Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) | Studijos Lietuvoje | MRU

Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX012
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 2192 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Europos Sąjungos teisės ir valdymo studijos, skirtos paruošti aukštos kvalifikacijos profesionalus ES teisės ir valdymo srityje, galinčius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ES teisinio reguliavimo problemas bei ES teisės ir politikos vystymosi tendencijas, galinčius pateikti motyvuotus pasiūlymus problemoms, susijusioms su ES teisės įgyvendinimu ir ES valdymu, spręsti.

Tai dvigubo diplomo studijų programa, kuri vykdoma kartu su studijų partneriu Bordo universitetu (Prancūzija).

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką. Mūsų studentai atlieka praktiką Prancūzijos prekybos rūmuose Vilniuje, Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministerijoje Paryžiuje, „Western Union“ Vilniuje ir daugelyje kitų.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali įsidarbinti valstybinių institucijų tarptautinės teisės skyriuose, tarptautinėse organizacijose, ES institucijose, be to gali dirbti advokatais bei teisėjais teismuose (pirmos instancijos, apeliaciniuose, galutinės instancijos), taip pat praktikuoti privačiose įmonėse bei lobistinėse organizacijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

28

Privalomieji dalykai

18

Europos Sąjungos institucijų sistema

5

Europos Sąjungos užsienio politika ir išoriniai santykiai

4

Vidaus rinkos laisvės

5

Ekonominė ir pinigų sąjunga

4

Pasirenkamieji dalykai

10

ES ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politika

5

ES teisingumo, laisvės ir saugumo erdvės teisinis reguliavimas

5

Europos Sąjungos konkurencijos teisė

5

2 SEMESTRAS

32

Privalomieji dalykai

22

Praktika

10

Tarptautiniai ekonominiai santykiai

4

Ginčų sprendimas Europos Sąjungoje

4

Bendroji prekybos politika

4

Pasirenkamieji dalykai

10

Asmens duomenų apsauga

5

Europos Sąjungos aplinkosaugos teisė

5

Viešųjų pirkimų teisė

5

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

30

Studijų rezutatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

 • Gebėjimas demonstruoti gerai išlavintus savarankiško mokymosi ir darbo organizavimo bei planavimo įgūdžius, kurie leidžia kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas, tobulėti profesinėje veikloje ir prisitaikyti prie kintančios daugiakultūrinės darbo aplinkos.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

2. Žinios ir jų taikymas

 • Gebėjimas žinoti ES kaip supranacionalinės organizacijos teisinės sistemos bruožus, jos valdymo ir institucinę struktūrą, teismines procedūras ir atsakomybės pažeidus ES teisę režimo ypatumus, ES vidaus rinkos teisinio reguliavimo pagrindinius principus bei reguliavimo tendencijas;
 • Gebėjimas demonstruoti žinias, susijusias su įvairiomis politikos sritimis, jų teisiniu reguliavimu ir gebėjimas numatyti ES valdymo tendencijas ir pokyčius, atsižvelgiant į besikeičiančios pasaulinės rinkos sąlygas, ekonominį vystymąsi bei skirtingų valstybių socialines problemas.

3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas, taikant mokslinio pažinimo metodologiją, kritiškai analizuoti, aiškinti, lyginti ir vertinti pirminę ir antrinę ES teisę ir kitus ES teisės šaltinius;
 • Gebėjimas formuluoti logiškas, aiškias, nedviprasmiškas ir žiniomis bei praktika pagrįstas išvadas bei pasiūlymus tobulinti ES teisinį reguliavimą, ir gebėjimas perteikti šiuos pasiūlymus raštu ir žodžiu specialistų ir ne specialistų auditorijoms.

4. Specialieji gebėjimai

 • Gebėjimas analizuoti sudėtingas ES teisės taikymo ir aiškinimo problemas, spręsti iš anksto žinomas ir nežinomas problemines situacijas pateikdamas pagrįstus ginčų dėl ES teisės aiškinimo ir taikymo sprendimus;
 • Gebėjimas veikti savarankiškai ar komandoje, sistemiškai taikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus;
 • Gebėjimas spręsti atskirose ES teisės ir politikos srityse kylančias problemas, teikiant konsultavimo, atstovavimo, teisinių dokumentų rengimo, ginčų sprendimo ir kitas paslaugas, priimti savarankiškus ES ir jas įgyvendinančiomis nacionalinėmis teisės normomis pagrįstus, etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, orientuotus į ES teisinės bazės tobulinimą ir gerinimą.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Programa įgyvendinama kartu su Bordo universitetu.
Studijos vykdomos kontaktiniu būdu darbo dienomis vakarais (paprastai nuo 16.15 val. iki 21.10 val.).
Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai