Civilinė ir verslo teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Civilinė ir verslo teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX018
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras (Teisės kryptis)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos- 1,5 m., ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2192 € už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Civilinė ir verslo teisės programos studijos skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, mokančius efektyviai spręsti civilinius ir verslo ginčus, atstovauti asmenis civiliniame procese ir kurti tikrą pridėtinę vertę savo klientams teismo posėdžiuose, derybose dėl sutarčių ir verslo sandorių.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į praktinę veiklą ir realius rinkos poreikius. Studijų metu studentai analizuoja realias teisines civilinių ginčų ir verslo santykių situacijas. Įvairios civilinės ir verslo sričių efektyvaus ginčų sprendimo kompetencijos bus plėtojamos diskutuojant su savo srities profesionalais, akademikais-praktikais (advokatais, teisėjais, kitais praktikuojančiais teisininkais), turinčiais išskirtinės praktinės patirties civilinės ir verslo teisės srityje. Taip pat darbo grupėse bus ugdomi ypač reikalingi komandinio darbo įgūdžiai, nagrinėjant svarbiausias tarptautinių ir nacionalinių teismų bylas. Norintys dalyvauti įvairiuose moksliniuose projektuose, turi galimybes jungtis į MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos veiklą.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Baigus studijas atsivers galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijose: dirbti advokatu, teisėju, notaru ar antstoliu arba dirbti nacionalinėse ar tarptautinėje rinkoje veikiančiose privačiose įmonėse, jų padaliniuose, teisinių paslaugų įmonėse, taip pat individualiai teikti konsultacijų paslaugas privatiems asmenims ir verslo subjektams.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisinė atsakomybė

6

Sutarčių teisės problemos

6

Bendrovių teisė

6

Nemokumo teisė

6

Vartotojų teisė

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

6

Civilinių bylų teisminio nagrinėjimo ir teismų sprendimų vykdymo ypatumai

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Finansų rinkų teisė

6

Konkurencijos teisė

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Šeimos teisės harmonizavimas ir unifikavimas

6

Asmens neturtinių teisių ir laisvių įgyvendinimas ir gynimas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Civilinė teisinė atsakomybė

6

Nemokumo teisė

6

Bendrovių teisė

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Civilinių bylų teisminio nagrinėjimo ir teismų sprendimų vykdymo ypatumai

6

Sutarčių teisės problemos

6

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

6

Vartotojų teisė

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

18

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Finansų rinkų teisė

6

Konkurencijos teisė

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Asmens neturtinių teisių ir laisvių įgyvendinimas ir gynimas

6

Šeimos teisės harmonizavimas ir unifikavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas kritiškai, kūrybiškai mąstyti ir identifikuoti problemas, jas analizuoti ir kompleksiškai vertinti, teikti pasiūlymus atpažintoms problemoms spręsti, pasirinkti tinkamus sprendimo būdus ir metodus, daryti pagrįstas išvadas;
 • Demonstruoja gebėjimus dirbti komandoje, organizuoti ir kontroliuoti komandos darbą bei laiką, efektyviai bendradarbiaujant su kolegomis, derinant priešingus interesus, paskirstyti ir koordinuoti darbo užduotis, gebėjimas aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas išvadas, tiek specialistų, tiek ne specialistų auditorijoms;
 • Demonstruoja gerai išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, kurie leidžia pakankamai kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas, gebėjimas savarankiškai išspręsti sudėtingas teisinės problemas, suplanuoti atliekamo mokslinio tyrimo kryptį bei pasirinkti tinkamus metodus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Demonstruoja verslo aplinkos ypatumų, verslo organizavimo formų, jų teisinio reglamentavimo bei procedūrų, verslo sutarčių specifikos išmanymą, gebėjimas profesionaliai veikti įvairiose šalies verslo teisės srityse, teikti konkrečias teisines paslaugas;
 • Gebėjimas suprasti ir pritaikyti praktikoje privačius ir verslo santykius reglamentuojančius teisės aktus, juos taikyti nagrinėjant su privačiu sektoriumi, verslu susijusius faktus bei teisinius reiškinius.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, surasti, atrinkti bei sisteminti tyrimui reikalingą mokslinę ir/ar praktinę informaciją, taikyti tinkamus mokslinio tyrimo metodus, gebėjimas daryti apibendrinimus bei prieiti išvadas, prireikus – teikti pasiūlymus.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus, neturint visapusiškos informacijos, iškelti tikslus, jų siekti ir juos įgyvendinti, gebėjimas savarankiškai formuluoti naujas idėjas, priimti ir palaikyti inovacijas įneštas išorinių faktorių;
 • Gebėjimas teisės normų požiūriu įvertinti žmogaus bei privataus sektoriaus subjektų elgesį, nustatyti jų poreikius, numatyti galimus jų interesų patenkinimo būdus bei gebėjimas teisiškai išspręsti praktikoje susiklosčiusią konkrečią situaciją;
 • Gebėjimas kritiškai analizuoti, interpretuoti, aiškinti ir lyginti civilinius ir verslo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, formuoti teisinę politiką siekiant privataus sektoriaus aplinkos gerinimo.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis vakarais (paprastai nuo 16.15 val. iki 21.10 val.)

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos moduliniu būdu, vienu metu studijuojant vieną dalyką. Studijos vykdomos du-tris kartus per savaitę: vieną-dvi darbo dienas nuo 18:00 val. ir šeštadieniais nuo 9:00 val.

Darbo dienomis užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja