Darbo teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Darbo teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX010
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Darbo teisės programos studijos skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistuskuriems reikalingos ne tik aktualios darbo teisės žinios, bet ir sutarčių specifikos išmanymas, gebėjimas vykdyti derybas, mokėjimas ginti darbuotojų teises, atstovauti darbdavių interesams ar spręsti darbo ginčus. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į darbo teisių žinių gilinimą ir įgūdžių taikymą praktikoje, gebant savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas, aktualias kiekvienos įstaigos ar įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo bei teisės specialistams. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką. 

Karjeros perspektyvos 

Šią programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse (pvz., Valstybinės darbo inspekcijos, SodrosUžimtumo tarnybose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, savivaldybėse), visuomeninėse ir privačiose institucijose: personalo, juridiniuose skyriuose ir profsąjungose; darbo teisinių santykių ir socialinės rūpybos srityse.  Įstatymų nustatyta tvarka, šios programos absolventas, turintis universiteto teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnius, turi teisę tapti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, antstoliu. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos

6

Europos Sąjungos darbo teisė

6

Mediacija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Darbo ginčai

6

Kolektyvinė darbo teisė

6

Sutarčių teisės problemos

6

Nediskriminavimo užtikrinimas darbo teisėje

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Bendrovių teisė

6

Socialinės saugos teisinės problemos

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas dirbti komandoje, efektyviai bendradarbiaujant su kolegomis, derinti priešingus interesus, prisiimti atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus;
 • Gebėjimas perteikti darbo teisės žinias specialistų ir ne specialistų auditorijoms ir pasirinkti tinkamas komunikacines priemones;
 • Gebėjimas savarankiškai ir kryptingai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos;
 • Gebėjimas modeliuoti sprendimų strategijas ir įvertinti priimtų sprendimų darbo teisinių santykių srityje poveikį visuomeniniu bei etiniu požiūriais.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
  • Gebėjimas konceptualiai mąstyti, spręsti darbo teisės ir darbo santykių problemas, įskaitant sudėtingas, kai turima ne visa arba ribota informacija, pritaikant turimas žinias, išteklius ir profesinius įgūdžius;
  • Gebėjimas laisvai praktikoje adaptuoti įgytas darbo teisės žinias, taikyti jas nuolat kintančioje aplinkoje, gebėjimas generuoti naujas idėjas daugiakultūrinėje aplinkoje.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, surasti, atrinkti bei sisteminti tyrimui reikalingą mokslinę ir/ar praktinę informaciją, taikyti tinkamus mokslinio tyrimo metodus, gebėjimas daryti apibendrinimus bei prieiti išvadas, prireikus – teikti pasiūlymus;
 • Gebėjimas savarankiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti teisinius faktus bei susijusius duomenis, integruoti darbo teisės žinias, nedviprasmiškai formuluoti logiškas, darbo teisės žiniomis pagrįstas išvadas, orientuotas į profesinės veiklos tobulinimą ir gerinimą;
 • Gebėjimas kvalifikuotai vertinti darbo teisės srityje kylančias problemas; nustatyti priežastis ir aplinkybes, sąlygojančias tų problemų atsiradimą bei siūlyti efektyvius, racionalius siūlymus kaip tobulinti ir gerinti profesinę veiklą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas teikti nepriklausomo darbo teisės eksperto paslaugas, pasinaudojant įgytomis žiniomis, savarankiškai pradėti, vystyti, valdyti teisinio konsultavimo verslą, organizuoti ir vykdyti socialinės partnerystės procesus (derybas tarp darbdavio bei profesinių sąjungų, darbo tarybų ir kt.), konsultuoti asmens duomenų valdymo ir naudojimo darbo teisėje klausimais;
 • Gebėjimas ginti darbuotojų, darbdavių ir kitų klientų teises bei interesus, taikiai išspręsti iškilusius darbo ginčus, taip pat profesionaliai parengti, analizuoti ir vertinti teisinius dokumentus – prašymus, sutartis, susitarimus, pareiškimus ir kt., reikalingus inicijuoti, vykdyti bei užbaigti darbo santykius;
 • Gebėjimas kritiškai analizuoti, aiškinti, lyginti bei vertinti darbo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, teikti kūrybiškus ir pagrįstus siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas
Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos moduliniu būdu, vienu metu studijuojant vieną dalyką. Užsiėmimai vyksta du-tris kartus per savaitę: vieną-dvi darbo dienas nuo 18 val. ir šeštadienį nuo 9:00 val. iki 14:00 val.

Darbo dienomis užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“. Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.

Studijų programą rekomenduoja