Duomenų analitika viešajame valdyme - MRU

Duomenų analitika viešajame valdyme

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Studijų programos specializacijos tikslas yra ruošti specialistus, turinčius teorinį duomenimis grįsto valdymo procesų supratimą ir praktinę duomenų mokslo ir analizės metodų taikymo patirtį, gebančius šiuos metodus taikyti viešojo valdymo procesuose, gebančius išgauti ir tvarkyti duomenis, sudaryti duomenų modelius, taikyti modeliavimo įrankius, padedančius viešojo sektoriaus organizacijoms diagnozuoti valdymo problemas, prognozuoti joms reikšmingų aplinkos ir vidaus procesų rodiklių tendencijas, priimti geresnius sprendimus, gebančius suvokti etines duomenų valdymo problemas ir valdyti rizikas.

Studijos vyksta lietuvių k.

Karjeros perspektyvos 

Baigę studijas, galėsite dirbti viešojo sektoriaus organizacijose, valstybinėse institucijose arba konsultavimo įmonėse, kur reikalingos duomenų analitikos ir valdymo žinios. Įgytas kompetencijas sėkmingai pritaikysite dirbdami duomenų analitikais, strateginio planavimo specialistais, viešosios politikos analitikais, projektų vadovais arba konsultantais.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vadyba*

3

Viešojo administravimo teorijos*

3

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas*

3

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Įvadas į duomenų mokslą

6

Projektų vadyba viešajame sektoriuje

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Duomenų analitika ir dirbtinis intelektas viešajame valdyme

6

Operacijų tyrimai ir sprendimų analitika

6

Viešosios politikos vertinimas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

Prognostinė analitika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

6

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) teoriniai ir praktiniai aspektai

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

Mokymosi ir veikimo dinamiškai besikeičiančioje aplinkoje kompetencija

 

 

Gebėjimas pademonstruoti išplėstines aktualias viešosios politikos formulavimo ir jos įgyvendinimo žinias, integruoti žinias apie pagrindines viešojo administravimo teorijas, paradigmas, šiuolaikines viešojo administravimo modernizavimo tendencijas

Gebėjimas įvardinti ir spręsti galimas problemas, jų alternatyvas, taikyti įrodymais grįstus šiuolaikinius socialinių mokslų (taip pat ir viešojo valdymo) tyrimų metodus bei tikslingai planuoti  bei organizuoti asmeninį mokymąsi ir karjerą bei taikyti naujoves profesinėje veikloje.

 

Lyderystės, vadovavimo, reagavimo į naujas situacijas ir problemų sprendimo kompetencija

Gebėjimas integruoti žinias, diegti naujoves, inicijuoti pokyčius, įgyvendinti naujas idėjas, praktiškai išspręsti konkrečią viešojo sektoriaus institucijos problemą

Komunikavimo informacinėje erdvėje ir bendravimo su įvairiomis interesų grupėmis kompetencija

Gebėjimas įvertinti trumpalaikes ir ilgalaikes valdymo pokyčių pasekmes ir apie jas komunikuoti informacinėje erdvėje bei su įvairiomis piliečių bei interesų grupėmis.

Gebėjimas nustatyti prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius bei sutelkti resursus pateikiant analitines išvadas ir pasiūlymus viešojo sektoriaus organizacijoms, interesų grupėms bei bendruomenėms.

Mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo kompetencija

Gebėjimas inicijuoti, organizuoti ir savarankiškai atlikti aktualius kiekybinius ir kokybinius mokslinius tyrimus, kvalifikuotai analizuoti visuomenės socialines permainas, interpretuoti rezultatus tarpdalykiniu požiūriu, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę perspektyvą.

Gebėjimas taikyti mokslinių tyrimų rezultatus praktinėje veikloje, ieškant geriausių veiklos sprendimų nuolat kintančių, neapibrėžtų ir kompleksinių situacijų sąlygomis.

Gebėjimas naudoti programinės įrangos aplinkų R ir Python  įrankius įvairioms programavimo ir duomenų analitikos užduotims (aprašomajai statistikai, hipotezių tikrinimui, statistiniam modeliavimui, mašininio mokymosi modelių ir algoritmų sudarymui, vizualizavimui, optimizavimui ir kt.) atlikti.

 Gebėjimas nustatyti, analizuoti, įvertinti ir valdyti rizikas, susijusias su įvairiais informacinės sistemos komponentais (t. y. duomenimis, žmonėmis, procesais, kompiuterio ir programine įranga, internetu), atsižvelgiant į galimas grėsmes.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

Viešojo valdymo procesų paveikimo kompetencija

Gebėjimas atpažinti ir analizuoti viešojo valdymo sistemą ir ryšius tarp viešosios politikos strategijų, programų bei įgyvendinimo planų; orientuojantis į rezultatus ir visuomenės poreikius prisidėti prie viešosios politikos proceso tobulinimo.

Gebėjimas analizuoti informaciją, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus ir argumentuotai jais remtis priimant įrodymais grįstus viešojo administravimo sprendimus bei teikiant patarimus politikams ar vadovams, bendradarbiaujant su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis.

 

Strateginio požiūrio bei viešojo valdymo procesų įgyvendinimo kompetencija

Gebėjimas analizuoti specifinius strateginius viešojo valdymo elementus, jų tarpusavio sisteminę sąveiką, taikyti viešojo administravimo teorijas, vertinti ekonominį, socialinį, aplinkosauginį, teisinį bei politinį viešojo administravimo veiklos kontekstą. Suprasti valstybės duomenų valdymo sistemą ir jos teisinę aplinką bei išgauti duomenis iš oficialios statistikos ir atviros prieigos duomenų bazių. Suprasti viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus ir diagnostinės, prognostinės bei preskriptyvios duomenų analitikos panaudojimo šiuose procesuose galimybes.

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais (nuo 9 val.) su išimtimis kelių dalykų, kurių paskaitos vyks ir kitų darbo savaitės dienų vakarais nuo 18 val.

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

  1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
    Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas“, „Viešojo administravimo teorijos“, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos