Veiklos auditas | Studijos Lietuvoje | MRU

Veiklos auditas

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX075
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos  -  2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1610 € už semestrą (2023 m.)

Programos tikslas

Veiklos audito studijos, skirtos rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, įsisavinusius šiuolaikines audito mokslo žinias, gebančius taikyti modernias ir tradicines audito metodologijas, analizuoti ir vertinti viešojo ir privačiojo sektorių veiklos problemas bei teikti įrodymais pagrįstus siūlymus veiklos gerinimui. Studijų metu ugdomos kritinio mąstymo, mokslinių tyrimų, vadybinės, teorinių ir praktinių naujovių inicijavimo, vertybinės kompetencijos, kurios padės kompleksiškai taikyti įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Šios antrosios pakopos studijos, sukurtos bendradarbiaujant su partneriais – Lietuvos Respublikos valstybės kontrole bei Lietuvos auditorių rūmais, kurie dalijasi savo praktinėmis žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Baigę studijas programos absolventai gali dirbti šalies ar užsienio viešojo administravimo organizacijose, verslo įmonėse, kitose viešojo ir privataus sektoriaus struktūrose arba kurti ar plėtoti savo individualią veiklą,  šalies bei tarptautinėje verslo ir viešojo administravimo aplinkoje, eidami vidaus auditoriaus, valstybinių ar savivaldybių auditorių, auditorių padėjėjų bei kitas kvalifikuotų specialistų pareigas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vadyba*

3

Veiklos audito teorija ir praktika

Studijų dalyke supažindinama su veiklos audito koncepcijomis, šiuolaikiniais veiklos vertinimo metodais ir priemonėmis, taikomomis  analizuoti ir vertinti viešojo ir verslo organizacijų veiklos problemas bei teikti įrodymais pagrįstus siūlymus veiklos gerinimui.

6

Kokybės vadyba ir auditas

Supažindinama su pagrindinėmis kokybės koncepcijomis, šiuolaikiniais kokybės valdymo metodais ir priemonėmis, taikomomis užtikrinti aukštą šiuolaikinių organizacijų veiklos, produkcijos ir paslaugų kokybės lygį.

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

Analizuojamos informacinių technologijų taikymo organizacijose keliamos rizikos ir jų įtaka vykdomai veiklai, gilinamas supratimas apie optimalių prevencijos mechanizmų taikymą, resursų paskirstymo prioritetizavimą. 

6

Valdymo apskaitos teorija ir praktika

Mokoma analizuoti ir vertinti įmonės veiklų ir produktų išlaidas, veiklos rezultatus, pritaikant adekvačius susidariusiai situacijai valdymo apskaitos sprendimus, siekiant įmonės vertės didinimo.

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Privačiųjų ir viešųjų finansų valdymas

Supažindinama su finansų vieta asmeninių, įmonės ir viešojo valdymo sistemoje, nagrinėjami pagrindiniai finansų valdymo principai, veiksniai, nulemiantys namų ūkių, įmonių, valstybės finansinę būklę ir rezultatus.

6

Mokslinių tyrimų metodologija

Nagrinėjami pagrindiniai metodologijos komponentai, taikytini iškelti aktualią mokslinę problemą, atlikti jos sprendimui reikalingą tyrimą, tinkamai pasirenkant ir pagrindžiant tyrimo strategiją, metodus bei instrumentus.

6

Finansų auditas

Supažindinama su pagrindinėmis finansų audito koncepcijomis, šiuolaikinėmis tikrinimo ir vertinimo metodikomis ir instrumentais, taikomais vertinant įmonės finansinių ataskaitų teisingumą ir patikimumą, pagrindžiant ir darant išvadas apie nustatytas problemas.

6

Magistro baigiamasis darbas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Vidaus auditas

Mokoma vertinti organizacijos valdymo, rizikos valdymo, kontrolės priemonių ir priežiūros procesų tinkamumą ir veiksmingumą, pabrėžiant besikeičiantį vidaus audito vaidmenį kuriant pridėtinę vertę organizacijai ir padedant gerinti jos veiklą.

6

Atskirų veiklos sričių veiklos audito praktika

Gilinamas supratimas apie pagrindinių veiklos audito principų taikymą atliekant pasirinktos veiklos audito problemos tyrimą, formuluojant tyrimo išvadas ir rekomendacijas, parengiant audito ataskaitą.

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Finansų ir mokesčių teisė

Nagrinėjami pagrindiniai finansų ir mokesčių teisės aspektai, finansų ir mokesčių teisės sistema, jos institutų turinys, vieta teisės sistemoje,  finansinius teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų turinys.

6

Sprendimų priėmimo modeliavimas

Supažindinama su problemų taksonomijomis, pabrėžiant sprendimų priėmimo problemų derinimą su sprendimo modeliais priėmimo procesais ir tinkamais sprendimų priėmimo metodais.

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

 

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą procesus, savarankiškai mokytis ir kritiškai vertinti teorines ir praktines audito sistemos naujoves nuolat kintančioje aplinkoje;
 • Gebėjimas etiškai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis įgyvendinant su veiklos auditu susijusius sprendimus, renkant audito įrodymus ar rengiant ir pateikiant audito ataskaitas, tinkamai naudojant audito terminiją;
 • Gebėjimas individualiai ir komandose atlikti mokslinius tyrimus verslo, vadybos ir audito srities klausimais bei prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamiesi profesine etika, socialine atsakomybe ir aiškia vertybių sistema.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas įgyti ekonomikos, vadybos, apskaitos ir audito naujausių žinių, pagrįstų fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei jas pritaikyti praktikoje priimant veiklos vertinimo sprendimus nuolat kintančioje verslo ir viešojo sektoriaus aplinkoje;
 • Gebėjimas įgyti gilų veiklos audito teorijų supratimą ir gebėjimas taikyti fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius ir principus tiriant problemas, susijusias su viešojo sektoriaus ir verslo organizacijų valdymu bei priimant kompleksinius veiklos vertinimo sprendimus.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti tinkamas duomenų analizės metodikas, integruoti mokslo žinias ir tyrimų duomenis sprendžiant praktines bei teorines sudėtingas veiklos audito problemas ir vertinant alternatyvas didelio neapibrėžtumo aplinkoje;
 • Gebėjimas analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti vadybos sistemos pokyčiams, veiklos audito profesinei veiklai ir inovacijų diegimui svarbią informaciją, integruoti žinias teikdami konsultacijas ar ekspertinį veiklos audito ar tarpdalykinių sričių vertinimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų veiklos,  rizikų valdymo ir vidaus kontrolių vertinimą, integruojant naujausias audito, finansų valdymo, apskaitos ir rizikos vertinimo koncepcijas bei tinkamai taikant profesinės etikos ir socialinės atsakomybės principus;
 • Gebėjimas savarankiškai identifikuoti ir inovatyviai spręsti sudėtingas verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų valdymo ir veiklos vertinimo problemas, integruojant naujausias teorines žinias, taikomųjų tyrimų duomenis ir tarpdisciplininį holistinį požiūrį.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. 
 • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šį studijų dalyką: „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai