Mediacija | Studijos Lietuvoje | MRU

Mediacija

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX014
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Mediacijos studijos, skirtos parengti teisės specialistus (derybininkus, taikintojus, mediatorius, taikinimo tarpininkus, arbitrus, konsultantus), gebančius spręsti skirtingų sričių teisinius ginčus pažangiomis priemonėmis – derybomis, neteismine ir teismine mediacija (taikinamuoju tarpininkavimu), sutaikinimu, arbitražu. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į teisės ir psichologijos dalykų sinergiją.

Studentų patogumui, visi studijų dalykai turi priskirtas elektronines aplinkas, kuriose yra pateikiama studijų medžiaga, paskaitų vaizdo įrašų archyvas. Norintiems studijuoti derinant studijas su tėvyste, neatsitraukiant nuo kasdienės profesinės veiklos, suteikiama galimybė įgyti teisės magistro laipsnį, o svarbiausia, žinių ir įgūdžių, derinant kontaktinius užsiėmimus auditorijoje su nuotoliniais užsiėmimais.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai įgyja teisės magistro kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse, visuomeninėse ir privačiose institucijose; visose srityse, kur reikia rasti abipusiai priimtinus sprendimus bei išvengti bylinėjimosi. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Alternatyvusis ginčų sprendimas

6

Jurisdikcinis ginčų sprendimas

6

Mediacijos koncepcija ir teisinė struktūra

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mediacijos strategija ir technikos

6

Atkuriamasis teisingumas

6

Konfliktų valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje

6

Mediacija šeimos ginčuose

6

Magistro baigiamasis darbas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

18

Mediacijos praktika

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas dirbti komandoje, efektyviai bendradarbiaujant su kolegomis, derinti priešingus interesus, prisiimti atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus;
 • Gebėjimas savarankiškai ir kryptingai planuoti mokymosi procesą, plėtoti mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinę veiklą, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos ir kelti kvalifikaciją mediacijos srityje;
 • Gebėjimas ugdyti novatoriškumą, kūrybiškumą, aktyvumą ir savikritiškumą mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinėje veikloje.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas taikyti įgytas sistemingas tarpdisciplinines žinias bei supratimą mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo srityse;
 • Gebėjimas taikyti turimas žinias ir profesinius įgūdžius, teikiant mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto paslaugas ir jomis kuriant pridėtinę vertę, taikyti jas nuolat kintančioje aplinkoje. Gebėjimas generuoti naujas idėjas daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • Gebėjimas analizuoti, vertinti ir taikyti praktikoje pasaulinius bei Europos standartus alternatyvaus ginčų sprendimo srityje.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai organizuoti ir atlikti tyrimus, panaudojant mokslinės analizės metodus, aiškiai ir nedviprasmiškai formuluoti moksliniu žinojimu pagrįstas išvadas, orientuotas į profesinės veiklos tobulinimą ir gerinimą, perteikti jas specialistų ir nespecialistų auditorijai;
 • Gebėjimas kvalifikuotai vertinti alternatyvaus ginčų sprendimo srityje kylančias problemas; nustatyti priežastis ir aplinkybes, sąlygojančias tų problemų atsiradimą bei siūlyti efektyvius, racionalius siūlymus kaip tobulinti ir gerinti mediatoriaus profesinę veiklą;
 • Gebėjimas kūrybiškai plėtoti ir taikyti idėjas mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinėje veikloje, naudojantis mokslinių tyrimų kontekstu.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas identifikuoti ir apibrėžti asmenų problemas ir poreikius, orientuojantis į optimalų iškilusio ginčo sprendimą mediacijos būdu, Gebėjimas valdyti įvairias ginčo situacijas;
 • Gebėjimas taikyti optimalius asmenų konsultavimo metodus, skatinančius ir įgalinančius juos tirti, interpretuoti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, stebėti, vertinti ir analizuoti faktus, daryti logiškai pagrįstas išvadas, įgalinančias taikiai išspręsti iškilusius ginčus;
 • Gebėjimas analizuoti sudėtingus socialinio gyvenimo reiškinius – ginčus – pasirinkti jų taikaus sprendimo strategiją, teikti šalims siūlymus ir išvadas reikalingas jų kompromiso suradimui;
 • Gebėjimas kritiškai analizuoti, aiškinti, lyginti bei vertinti alternatyvų ginčų sprendimą reglamentuojančius teisės aktus, teikti kūrybiškus ir pagrįstus siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos moduliniu būdu, vienu metu studijuojant vieną dalyką. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę: vieną darbo dieną paprastai nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadienį nuo 9 val.

Darbo dienomis užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“. Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.