Tarptautinė teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Tarptautinė teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX016
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Tarptautinės teisės studijos, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, gebančius argumentuoti sprendimus dėl tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo bei išmanančius tarptautinės teisės specifiką, sprendžiant tarptautinio teisinio reguliavimo problemas.  

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į visus esminius tarptautinės viešosios ir privatinės teisės aspektus, reikalingus šiuolaikiniam teisininkui. Tarptautinės teisės specialistų poreikis yra labai didelis, tad šios studijos suteiks konkurencinį pranašumą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tapsite savo srities profesionalais, galinčiais spręsti tarptautinės teisės srityse kylančias problemas nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, teikiant konsultavimo, atstovavimo, teisių gynimo, teisinių dokumentų rengimo, ginčų sprendimo ir kitas paslaugas. 

Studijos vykdomos lietuvių (ištęstinės studijos) arba anglų (nuolatinės studijos) kalba.  Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

 Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai gali dirbti valstybės institucijų tarptautinės teisės skyriuose, tarptautiniuose arbitražuose arba teisminėse institucijose, tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, tarptautinių įmonių teisės departamentuose, tarptautinių tyrimų agentūrose ir nevyriausybiniame sektoriuje, pretenduoti į diplomatinę tarnybą. Absolventai baigę šią programą ir turintys teisės bakalauro diplomą gali dirbti advokatais ir kitose teisinėse profesijose. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Tarptautinių sutarčių teisė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Tarptautinė humanitarinė teisė

6

Diplomatinė ir konsulinė teisė

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos problemos

6

Tarptautinių organizacijų teisė

6

Tarptautinė jūrų teisė

6

Tarptautinė aviacijos teisė

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Tarptautinė prekybos ir investicijų teisė

6

Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje

6

Pabėgėlių teisė

6

Magistro baigiamasis darbas

12

4 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas išspręsti konkrečias sudėtingas praktines teisines situacijas, iškylančias tarptautinėje bendrijoje, pritaikant studijų metu bei savarankiškai įgytas teorines žinias bei tarptautinius dokumentus ir nacionalinius teisės aktus;
 • Gebėjimas daryti pagrįstas, logiškas išvadas, apibendrinant ir pritaikant gaunamą įvairių tarptautinės teisės šaltinių pateikiamą informaciją;
 • Gebėjimas dirbti su žmonių grupe, planuoti sudėtingą veiklą, susidedančią iš įvairių tarpusavyje susijusių tarptautinės teisės problemų ar klausimų, siūlyti motyvuotus problemų ar situacijų sprendimo būdus;
 • Gebėjimas aiškiai ir nedviprasmiškai konsultuoti bei supažindinti su tarptautine teise, jos reglamentavimu bei tarptautine teisine situacija suinteresuotus asmenis, net ir neturinčius specifinių tarptautinės teisės žinių.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas taikyti tarptautinės teisės žinias, spręsti tarptautines teisines problemas naujoje arba nepažįstamoje aplinkoje arba platesnėje (daugiadisciplininėje), su studijų sritimi susijusioje aplinkoje;
 • Gebėjimas taikyti tarptautinės teisės normas ir tarptautinių teisminių, arbitražo ir administracinių institucijų sprendimus konkrečiam atvejui spręsti;
 • Gebėjimas demonstruoti tarptautinės teisės žinias ir supratimą, praplečiantį bakalauro lygmenyje įgytas žinias ir leidžiantį originaliai vystyti ir/ar taikyti idėjas, taip pat ir mokslinių tyrimų kontekste.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas iškelti tarptautinės teisės tyrimo problemas, tyrimo hipotezes, jas patikrinti, nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti tyrimo eigoje;
 • Gebėjimas ieškoti tyrimui reikalingos informacijos, taip pat iš informacijos šaltinių gausos išsirinkti reikalingą medžiagą, ją apibendrinti, naudotis informacija, siekiant tyrimui iškeltų tikslų ir uždavinių, tikrinant iškeltas hipotezes;
 • Gebėjimas priimti savarankiškus sprendimus, orientuotus į tarptautinių teisinių santykių sureguliavimą, tobulinimą ir gerinimą, įskaitant ir tarptautinių teisinių dokumentų projektų rengimą, nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių tarptautinį teisinį reguliavimą, projektų rengimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas savarankiškai analizuoti tarptautinius dokumentus ir sudėtingas praktines situacijas, identifikuoti ir apibūdinti galinčias kilti tarptautinės teisės normų kūrimo, aiškinimo, taikymo problemas ir siūlyti motyvuotus problemų sprendimo ir jų prevencijos būdus;
 • Gebėjimas savarankiškai nustatyti kokio pobūdžio tarptautinė teisinė situacija ar ginčas susiklosto tarp tarptautinės teisės subjektų bei, atsižvelgiant į tai, savarankiškai nustatyti ir siūlyti situacijos ar ginčo sureguliavimo priemones bei būdus, geriausiais atitinkančius susidariusią situaciją bei situacijos/ginčo šalių lūkesčius;
 • Gebėjimas aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas (taikant teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus) ekspertines išvadas specialistų ir ne specialistų auditorijoms, vertinant tarptautinį teisinį dokumentą, kitokį tarptautinės teisės šaltinį, nacionalinius teisės aktus tarptautinio teisinio reguliavimo kontekste;
 • Gebėjimas integruoti tarptautinės teisės pošakių bei kitų teisės šakų žinias ir spręsti sudėtingas tarptautines teisines problemas, turint ne visą arba ribotą informaciją priimti tarptautinėmis ir nacionalinėmis teisės normomis pagrįstus, etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę: penktadienį nuo 18 val. ir šeštadienį nuo 9 val.
 
Penktadienį užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle” (paskaitos įrašomos). Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.
Studijų programą rekomenduoja
Partneriai