Veiklos auditas | Studijos Lietuvoje | MRU

Veiklos auditas

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX075
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos  -  2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Veiklos audito studijos, skirtos rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, įsisavinusius šiuolaikines audito mokslo žinias, gebančius taikyti modernias ir tradicines audito metodologijas, analizuoti ir vertinti viešojo ir privačiojo sektorių veiklos problemas bei teikti įrodymais pagrįstus siūlymus veiklos gerinimui. Studijų metu ugdomos kritinio mąstymo, mokslinių tyrimų, vadybinės, teorinių ir praktinių naujovių inicijavimo, vertybinės kompetencijos, kurios padės kompleksiškai taikyti įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Šios antrosios pakopos studijos, sukurtos bendradarbiaujant su partneriais – Lietuvos Respublikos valstybės kontrole bei Lietuvos auditorių rūmais, kurie dalijasi savo praktinėmis žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Baigę studijas programos absolventai gali dirbti šalies ar užsienio viešojo administravimo organizacijose, verslo įmonėse, kitose viešojo ir privataus sektoriaus struktūrose arba kurti ar plėtoti savo individualią veiklą,  šalies bei tarptautinėje verslo ir viešojo administravimo aplinkoje, eidami vidaus auditoriaus, valstybinių ar savivaldybių auditorių, auditorių padėjėjų bei kitas kvalifikuotų specialistų pareigas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vadyba*

3

Veiklos audito teorija ir praktika

6

Kokybės vadyba ir auditas

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Privačiųjų ir viešųjų finansų valdymas

6

Valdymo apskaitos teorija ir praktika

6

Finansų kontrolė ir auditas

6

Magistro darbo projektas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

15

Vidaus auditas

6

Atskirų veiklos sričių veiklos audito praktika

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Pasirenkamieji dalykai

6

Finansų ir mokesčių teisė

6

Profesinė audito etika

6

Sprendimų priėmimo modeliavimas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą procesus, savarankiškai mokytis ir kritiškai vertinti teorines ir praktines audito sistemos naujoves nuolat kintančioje aplinkoje;
 • Gebėjimas etiškai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis įgyvendinant su veiklos auditu susijusius sprendimus, renkant audito įrodymus ar rengiant ir pateikiant audito ataskaitas, tinkamai naudojant audito terminiją;
 • Gebėjimas individualiai ir komandose atlikti mokslinius tyrimus verslo, vadybos ir audito srities klausimais bei prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamiesi profesine etika, socialine atsakomybe ir aiškia vertybių sistema.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas įgyti ekonomikos, vadybos, apskaitos ir audito naujausių žinių, pagrįstų fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei jas pritaikyti praktikoje priimant veiklos vertinimo sprendimus nuolat kintančioje verslo ir viešojo sektoriaus aplinkoje;
 • Gebėjimas įgyti gilų veiklos audito teorijų supratimą ir gebėjimas taikyti fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius ir principus tiriant problemas, susijusias su viešojo sektoriaus ir verslo organizacijų valdymu bei priimant kompleksinius veiklos vertinimo sprendimus.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti tinkamas duomenų analizės metodikas, integruoti mokslo žinias ir tyrimų duomenis sprendžiant praktines bei teorines sudėtingas veiklos audito problemas ir vertinant alternatyvas didelio neapibrėžtumo aplinkoje;
 • Gebėjimas analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti vadybos sistemos pokyčiams, veiklos audito profesinei veiklai ir inovacijų diegimui svarbią informaciją, integruoti žinias teikdami konsultacijas ar ekspertinį veiklos audito ar tarpdalykinių sričių vertinimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų veiklos,  rizikų valdymo ir vidaus kontrolių vertinimą, integruojant naujausias audito, finansų valdymo, apskaitos ir rizikos vertinimo koncepcijas bei tinkamai taikant profesinės etikos ir socialinės atsakomybės principus;
 • Gebėjimas savarankiškai identifikuoti ir inovatyviai spręsti sudėtingas verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų valdymo ir veiklos vertinimo problemas, integruojant naujausias teorines žinias, taikomųjų tyrimų duomenis ir tarpdisciplininį holistinį požiūrį.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. 
 • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šį studijų dalyką: „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai