Viešasis administravimas | Studijos Lietuvoje | MRU

Viešasis administravimas

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Viešojo administravimo studijos, skirtos parengti viešojo administravimo profesionalus, kurie gali priimti Lietuvos valstybei keliamus iššūkius – modernaus šalies valdymo ir jos interesų gynimo ES ir globalioje erdvėje.

Šios antrosios pakopos studijos suteikia galimybę specializuotis, pasirenkant alternatyvius studijų dalykus ar baigiamųjų darbų temas, pagal jus dominančią sritį, pvz., švietimo politikos įgyvendinimą, sveikatos sistemos valdymą, viešosios-privačiosios partnerystės, viešųjų pirkimų, LEAN vadybos sistemos ar projektinio valdymo taikymą ar valstybės tarnybos ir tarnautojų kompetencijų tobulinimą. Studijų metu išmoksite įvertinti savo veiklos galimybes viešojo sektoriaus institucijose ir jomis pasinaudoti, taikyti šiuolaikinius vadybinius veiklos principus, strategiškai mąstyti ir planuoti viešojo administravimo procesus, parengti ir įgyvendinti projektus, dirbti su adaptuotomis informacinėmis programomis, rengti viešojo administravimo srities teisės aktus, vadovauti, analizuoti ir kritiškai vertinti  šiuolaikinių viešosios vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų šalių viešajame valdyme.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės siekti karjeros valstybinėse viešojo sektoriaus organizacijose, teritorinės savivaldos įstaigose ir privačiose bei nepelno nevyriausybinėse organizacijose. Taip pat ir bendruomenėse ar kitose su viešuoju administravimu susijusiose organizacijose ir įmonėse. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vadyba*

3

Viešojo administravimo teorijos*

3

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas*

3

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

Projektų vadyba viešajame sektoriuje

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Tvaraus organizacijų vystymosi vadyba

6

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

Nepaprastųjų situacijų valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

Viešojo sektoriaus reformos ir pokyčių valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Sprendimų priėmimas ir duomenų analitika

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Valstybės tarnybos etika ir korupcijos prevencija

6

Viešasis kalbėjimas ir įvaizdžio vadyba

6

Vietos savivaldos lyginamoji analizė

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų. 

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas“, „Viešojo administravimo teorijos“, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (Vilniuje)

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais (apie 6 val.) su išimtimis kelių dalykų, kurių paskaitos vyks ir kitų darbo savaitės dienų vakarais nuo 18 val.

Ištęstinės studijos (Utenoje)

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais (apie 6 val.) su išimtimis kelių dalykų, kurių paskaitos vyks ir kitų darbo savaitės dienų vakarais nuo 18 val.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Mokymosi ir veikimo dinamiškai besikeičiančioje aplinkoje kompetencija
  • Gebėjimas pademonstruoti išplėstines aktualias viešosios politikos formulavimo ir jos įgyvendinimo žinias, integruoti žinias apie pagrindines viešojo administravimo teorijas, paradigmas, šiuolaikines viešojo administravimo modernizavimo tendencijas.
  • Gebėjimas įvardinti ir spręsti galimas problemas, jų alternatyvas, taikyti įrodymais grįstus šiuolaikinius socialinių mokslų (taip pat ir viešojo valdymo) tyrimų metodus bei tikslingai planuoti bei organizuoti asmeninį mokymąsi ir karjerą bei taikyti naujoves profesinėje veikloje.
 1. Lyderystės, vadovavimo, reagavimo į naujas situacijas ir problemų sprendimo kompetencija
  • Gebėjimas integruoti žinias, diegti naujoves, inicijuoti pokyčius, įgyvendinti naujas idėjas, praktiškai išspręsti konkrečią viešojo sektoriaus institucijos problemą.
  • Gebėjimas būti lyderiais, vadovauti, motyvuoti, sudaryti komandas, organizuoti ir vadovauti jų darbui viešajame sektoriuje.
  • Gebėjimas atskleisti viešojo sektoriaus veiklos galimybes, vadovauti institucijoms ar jų padaliniams, skatinti struktūrinius, funkcinius veiklos turinio pokyčius, nuodugniai analizuojant informaciją.
 1. Komunikavimo informacinėje erdvėje ir bendravimo su įvairiomis interesų grupėmis kompetencija
  • Gebėjimas įvertinti trumpalaikes ir ilgalaikes valdymo pokyčių pasekmes ir apie jas komunikuoti informacinėje erdvėje bei su įvairiomis piliečių bei interesų grupėmis.
  • Gebėjimas nustatyti prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius bei sutelkti resursus pateikiant analitines išvadas ir pasiūlymus viešojo sektoriaus organizacijoms, interesų grupėms bei bendruomenėms.
 1. Mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo kompetencija
  • Gebėjimas inicijuoti, organizuoti ir savarankiškai atlikti aktualius kiekybinius ir kokybinius mokslinius tyrimus, kvalifikuotai analizuoti visuomenės socialines permainas, interpretuoti rezultatus tarpdalykiniu požiūriu, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę perspektyvą.
  • Gebėjimas taikyti mokslinių tyrimų rezultatus praktinėje veikloje, ieškant geriausių veiklos sprendimų nuolat kintančių, neapibrėžtų ir kompleksinių situacijų sąlygomis.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Viešojo valdymo procesų paveikimo kompetencija
  • Gebėjimas atpažinti ir analizuoti viešojo valdymo sistemą ir ryšius tarp viešosios politikos strategijų, programų bei įgyvendinimo planų; orientuojantis į rezultatus ir visuomenės poreikius prisidėti prie viešosios politikos proceso tobulinimo.
  • Gebėjimas analizuoti informaciją, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus ir argumentuotai jais remtis priimant įrodymais grįstus viešojo administravimo sprendimus bei teikiant patarimus politikams ar vadovams, bendradarbiaujant su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis.
  • Gebėjimas sąveikauti su piliečiais, kitais šalies gyventojais, verslo subjektais, NVO ir kitomis interesų grupėmis, įgalinant juos dalyvauti viešajame valdyme.
 1. Strateginio požiūrio bei viešojo valdymo procesų įgyvendinimo kompetencija
  • Gebėjimas analizuoti specifinius strateginius viešojo valdymo elementus, jų tarpusavio sisteminę sąveiką, taikyti viešojo administravimo teorijas, vertinti ekonominį, socialinį, aplinkosauginį, teisinį bei politinį viešojo administravimo veiklos kontekstą.
  • Gebėjimas valdyti pokyčius viešajame sektoriuje ir diegti naujoves siekiant visuomenės poreikius atitinkančio ir pažangaus viešojo valdymo.
 1. Viešojo sektoriaus organizacijų veiklų valdymo kompetencija
  • Gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti, tobulinti viešojo sektoriaus organizacijų funkcionavimo ir vadybos procesus.
  • Gebėjimas taikyti inovatyvius vadybos metodus teikiant viešąsias paslaugas, įgyvendinant projektus bei organizuojant administravimo procesus.
  • Gebėjimas atpažinti viešąjį interesą, negatyvaus pobūdžio reiškinius darbuotojų tarpusavio santykiuose ir skaidrumo požymius, o organizacijos kintančioje aplinkoje ir veikloje laikytis etikos principų, moralinių normų ir viešojo administravimo vertybių.
Studijų programą rekomenduoja
Partneriai