Projektų vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Projektų vadyba

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX072
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos (anglų k.) - 1,5 m.; Ištęstinės studijos (lietuvių k.) - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2192 € už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Projektų vadybos studijos skirtos rengti aukštos kvalifikacijos projektų vadybos profesionalus ir vadovus, turinčius projektų planavimo ir įgyvendinimo, finansinių ir žmogiškųjų išteklių pritraukimo ir efektyvaus jų valdymo, projektų kokybės priežiūros ir rizikos valdymo kompetencijas. Taip pat lyderius, gebančius diegti naujoves savo veikloje bei pasirengusius dirbti mokslinį tiriamąjį darbą projektų vadybos srityje. 

Šios antrosios pakopos studijos sukurtos kartu su partneriais – IT kompanija „DXC Technology, kuri dalijasi savo praktinėmis žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi iš šiuo metu vykdomų ir jau pabaigtų projektų bei pristato jų įgyvendinimo sėkmės istorijas ir iššūkiusProjektų vadybos magistro studijos suteikia galimybę vystyti jau turimus vadovavimo ir lyderystės gebėjimus esamiems organizacijų vadovams ir lyderiams, turintiems bendrųjų vadybinių žinių ir patirties, tačiau norintiems žinoti ir taikyti naujausias projektų vadybos ir efektyvaus jų valdymo tendencijas, šiuolaikinių technologijų ir verslo srityse. Studijų dalykai parengti atsižvelgiant į PMBOK (Project Management Body of Knowledge 6), PRINCE 2 ir AGILE kompetencijas, reikalingas projektų vadovui, dirbančiam tarptautinėje rinkoje.  Po studijų baigimo jūs būsite pasirengę gauti PMI sertifikatą (PMP – Project management professional). 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti projektų vadovais ir vadybininkais tarptautinėse korporacijose, privačiose ir valstybinėse įmonėse ar įstaigose, įvairaus lygio valstybės tarnautojais ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus institucijose. Baigus projektų vadybos studijas, atsiveria galimybės prisijungti prie didelių tarptautinių kompanijų, dirbančių Lietuvoje ir užsienyje, kolektyvo bei užimti vadovų ir lyderių pozicijas. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos, anglų k.)

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ekonomikos teorija*

3

Vadyba*

3

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

Programų ir projektų kokybės vadyba ir auditas

6

Projektų vadybos teorija

6

Įmonės finansai

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Organizacijos ir socialinė teorija

6

Taikomieji projektų valdymo aspektai

6

Lyderystė projektų vadyboje

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Komandos ugdymas ir bendradarbiavimo organizavimas

6

Pokyčių valdymas

6

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) teoriniai ir praktiniai aspektai

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Organizacinė komunikacija

6

Magistro baigiamasis darbas (profesinė praktika)

12

Magistro baigiamasis darbas

12

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų dalykai (ištęstinės studijos, lietuvių k.)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ekonomikos teorija*

3

Vadyba*

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Įmonių finansai

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

Projektų vadybos teorija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Programų ir projektų kokybės vadyba ir auditas

6

Taikomieji projektų valdymo aspektai

6

Lyderystė projektų vadyboje

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Organizacinė komunikacija

6

Organizacijos ir socialinė teorija

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Komandos ugdymas ir bendradarbiavimo organizavimas

6

Pokyčių valdymas

6

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) teoriniai ir praktiniai aspektai

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas (profesinė praktika)

12

Magistro baigiamasis darbas

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:

 • Gebėjimas rinkti, sisteminti informaciją ir antrinius duomenis situacijoms vertinti, taikyti informacines technologijas, naudoti duomenų bazes duomenų rinkimui, analizei ir komunikavimui;
 • Gebėjimas priimti sprendimus ir spręsti problemas, taikyti kritinį, ir sisteminį mąstymą identifikuojant kompleksines problemas, priimti sprendimus naujoje aplinkoje, multidisciplinariniuose ir tarpkultūriniuose kontekstuose;
 • Gebėjimas komunikuoti informaciją įvairioms tikslinėms ir suinteresuotų šalių grupėms, tinkamai pasirinkti komunikacijos priemones, aiškiai komunikuoti ir reikšti mintis žodžiu bei raštu, atsižvelgiant į tikslinių auditorijų ir suinteresuotų šalių poreikius;
 • Gebėjimas lyderiauti, sėkmingai dirbti ir bendradarbiauti komandose, rengiant ir įgyvendinant projektus konkrečioje darbinėje aplinkoje.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

2. Žinios ir jų taikymas:

 • Gebėjimas suprasti, analizuoti ir vertinti strateginio valdymo procesus ir jo elementus, įskaitant strateginio projektų valdymo procesus ir elementus pagal PMBOK (Project management body of knowledge, liet. k. Projektų vadybos profesinių žinių ir kompetencijų visuma) rekomendacijas;
 • Gebėjimas charakterizuoti pagrindinius strateginio proceso elementus, teorijas ir modelius, atlikti organizacijų veiklos strateginę analizę, parinkti tinkamas technikas ir įrankius;
 • Gebėjimas įvertinti vidinės ir išorines projektų prielaidas bei įgyvendinimo sąlygas ir inicijuoti bei planuoti projektus, atlikti vidinių ir išorinių projektų prielaidų bei įgyvendinimo sąlygų analizę bei inicijuoti projektus.

3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas parinkti ir taikyti tinkamas duomenų analizės metodikas, integruoti mokslo žinias ir tyrimų duomenis priimant finansų valdymo sprendimus ir vertinant alternatyvas didelio neapibrėžtumo aplinkoje;
 • Gebėjimas analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti finansų sistemos pokyčiams, finansų valdymo profesinei veiklai ir inovacijų diegimui svarbią informaciją, integruoti žinias teikdami konsultacijas ar atlikdami ekspertinį finansų ir tarpdalykinių sričių vertinimą.

 4. Specialieji  gebėjimai

 • Gebėjimas planuoti projektui reikalingus išteklius, pirkimus, projektų apimtį ir projektų įgyvendinimo etapus;
 • Gebėjimas tinkamai vykdyti ir valdyti projekto turinį, tinkamai panaudoti projekto išteklius (laiką, finansinius ir žmogiškuosius), valdyti projekto apimtį ir koordinuoti projektines veiklas.
 • Gebėjimas prižiūrėti ir kontroliuoti projekto kokybę bei užtikrinti numatytų rezultatų pasiekimą, tinkamai apibrėžti projekto kokybės kriterijus ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi;
 • Gebėjimas valdyti projektines rizikas, pokyčius ir užtikrinti, kad numatyti projekto rezultatai būtų pasiekti laiku.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Ekonomikos teorija”, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. , 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais (apie 6 val.) su išimtimis kelių dalykų, kurių paskaitos vyks ir kitų darbo savaitės dienų vakarais nuo 18 val.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai