Karjeros valdymas | Studijos Lietuvoje | MRU

Karjeros valdymas

Studijų programos kryptis Edukologija
Valstybinis kodas 6211LX024
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1778 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Plėtoti edukologijos magistrų karjeros projektavimo kompetenciją siekiant parengti specialistus, gebančius modeliuoti ir teikti ugdymo karjerai, karjeros valdymo bei konsultavimo karjerai paslaugas švietimo ir darbo rinkos segmentuose.

 Programos išskirtinumas

 • Atliepia šiandienos IKT taikymo visose kasdienio gyvenimo ir karjeros valdymo situacijose iššūkius.
 • Tarpdisciplininis požiūris į mokymo ir mokymosi proceso organizavimą, apimantis lyderystės, IKT ir inovatyvių karjeros valdymo, mokymo(si) metodų taikymo gebėjimų ugdymą.

Baigę studijas gebėsite:

 • tikslingai modeliuoti ir kritiškai vertinti ugdymo, informavimo ir konsultavimo karjerai bei karjeros valdymo paslaugų teikimo procesus.
 • kurti edukacinėmis technologijomis grįstą mokymo(-si) ir karjeros valdymo turinį;
 • kurti nuotolinio mokymo(si) ir konsultavimo aplinkas, jas sužaidybinti, pritaikyti skirtingų besimokančiųjų poreikiams.
 • inicijuoti edukologinius tyrimus įvairiose karjeros valdymo srityse, siekiant gerinti ugdymo, informavimo ir konsultavimo karjerai kokybę.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant studijų praktiką.

Karjeros perspektyvos:

 • dirbti tiriamąjį, pedagoginį-konsultacinį, koordinacinį darbą, susijusį su inovacijų diegimu ugdymo / mokymosi ir karjeros valdymo procesuose švietimo institucijose ir kitose karjeros paslaugas teikiančiose įstaigose.
 • dirbti nacionalinėse bei tarptautinėse įmonėse, valstybinėse institucijose, švietimo įstaigose, kitose švietimo, verslo ar nevyriausybinėse organizacijose karjeros specialistu (konsultantu), teikiančiu karjeros valdymo, karjeros stebėsenos, personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas skirtingoms tikslinėms grupėms.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Edukologija*

6

Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas*

6

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

Edukologinių tyrimų metodologija

3

Karjeros projektavimas

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 1

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

Žaidybinimo taikymas: teorija ir praktika

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 2

3

Edukologinių tyrimų metodologija

3

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Karjeros valdymo mokslinė tiriamoji praktika

6

Konsultavimas karjerai organizacijoje

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 3

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ugdymas karjerai

6

Magistro baigiamasis darbas

18

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti 

 • Baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos edukologijos krypties papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas“, „Edukologija“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Pretenduojama į Edukacinių technologijų valdymo programą ir nuo II semestro vyks  Karjeros valdymo specializacijos studijos.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.

Penktadieniais užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle”, o šeštadieniais – kontaktiniu būdu universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja