Europos ir tarptautinė verslo teisė (anglų k.) | Studijos Lietuvoje | MRU

Europos ir tarptautinė verslo teisė (jungtinė programa) (anglų k.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6281KX005
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2192 € už semestrą (Lietuvoje), 350 € už antrus metus (Prancūzijoje) (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Europos ir tarptautinės verslo teisės studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos verslo teisės specialistus, gebančius teikti teisines konsultacijas, transnacionalinio ir europinio verslo aplinkoje, paaiškinti naujausias verslo teisės aktualijas bei raidos tendencijas, analizuoti bei vertinti su verslu susijusias teisines situacijas, operatyviai ir efektyviai spręsti verslui iškilusias teisines problemas, vykdyti mokslinius tyrimus bei teikti pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl verslo aplinkos teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Tai dvigubo diplomo studijų programa, kuri vykdoma kartu su  studijų partneriu Savoie-Mont-Blanc universitetu (Prancūzija).

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Studijų programos absolventai galės dirbti tiek privačiame sektoriuje (pavyzdžiui, advokatų kontorose, verslo subjektus konsultuojančiose įmonėse, įvairiose tarptautinėse kompanijose bei nacionalinėse organizacijose, turinčiose verslo santykių, interesų bei ryšių užsienio valstybėse, bankuose ir kitose finansų įstaigose, draudimo kompanijose, notarų biuruose ir kt.), tiek viešajame sektoriuje (pavyzdžiui, tarptautinėse, europinėse ar nacionalinėse verslą skatinančiose, prižiūrinčiose ir kontroliuojančiose institucijose bei verslui vystyti reikalingus leidimus išduodančiose įstaigose), mokslo ir tyrimo įstaigose, kuriose absolventai galės toliau gilintis į tarptautinio ir europinio verslo teisės sritį, tęsti mokslinius tyrimus bei dėstyti (pavyzdžiui, Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, institutuose, mokslo centruose), taip pat verslo ginčus sprendžiančiose institucijose (pavyzdžiui, ikiteisminėse ginčus nagrinėjančiose institucijose, teismuose, arbitražuose), bei kitose organizacijose (pavyzdžiui, vartotojų, darbuotojų teises bei interesus ginančiose ir atstovaujančiose visuomeninėse organizacijose). Be to, savarankiškai veikti nusprendę šios studijų programos absolventai galės dirbti ir nepriklausomais konsultantais ar įsteigti savo įmones, teikiančias teisines verslo konsultavimo paslaugas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Europos ir tarptautinė bendrovių teisė

6

Tarptautinė mokesčių teisė

6

Tarptautinė bankininkystės teisė

6

Europos ir tarptautinė nemokumo teisė

6

Europos ir tarptautinė darbo teisė

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologija ir naujosios technologijos

3

Užsienio kalba (prancūzų)

6

Pramoninės nuosavybės teisė

5

Europos ir tarptautinė konkurencijos teisė

5

Tarptautiniai verslo ginčai

5

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Atitiktis ir atitikties rizikų valdymas

6

Privatumas ir asmens duomenų apsauga

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Lyginamoji sutarčių teisė ir ekonominė analizė

5

Tarptautinė transporto teisė

2

Specialiosios tarptautinio verslo sutartys

5

Ekonominė Europos Sąjungos integracija

4

Šiuolaikinių privatinės ir tarptautinės teisės problemų konferencijos

1

Europos ir tarptautiniai sutarčių teisės principai

5

Tarptautinės verslo teisės šiuolaikinės problemos

5

Pasirenkamieji dalykai 2

3

Užsienio kalba (anglų)

3

Užsienio kalba (prancūzų)

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro darbo projektas

3

Praktika

9

Magistro baigiamasis darbas

18

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai gebėjimai ir socialiniai
 • Gebėjimas savarankiškai ir kryptingai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos bei atsakingai, sąžiningai ir skaidriai veikti daugiakultūrinėje verslo aplinkoje;
 • Gebėjimas veikti kaip nepriklausomas ekspertas bei, pasinaudodamas įgytomis verslo teisės žiniomis, savarankiškai pradėti, vystyti, valdyti ir pabaigti transnacionalinį ar europinį verslą, analitiškai vertinti ir modeliuoti šio verslo kūrimo, vystymo, valdymo bei pabaigos situacijas, generuoti naujas idėjas daugiakultūrinėje verslo aplinkoje, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus, įvertinti alternatyvius sprendimų variantus bei jų galimą poveikį verslo aplinkai.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Pasinaudodamas įgytomis verslo teisės žiniomis, geba analizuoti ir paaiškinti transnacionalinio bei europinio verslo aplinkos ypatumus, šio verslo organizavimo formų, jų teisinio reglamentavimo bei procedūrų, ginčų sprendimo, darbo santykių, verslo sutarčių bei atskirų teisės šakų transnacionalinio ir europinio reguliavimo specifiką;
 • Gebėjimas kritiškai analizuoti, interpretuoti, lyginti bei vertinti transnacionalinio ir europinio verslo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, teikti kūrybiškus siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo, siekiant verslo aplinkos gerinimo.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti verslo teisinės aplinkos moksliniam tyrimui ir naujovių diegimui reikalingus duomenis, integruoti verslo teisės žinias, taikyti mokslinio pažinimo metodologiją, aiškiai ir nedviprasmiškai formuluoti logiškas, verslo teisės žiniomis pagrįstas išvadas, orientuotas į profesinės veiklos tobulinimą ir gerinimą bei perteikti jas tiek specialistų, tiek ir ne specialistų auditorijoms gimtąja ir užsienio kalba.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas konsultuoti klausimais susijusiais su Europos bei tarptautinių bendrovių steigimu, valdymu, veiklos vykdymu bei nutraukimu, spręsti įvairaus pobūdžio teisines problemas, įskaitant itin sudėtingas, kai turima ne visa arba ribota informacija ir teikti siūlymus, kurie suponuotų nustatytų problemų atsiradimo mažinimą bei atskirų versle dalyvaujančių subjektų interesų derinimą ir patenkinimą;
 • Gebėjimas profesionaliai parengti, analizuoti ir vertinti Europos bei tarptautinio verslo sutartis;
 • Gebėjimas profesionaliai tiek savarankiškai, tiek komandoje teikti atstovavimo bei ginčų sprendimo teisines paslaugas daugiakultūrinėje transnacionalinio ir europinio verslo aplinkoje.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas;
 • privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (Lietuvoje) (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis (paprastai nuo 16.15 val. iki 21 val.). Pirmais metais studijos vyksta Vilniuje, antrais metais studijos vyksta Savoie-Mont-Blanc universitete, Chambéry mieste, Prancūzijoje. Į antrą kursą gali būti priimta iki 30 studentų, kurie turės galimybę studijuoti Savoie-Mont-Blanc universitete.

 

 

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai