Vadyba mokykloje | Studijos Lietuvoje | MRU

Vadyba mokykloje

Studijų programos kryptis Edukologija
Valstybinis kodas 6211MX024
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1740 € už semestrą (2023 m.)

Programos tikslas

Plėtoti edukologijos magistrų vadybinę kompetenciją, siekiant parengti specialistus, gebančius projektuoti ir organizuoti ugdymo turinį formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose.  Šios antrosios pakopos studijos leis įgyti edukacinių technologijų valdymo magistro kvalifikacinį laipsnį ir vadybos mokykloje specializaciją, kuri suteiks platesnes integracijos darbo rinkoje bei asmeninės karjeros vystymo galimybes. 

Edukacinių technologijų valdymo (specializacija Vadyba mokykloje) magistrantūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio ir orientuojama į praktinę veiklą, siekiant paruošti specialistus darbui formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose. Ji yra unikali tuo, jog studijų metu orientuojamasi į pedagogo kaip mokymo ir mokymosi lyderio vadybinių gebėjimų plėtojimą, atliekant mokslo tyrimus ugdomosios veiklos praktiniame lauke, analizuojant mokyklos bendruomenei aktualius klausimus organizacijos valdymo, šiuolaikinės vadybos modelių taikymo aspektais, ir taip prisidedant prie edukologijos mokslo fundamentinės bei praktinės dimensijų.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • tikslingai parinkti, taikyti ir kritiškai vertinti šiuolaikines ugdymo strategijas, taikant inovatyvius mokymo(-si) ir vertinimo metodus, plėtojančius mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir kūrybiškumą;
 • inicijuoti edukologinius tyrimus įvairiose švietimo vadybos srityse, siekiant gerinti ugdymo kokybę ir viešąjį valdymą;
 • kurti edukacinėmis technologijomis grįstą mokymo(-si) ir karjeros valdymo turinį;
 • kūrybiškai spręsti, kylančias problemas ar konfliktines situacijas.

Karjeros perspektyvos:

 • dirbti ne tik tiriamąjį, pedagoginį darbą, susijusį su inovacijų diegimu edukaciniuose procesuose formaliose ir neformaliose švietimo institucijose, bet ir vykdyti vadybines funkcijas ar užimti atitinkamas pareigybes;
 • kurti nuosavą verslą.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Edukologija*

6

Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas*

6

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

Edukologinių tyrimų metodologija

3

Švietimo ir mokslo politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

Magistro baigiamasis darbas

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

Švietimo valdymo modeliai

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Edukologinių tyrimų metodologija

3

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Vadybos mokykloje mokslinė tiriamoji praktika

6

Vadyba švietimo įstaigoje

6

Magistro baigiamasis darbas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Andragogikos technologijos

6

Magistro baigiamasis darbas

18

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti 

 • Baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos edukologijos krypties papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas“, „Edukologija“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Pretenduojama į Edukacinių technologijų valdymo programą ir nuo II semestro vyks  Vadyba mokykloje specializacijos studijos.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9:00 val.

Penktadieniais užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“, o šeštadieniais – kontaktiniu būdu universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja