Tarptautinė teisė (anglų k.) | Studijos Lietuvoje | MRU

Tarptautinė teisė (anglų k.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX016
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 2192 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Tarptautinės teisės studijos, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, gebančius argumentuoti sprendimus dėl tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo bei išmanančius tarptautinės teisės specifiką, sprendžiant tarptautinio teisinio reguliavimo problemas.  

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į visus esminius tarptautinės viešosios ir privatinės teisės aspektus, reikalingus šiuolaikiniam teisininkui. Tarptautinės teisės specialistų poreikis yra labai didelis, tad šios studijos suteiks konkurencinį pranašumą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tapsite savo srities profesionalais, galinčiais spręsti tarptautinės teisės srityse kylančias problemas nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, teikiant konsultavimo, atstovavimo, teisių gynimo, teisinių dokumentų rengimo, ginčų sprendimo ir kitas paslaugas. 

Studijos vykdomos anglų (nuolatinės studijos) kalba.  Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“  ir  „Nordplus+“  studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

 Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai gali dirbti valstybės institucijų tarptautinės teisės skyriuose, tarptautiniuose arbitražuose arba teisminėse institucijose, tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, tarptautinių įmonių teisės departamentuose, tarptautinių tyrimų agentūrose ir nevyriausybiniame sektoriuje, pretenduoti į diplomatinę tarnybą. Absolventai baigę šią programą ir turintys teisės bakalauro diplomą gali dirbti advokatais ir kitose teisinėse profesijose. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Bylinėjimasis žmogaus teisių bylose

6

Ginčų sprendimas tarptautinėje privatinėje teisėje

6

Pasirenkamieji dalykai 1

18

Pabėgėlių teisė

6

Tarptautinė humanitarinė teisė

6

Tarptautinė jūrų teisė

6

Bylinėjimasis tarptautinėse vartojimo bylose

6

Europos ir tarptautinė bendrovių teisė

6

Tarptautinė šeimos ir paveldėjimo teisė

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Tarptautinių sutarčių teisė

6

Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimas

6

Asmens duomenų apsauga

6

Tarptautinė aviacijos teisė

6

Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas demonstruoti gerai išlavintus savarankiško mokymosi ir darbo organizavimo bei planavimo įgūdžius, kurie leidžia kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas, tobulėti profesinėje veikloje ir prisitaikyti prie kintančios daugiakultūrinės darbo aplinkos;
 • Gebėjimas veikiant savarankiškai ar komandoje, sistemiškai taikant teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, spręsti atskirose tarptautinės teisės srityse kylančias problemas nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas demonstruoti tarptautinės teisės žinias ir išmanymą apie tarptautinio teisinio reglamentavimo ir praktikos ypatumus, jo santykį su nacionalinėmis ir regioninėmis teisinėmis sistemomis ir poveikį joms, tarptautinių ginčų sprendimo priemones ir būdus, atskirų tarptautinės teisės šakų teisinio reguliavimo specifiką;
 • Gebėjimas taikyti tarptautinės teisės žinias ir tarptautinės teisės šaltinius bei tarptautinių teismų, arbitražų ir administracinių institucijų sprendimus konkrečiam atvejui;
 • Gebėjimas spręsti tarptautines teisines problemas ir praktines situacijas naujoje arba nepažįstamoje aplinkoje arba platesnėje (tarpdisciplininėje), su studijų sritimi susijusioje aplinkoje tokiu būdu, kuris efektyviausiai užtikrina tarptautinės teisės problemų sprendimą.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas taikant mokslinio pažinimo metodologiją, kritiškai analizuoti, aiškinti, lyginti ir vertinti tarptautinius teisinius dokumentus ir kitus tarptautinės teisės šaltinius;
 • Gebėjimas formuluoti logiškas, aiškias, nedviprasmiškas ir žiniomis bei tarptautine teisine praktika pagrįstas išvadas bei pasiūlymus, tobulinti tarptautinį teisinį reguliavimą, bei gebėjimas šiuos pasiūlymus perteikti specialistų ir ne specialistų auditorijoms.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas teikti konsultavimo, atstovavimo, teisių gynimo, teisinių dokumentų rengimo, ginčų sprendimo ir kitas paslaugas, priimti savarankiškus tarptautinėmis ir nacionalinėmis teisės normomis pagrįstus, etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, orientuotus į tarptautinių teisinių santykių tobulinimą ir gerinimą;
 • Gebėjimas kvalifikuoti tarptautinės teisės subjektų veiksmus ir įvertinti faktines situacijas pagal tarptautinę teisę, nustatyti tarptautines teisines problemas ir pasiūlyti logiškus ir argumentuotus situacijos ar ginčo sureguliavimo priemones bei būdus, geriausiai atitinkančius susidariusią situaciją bei situacijos/ginčo šalių lūkesčius, net jei sprendimas reikalauja integruoti skirtingų tarptautinės teisės bei nacionalinės teisės šakų žinias bei panaudoti tarptautinę teisinę praktiką.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Nuolatinės studijos – 1,5 m. Studijos organizuojamos darbo dienomis.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai