Viešųjų ryšių vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Viešųjų ryšių vadyba (anglų k.)

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX084
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  –  1,5 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 2192 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Viešųjų ryšių vadybos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos naujos kartos viešųjų ryšių specialistus, gebančius formuoti organizacijos įvaizdį ir komunikacijos strategijos elementus bei veiksmingai valdyti viešųjų ryšių strategijas įvairiose situacijose. Taip pat efektyviai vykdyti viešųjų ryšių funkcijas įvairiose srityse bei kurti ir pristatyti pranešimus tikslinei auditorijai, naudojant naujausius metodus ir šiuolaikines socialines medijas. 

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į patyriminį mokymą ir verslumo skatinimą, padėsiantį po studijų baigimo susikurti sau darbo vietą. Magistro studijos suteiks ne tik teorinių žinių, bet praktinių planavimo, argumentavimo ir organizacijos komunikacijos valdymo, bendravimo su žiniasklaida įgūdžių. 

Studijos vykdomos anglų k.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padalinių ar viešųjų ryšių vadybininku, ryšių su visuomene agentūrų projektų darbuotoju, nepriklausomu konsultantu ar vadovu. Taip pat siekti karjeros rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose ar kurti savo verslą, teikiantį viešųjų ryšių ir organizacijos įvaizdžio formavimo paslaugas. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Strateginis valdymas*

3

Vadyba*

3

Viešųjų ryšių istorija ir teorija

6

Kūrybiškumas ir inovacijos tinklinėje visuomenėje

6

Kūrybiška vadyba ir lyderystė

6

Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 1

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Viešųjų ryšių praktika ir strateginis valdymas

6

Daugiakanalė rinkodara ir komunikacija

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 2

6

Skaitmeniniai viešieji ryšiai

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

Pasirenkamieji dalykai

12

Intelektinė nuosavybė

6

Konfliktai ir jų valdymas

6

Duomenų analizės praktikumas

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

 1. Interpersonaliniai (sąveikos) įgūdžiai
 • Geba suprasti žmonių psichologines reakcijas;
 • Geba suprasti socialinių konfliktų dinamiką ir juos valdyti.
 1. Etinis įsipareigojimas ir socialinė atsakomybė
 • Geba taikyti vertybines ir etines nuostatas, supranta socialinės atsakomybės svarbą;
 • Geba taikyti tvarumo principus ir priimti tvaria plėtra grįstus sprendimus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

Žinios ir jų taikymas

 1. Sprendimų priėmimas
 • Geba priimti informuotus sprendimus;
 • Suvokia priimamų sprendimų kompleksiškumą, eigą bei padarinius taikant kritinį ir konstruktyvų mąstymą.
 1. Gebėjimas organizuoti ir planuoti
 • Moka organizuoti vadybines veiklas, vadovauti komandai atsakant už veiklos rezultatus;
 • Geba kurti ir taikyti viešųjų ryšių tematikos žiniomis grįstus sprendimus;
 • Geba kurti inovatyvius viešųjų ryšių projektus ir jiems vadovauti;
 • Geba planuoti ir organizuoti vidinės ir išorinės komunikacijos veiklas su organizacijos darbuotojais bei dalininkais.
 1. Gebėjimai vadovauti
 • Geba kūrybiškai taikyti lyderystės metodus/praktikas probleminėse/krizinėse profesinės veiklos situacijose;
 • Geba vadovauti darbuotojų veiklai globaliuose ir lokaliuose kontekstuose, sudėtingose ir neapibrėžtose situacijose.

Gebėjimai atlikti tyrimus

 1. Mokslinio tyrimo įgūdžiai
 • Geba atrinkti, sisteminti ir kritiškai vertinti mokslinius tyrimus viešųjų ryšių vadybos tematikoje;
 • Geba išvystyti ir savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą viešųjų ryšių vadybos tematikoje;
 • Geba pateikti viešųjų ryšių tematikos vadybinius sprendimus grįstus mokslinio tyrimo rezultatais.
 1. Gebėjimas sisteminti bei analizuoti informaciją
 • Geba efektyviai, sklandžiai ir įtaigiai, raštu ir žodžiu komunikuoti bent viena užsienio kalba, diskutuoti aktualiais viešųjų ryšių vadybos praktikos ir teorijos klausimais;
 • Geba atsirinkti ir sisteminti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, integruojant skirtingų sričių žinias viešųjų ryšių vadybos tematikai;
 • Geba savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Specialieji  gebėjimai

 1. Viešosios informacijos valdymo ir vertinimo gebėjimai
 • Geba savarankiškai parengti, valdyti bei vertinti organizacijos viešąją informaciją, sistemiškai taikant šiuolaikines vadybos teorijas globaliai, kompleksiškai, neapibrėžtumo sąlygomis;
 • Geba savarankiškai konstruoti ir vystyti visuomenės informavimo programas;
 • Geba vertinti veiklos efektyvumą teikiant rekomendacijas organizacijos darbuotojams ir dalininkams.
 1. Gebėjimas formuoti organizacijos įvaizdį
 • Geba formuoti organizacijos įvaizdį vidinėje ir išorinėje aplinkoje;
 • Geba kurti ir palaikyti komunikacinę ekosistemą tarp organizacijos darbuotojų ir dalininkų;
 • Geba kurti ir įgyvendinti organizacijos išorinės ir vidinės komunikacijos krizių 
 1. Gebėjimas kurti veiklos strategijas taikant rinkodaros metodus
 • Moka kūrybiškai taikyti rinkodaros metodus viešųjų ryšių vadybos tematikoje.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Strateginis valdymas“, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Užsiėmimai prasideda nuo 12.30 val. arba nuo 14.30 val.

Iki 40% užsiėmimų gali vykti nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje.

Su užsieniečiais nespėjusiais gauti LLG bus dirbama hibridiniu būdu rudens semestrą.

 

Studijų programą rekomenduoja