugpjūčio 1 d.

Dokumentai

Į LAMA BPO informacinę sistemą iki Bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos dokumentus, kurie leistų skaičiuoti konkursinį balą, turi PDF arba JPG formatu įkelti stojantieji:

 • įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
 • įgiję vidurinį išsilavinimą užsienio institucijose;
 • baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
 • išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.

Stojantieji, užsiregistravę BPIS,  turi įkelti  pagal šį sąrašą turimus dokumentus PDF arab JPG formatu:

 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
 • suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
 • pažymų apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus dokumentų kopijas;
 • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) dokumentų kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 • Vilniaus universiteto pažymos apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą kopiją (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 • kompetentingos institucijos išduoto dokumento kopiją  lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodančią, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
 • visus kitus papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančias dokumentų kopijas;
 • jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai įrodančių dokumentų, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, kopijas;
 • įrodančių dokumentų, suteikiančių teisę gauti MRU papildomus balus, kopijas;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikato kopiją.

Priėmimo įforminimas

Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.

Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Studijų sutartys tvirtinamos tik NUOTOLINIU BŪDU:

I būdas

Jei turite asmeninę elektroninę bankininkystę arba elektroninį parašą, sutartį galėsite patvirtinti el.forma Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPis) skiltyje „Sutartys“. Patvirtinę sutartį,  el.paštu  priemimas@mruni.eu  kviečiamasis studijuoti privalo atsiųsti žemiau nurodytas kopijas nustatytu laiku.

 • asmens dokumento kopiją;
 • registracijos įmokos (50 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama). Rekvizitus rasite MRU tinklapyje.

II būdas

El.paštu priemimas@mruni.eu nustatytomis datomis atsiunčiate:

 • asmens dokumento kopiją;
 • registracijos įmokos (50 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama).

MRU atsiųs į Jūsų el.paštą prisijungimo prie MRU Sutarčių patvirtinimo sistemos duomenis. Prisijungus prie sistemos reikia susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti.

Registracijos įmoka

Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą. Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

 • Priėmus kvietimą ir pasirašius sutartį, registravimo įmoka negrąžinama.
 • Registracijos įmoką už kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas Kviečiamojo vardas, pavardė
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas Kviečiamojo asmens kodas
Įmokos paskirtis Registracijos įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 50

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

Įmoka už studijas

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai, įstojusieji  į I kursą, studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

D.U.K

„Konkursiniam balui reikia matematikos arba informacinių technologijų egzamino ar metinio pažymio. Koks iš tikrųjų yra skirtumas tarp jų? Ar egzaminas būtų geriau, ar nėra skirtumo?“

Metinio pažymio konvertavimo atveju 10A prilyginamas 33 balams valstybinio egzamino įvertinimui, 9A – 30 ir t.t. Jeigu stojantysis turi kelių dalykų ir egzaminų, ir metinių pažymių įvertinimus, konkursinis balas skaičiuojamas su palankiausiu įvertinimu.

„Konkurso balo sandaroje yra nurodyta, jog dalį stojimo balo sudaro biologijos egzamino arba metinio pažymio rezultatai. Ar galima pretenduoti į psichologijos studijas, jeigu nebuvo laikytas biologijos egzaminas ar 12 klasėje nebuvo pasirinktas šis dalykas?“

Pretenduojant į psichologijos programą biologijos reikėtų. Jeigu neturite nei metinio, nei egzamino, pretenduoti  į programą galite. Bet kitų egzaminų, įeinančių į konkursinį balą, įvertinimai turėtų būti geri. Ko gero galėsite pretenduoti tik į mokamas vietas, bet svarbiausia, kad konkursinis balas būtų ne žemesnis nei minimalus slenkstinis balas.

„Ar pretenduojant į teisės ir muitinės veiklos programą reikalinga praeiti CMEK? Kokie papildomi dokumentai dar reikalingi?“

Pretenduojant į teisės ir muitinės veiklos, teisės ir ikiteisminio tyrimo, teisės ir kriminalistikos programas medicininės patikros ir papildomų dokumentų nereikia. Stojama bendra tvarka.

„Ar pretenduojant į teisės ir policijos veiklos programą būtinas istorijos egzaminas, gal užtenka metinio pažymio?“

Kadangi istorijos egzaminas yra pagrindinis konkursiniame bale, metinis pažymys neužskaitomas. Pretenduoti galite, bet kiti 3 egzaminų įvertinimai turi būti aukšti norint pasiekti minimalų slenkstinį balą.

„Baigiau mokyklą 2016 metais ir gyvenu ne Lietuvoje. Ar galima būtų tiesioginiu būdu stoti į universitetą ar būtina pildyti paraišką per LAMA BPO sistemą?“

Jeigu pretenduosite tik į mokamas studijų vietas, galite stoti tiesioginiu būdu per išankstinį priėmimą. Jeigu norite pretenduoti ir į valstybės finansuojamas vietas, siūlome prašymą ir dokumentus registruoti per LAMA bpo sistemą. Sutartį abiem atvejais bus galima patvirtinti internetu. Jeigu atitinkate kriterijus, galite pretenduoti ir į ištęstinių studijų  VF vietas.

„Baigiau mokyklą Norvegijoje. Ką man daryti? Kaip stoti  per LAMA bpo su norvegiškais pažymiais?“

Pretenduojant į bakalauro studijas, reikia stoti ir registruotis per LAMA bpo sistemą nuo birželio 1 dienos.
Jeigu mokyklą baigėte ne Lietuvoje, reikia kreiptis į Studijų ir kokybės vertinimo centrą, kad konvertuotų pažymius į lietuviškąją sistemą.

„Ar galima pretenduojant į MRU vien tik su  mokykliniais egzaminais?“

Vien tik su mokykliniais egzaminais galima pretenduoti į MRU, bet tik baigusiems mokyklą iki 2014 m. (imtinai). Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2020 metais, privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.

„Baigiau gimnaziją 2018 m. Ar man privalomas užsienio kalbos įvertinimas?“

Stojantieji, nuo 2015 iki 2018 metų Lietuvoje įgiję ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas laikant valstybinį brandos egzaminą (pakanka išlaikyti) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

„Ar privalomas lietuvių kalbos valstybinis egzaminas pretenduojant į MRU?“

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 – 2020 metais ir norite pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, privalote turėti valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą.
Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 ir ankstesniais metais, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas nėra privalomas, pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas, gali būti išlaikytas ir mokyklinis brandos egzaminas. Tačiau skaičiuojant konkursinį balą, jei lietuvių kalba ir literatūra yra numatyta pirmuoju dalyku, privalomas valstybinio brandos egzamino įvertinimas (kitu atveju vietoje pirmojo dalyko įrašomas nulis). Pretenduojant į valstybės nefinansuojamas vietas pakanka ir mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino.

Kontaktai pasiteiravimui

Priėmimo grupė

 • Mob. telefonas: +370 686 17431
 • Tel.: +370 5 2714704 (ne karantino metu)
 • El.p.: priemimas@mruni.eu