Švietimo ir mokslo politika ir vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Švietimo ir mokslo politika ir vadyba

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Kviečiame švietimo įstaigų darbuotojus į Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis finansuojamas magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete.

Mykolo Romerio universitetas kviečia švietimo įstaigų vadovus (-es) ar jais tapti ketinančius pedagogus (-es) į nemokamas specializuotos programos „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“ magistrantūros studijas. Magistrantūros studijų programomis siekiama parengti kompetentingus švietimo įstaigų vadovus ir vadoves, suteikiant jiems būtinų kompetencijų konkuruoti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse rinkose.

Programos tikslas

Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos studijos (Viešojo adminitravimo programos specializacija), skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius formuoti, įgyvendinti ir vertinti švietimo ir mokslo politikos procesus, organizuoti švietimo ir mokslo institucijų veiklą, vykdyti konsultacinę ir ekspertinę veiklą bei ketinantiems kurti ar plėtoti švietimo paslaugų verslą. Studijos padės išsiugdyti aukštas asmeninio veiksmingumo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, strateginio mąstymo, pokyčių valdymo, vadovavimo ugdymui kompetencijas.

Šios antrosios pakopos studijos yra unikalios tuo, jog padeda suvokti švietimo ir mokslo sektoriaus vidinę bei išorinę aplinką, eurointegracijos ir globalizacijos procesų įtaką būtiniems pokyčiams. Taip būsimi ir esami visų grandžių švietimo ir mokslo politikai, vadovai, administratoriai ar kiti specialistai turi galimybę praktiškai taikyti įgytas žinias ir kompetencijas švietimo ir mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose ne tik Lietuvos, Europos Sąjungos, bet ir kitų tarptautinių organizacijų bei institucijų, dirbančių švietimo srityje, mastu.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti vadovais, ekspertais, konsultantais, mentoriais, projektų vadovais nacionalinėse ir tarptautinėse švietimo institucijose, savivaldybių skyriuose ar viešojo sektoriaus padaliniuose, atsakinguose už švietimo politikos tikslų formulavimą ir įgyvendinimą, taip pat turės teorinių ir praktinių žinių savarankiškai kurti ir plėtoti švietimo paslaugų verslą.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Vadyba*

3

Švietimo ir mokslo politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba mokykloje

6

Lyderystė mokymui ir mokymuisi

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

15

Švietimo strateginis valdymas ir politikos analizė

6

Tarptautinių švietimo projektų vadyba

6

Magistro darbo projektas

3

Pasirenkamieji dalykai

6

Inovacijų politika ir vadyba

6

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

Švietimo komunikacija ir rinkodara

6

Švietimo teisinis reguliavimas

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Mokslinė tiriamoji praktika

6

Švietimo ir mokslo įstaigų valdymas

6

Magistro darbo projektas

3

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

1. Mokymosi ir veikimo dinamiškai besikeičiančioje aplinkoje kompetencija

 • Demonstruoja aktualias politikos formulavimo ir jos įgyvendinimo žinias, šiuolaikiškus administracinius gebėjimus ir siekimą juos tobulinti.
 • Geba įvardinti galimas problemas, jų alternatyvas ir išsprendimo būdus, taikyti šiuolaikinius socialinių mokslų tyrimų metodus.

2. Vadovavimo, reagavimo į naujas situacijas ir problemų sprendimo kompetencija

 • Geba integruoti žinias, rinkti, sisteminti informaciją ir duomenis situacijoms vertinti, interpretuoti surinktą informaciją, nustatyti esmines problemas ir sisteminiu požiūriu įvertinti jų sprendimų galimybes.
 • Geba atskleisti švietimo institucijų veiklos galimybes, vadovauti joms, skatinti struktūrinius, funkcinius, veiklos turinio pokyčius, palyginti švietimo sistemų modelius Europos Sąjungos (ES) šalyse bei išanalizuoti jų kaitos tendencijas.

3. Komunikavimo informacinėje erdvėje ir bendravimo su įvairiomis interesų grupėmis kompetencija

 • Geba, pasinaudodamas mokslinėmis žiniomis, sklandžiai ir argumentuotai perteikti mintis, teikti konsultacijas, vykdyti ekspertinę veiklą švietimo valdymo klausimais, užmegzti ir plėtoti kontaktus su socialiniais partneriais.
 • Geba pateikti savo analitines išvadas ir pasiūlymus iš savo veiklos srities, grįsti bendravimą ir bendradarbiavimą su interesų grupėmis įgytomis žiniomis ir praktine patirtimi, kurti pasitikėjimo ir įsipareigojimo bendriems tikslams atmosferą.

4. Iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencija

 • Geba taikyti šiuolaikinės vadybos principus švietimo valdymo procesuose, įgyja savarankiško mokymosi, analitinių ir apibendrinimo įgūdžių, reikalingų iniciatyvumui, verslumui ir lyderystei ugdyti.
 • Geba būti iniciatyvus švietimo institucijos veikloje, inicijuoja pokyčius ir geba jiems vadovauti, geba analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinių vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų šalių švietimo valdyme.

5. Mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo kompetencija

 • Gebėjimas inicijuoti, organizuoti ir savarankiškai atlikti aktualius kiekybinius ir kokybinius mokslinius tyrimus, kvalifikuotai analizuoti visuomenės socialines permainas, interpretuoti rezultatus tarpdalykiniu požiūriu, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę perspektyvą.
 • Gebėjimas taikyti mokslinių tyrimų rezultatus praktinėje veikloje, ieškant geriausių veiklos sprendimų nuolat kintančių, neapibrėžtų ir kompleksinių situacijų sąlygomis.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

6. Švietimo ir mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo kompetencija

 • Žino švietimo ir mokslo politikos formavimo etapus, supranta švietimo sektoriaus vidinę ir išorinę aplinką. Geba taikyti politinės analizės procedūras ir priemones.
 • Žino naujausias pasaulines viešojo valdymo tendencijas, suvokia eurointegracijos ir globalizacijos procesų įtaką švietimo ir mokslo valdymo pokyčiams.

7. Švietimo ir mokslo procesų valdymo analizės ir vertinimo kompetencija

 • Geba numatyti švietimo ir mokslo institucijų perspektyvas, integracines galimybes, argumentuotai pagrįsti demografinių, socialinių ir politinių procesų įtaką švietimo ir mokslo valdymo institucijoms.
 • Geba analizuoti ir vertinti esamą situaciją ir numatyti jos pokyčius, institucijos galimybes įtakoti situacijos pokyčius, dalyvauja sudarant veiklos strateginius planus, pasinaudoja strateginio valdymo žiniomis, tyrimų gebėjimais.

8. Švietimo ir mokslo politikos formavimo paveikimo kompetencija

 • Geba dalyvauti konkrečių sprendimų priėmime, teikia argumentuotus pasiūlymus sprendimams priimti.
 • Geba bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio švietimo ir mokslo institucijomis ieškant alternatyvų sprendžiant aktualias švietimo ir mokslo klausimus.
Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais (apie 6 val.) su išimtimis kelių dalykų, kurių paskaitos vyks ir kitų darbo savaitės dienų vakarais nuo 18 val.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos viešojo administravimo krypties papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šį studijų dalyką: „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai