Baudžiamoji teisė ir kriminologija | Studijos Lietuvoje | MRU

Baudžiamoji teisė ir kriminologija

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX031
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m. (Vilniuje arba Kaune)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Programos turinys – integralus ir kompleksiškas: įgysite aukšto lygio baudžiamosios justicijos krypties teisės žinių ir įgūdžių. Dėstomais studijų dalykais studentams siekiama gilinti baudžiamojo proceso teisės, baudžiamosios teisės, kriminalistikos ir kriminologijos mokslų žinias, suformuoti studentų įgūdžius, gebėjimus savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas. Įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje – puikiai išmanysite ne tik nacionalinę baudžiamosios justicijos teisę, bet ir Tarptautinę baudžiamąją teisę bei bendradarbiavimo baudžiamajame procese ypatumus. Studijų dalykus dėstys kompetentingi dėstytojai: teisėjai, advokatai, teisės mokslininkai. Jų skaitomos paskaitos – įdomios, o vedami seminarai – nenuobodūs!

Studijos vykdomos Vilniuje ir Kaune.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta teisės magistro kvalifikacija baudžiamosios teisės ir kriminologijos absolventui suteikia teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio aukščiausios kvalifikacijos teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose. Taip pat teisės magistro laipsnis suteikia galimybę tęsti studijas doktorantūroje, siekiant įgyti socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro laipsnį.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Įrodymų teorija

6

Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika

6

Nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos

9

Viktimologija

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Mokslinių tyrimų metodologija ir naujosios technologijos

6

Ekspertologija

3

Kriminalistikos metodika

6

Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese

6

Ekonominių, finansinių, kibernetinių ir korupcinių nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir įrodinėjimas

6

Specifinės baudžiamojo proceso rūšys

6

Magistro darbo projektas

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

15

Baudžiamosios teisės konferencijos

3

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

 • Gebėjimas savarankiškai planuoti mokymosi procesą ir karjerą, pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos;
 • Gebėjimas aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertindamas;
 • Gebėjimas dirbti komandoje, efektyviai bendradarbiaujant su kolegomis, derinant priešingus interesus, organizuoti ir kontroliuoti komandos darbą bei laiką, paskirstant ir koordinuojant darbo užduotis.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

2. Žinios ir jų taikymas

 • Gebėjimas demonstruoti aukštą profesinių žinių lygį, teisės požiūriu įvertinant problemas, parenkant alternatyvius sprendimo būdus, parengiant įvertinimus ir išvadas;
 • Gebėjimas sistemingai mąstyti ir identifikuoti problemas, jas analizuoti ir kompleksiškai vertinti taikant įgytas teorines žinias;
 • Gebėjimas teikti pasiūlymus identifikuotoms problemoms spręsti, pasirenkant tinkamus sprendimo būdus ir metodus;
 • Gebėjimas pritaikyti turimas žinias ir jomis remiantis rengti naujas priemones, reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms vykdyti arba naujovėms diegti;
 • Gebėjimas analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis;
 • Gebėjimas taikyti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai.

3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis ir pritaikyti tiriamojo darbo patirtį bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžius savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui;
 • Gebėjimas demonstruoti savarankiškai atliekant mokslinius tyrimus, surasti, atrinkti bei sisteminti tyrimui reikalingą mokslinę ir/ar praktinę informaciją, taikyti tinkamus mokslinio tyrimo metodus, geba daryti apibendrinimus bei prieiti išvadas, prireikus – teikti pasiūlymus.

4. Specialieji gebėjimai

 • Gebėjimas kritiškai ir sistemiškai vertinti teisės sferoje kylančias problemas bei teikti teorinėmis žiniomis ir tarpdisciplinine praktika grįstus siūlymus, kurie suponuotų šių problemų atsiradimo mažinimą;
 • Gebėjimas užtikrinti efektyvių teisinių paslaugų teikimą, priimti atsakingus ir naudingiausius klientui sprendimus, laikytis profesinės etikos;
 • Gebėjimas imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, gebėjimas imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 5 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos Vilniuje (lietuvių k.)

Studijos vyksta mišria forma, derinant auditorinius ir nuotolinius užsiėmimus (paskaitas ir seminarus). Taikomas studijų modelis:

 • 2 arba 3 darbo dienas per savaitę – užsiėmimai virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“ nuo 18:00 val. iki 21.10 val.;
 • 2 kartus per mėnesį šeštadieniais  – universitete Vilniuje nuo 9:00 val. iki 16:00 val.

Ištęstinės studijos Kaune (lietuvių k.)

Studijos vyksta mišria forma, derinant auditorinius ir nuotolinius užsiėmimus (paskaitas ir seminarus). Taikomas studijų modelis:

 • 2 arba 3 darbo dienas per savaitę – užsiėmimai virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“ nuo 18:00 val. iki 21.10 val.
 • 2 kartus per mėnesį šeštadieniais – universitete Kaune nuo 9:00 val. iki 16:00 val. 
Studijų programą rekomenduoja