Ikiteisminis procesas | Studijos Lietuvoje | MRU

Ikiteisminis procesas

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX017
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Ikiteisminio proceso studijosskirtos norintiems dirbti įvairių policijos struktūrinių padalinių, kitų teisėsaugos institucijų jų padalinių vadovais bei pavaduotojais ar aukštesniosios grandies pareigūnais. Nuo 2016 m. suteikiama galimybė studijuoti ir nestatutiniams pareigūnams. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į ikiteisminio tyrimo ypatumus, jį atliekančių institucijų ar privataus sektoriaus šioje veiklos srityje kompetenciją ir atsakomybes bei praktinių gebėjimų, reikalingų šiai veiklai vykdyti, ugdymą.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Sėkmingai baigę studijas, galite dirbti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje, kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Teisės sociologija ir mokslo metodologija

8

Ikiteisminio tyrimo teorija ir praktika

6

Ekonominis saugumas ir ekonominių bei finansinių nusikaltimų tyrimas

6

2 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje

6

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

2

Strateginis valdymas ir lyderystė teisėsaugos institucijose

8

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių užtikrinimas baudžiamajame procese

6

Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos

6

Magistro baigiamasis darbas

2

Kovos su organizuotu nusikalstamumu strateginiai, teisiniai ir taktiniai aspektai

8

4 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

26

Magistro baigiamasis darbas

26

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas kūrybingai plėtoti idėjas siekiant įgyvendinti profesinės veiklos tikslus ikiteisminį tyrimą įgyvendinančioje institucijoje, planuoti ir organizuoti teisėsaugos institucijų veiklą ir (ar) atskirus šios veiklos procesus, identifikuoti ir įvertinti galimas organizacines, vadybines, technines problemas ir numatyti tikslinius sprendimo būdus, orientuotus į veiklos kokybę ir kokybinius pokyčius ikiteisminio tyrimo institucijų veiklos srityje;
 • Gebėjimas įsitraukti į veiklą, veikti individualiai ir grupėje, aktyviai nagrinėti teisėsaugos, ypač ikiteisminio tyrimo institucijos, veiklai aktualią informaciją, savarankiškai ir komandose spręsti ikiteisminiame tyrime kylančias teisines problemas ir atitinkamai prisiimti atsakomybę;
 • Gebėjimas stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines teisėsaugos veiklos aktualijas, pokyčius ir naujoves atskirose ikiteisminio tyrimo stadijose ir jas vykdančiose institucijose orientuojantis į paslaugos visuomenei suteikimo kokybę;
 • Gebėjimas kurti efektyviai veikiančią ikiteisminio tyrimo organizaciją geopolitinio saugumo kaitos ir inovacijų sąlygomis, atskleisti ir išvystyti savo galias organizacijoje;
 • Gebėjimas etiškai bendrauti su visų socialinių grupių atstovais, tinkamai veikti tarpkultūrinėje aplinkoje, išsaugant pagarbą įvairovei ir užtikrinant bendrą globalaus saugumo dimensiją, plėtojant teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas susirasti ir kritiškai vertinti informacijos šaltinius, naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
 • Gebėjimas įgyti naujausias teisės, viešojo saugumo, teisėsaugos veiklos žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei jas pritaikyti praktinėje veikloje užtikrinant viešąjį ir visuomenės saugumą, tinkamai panaudojant teisines priemones bei jų reguliavimo ypatumus ikiteisminiame procese;
 • Gebėjimas suprasti kintančius visuomenės socialinius, ekonominius, kultūrinius, teisinius procesus, identifikuoti galimas rizikas viešajam ir visuomenės saugumui ir taikant fundamentaliąsias ir įrodymais pagrįstas žinias, reaguoti į pokyčius, numatyti rizikų valdymo būdus ir priemones, pritaikyti naujausias technologijas priimant kompleksinius inovatyvius saugumo sprendinius ikiteisminį procesą vykdančių institucijų veikloje.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai, išsamiai ir kritiškai išnagrinėti pasirinktą mokslinę ar aktualią praktinę problemą, išanalizuoti, apibendrinti ją naudojant kūrybinio, analitinio ar dedukcinio mąstymo gebėjimus;
 • Gebės įvertinti tyrimo mokslinę teorinę vertę bei empirinį – taikomąjį efektyvumą, validumą bei naudotis mokslinio tyrimo metodais, įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą;
 • Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus ir gautus rezultatus kryptingai taikyti praktikoje, formuluoti mokslinio pobūdžio uždavinius ir išvadas, rengti ir pristatyti mokslinius tyrimus, susijusius su teisėsaugos institucijų veiklos politikos formavimu, strategine ir organizacine veikla, institucijų valdymu;
 • Gebėjimas tyrimo rezultatus integruoti į šalies ir kitų valstybių teisėsaugos veiklą ir tvaraus saugumo kūrimą reaguojant į visuomenės lūkesčius, inovacijas, struktūrinius ir funkcinius teisėsaugos institucijų pokyčius.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką saugumo ir atskirų jo procesų vertinimą teisėsaugos institucijų, ypač įgyvendinančių ikiteisminį procesą, veikloje, integruojant skirtingų ikiteisminio proceso stadijų ir ikiteisminį procesą vykdančių institucijų žinias ir praktikas, susiejant atskirų ikiteisminio tyrimo institucijų procesų mechanizmus tarpusavyje;
 • Gebėjimas identifikuoti, analizuoti, vertinti ikiteisminiame procese susiklostančias kritines teisines, vadybines, ekonomines situacijas ir jų priežastis, susijusias su valstybės ir visuomenės saugumu, spręsti su ikiteisminiu tyrimu susijusias problemas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu pasitelkiant tarpdisciplininius požiūrius ir įrankius;
 • Gebėjimas analizuoti ir vertinti specifinius šalies bei tarptautinius saugumo mokslo ir praktikos tekstus (doktriną, jurisprudenciją), analizuojančius ikiteisminio proceso institucijų veiklos ypatybes, metodus, veiklos teisėtumą, žmogaus teisių apsaugą ikiteisminiame procese;
 • Gebėjimas transformuoti į nacionalinę teisę progresyvius tarptautinius teisėsaugos veiklos būdus, suvokti jų raidos dėsningumus ir įtaką ikiteisminio proceso institucijų veiklai.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k., Kaune)

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) 1,5 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.

 

 

Studijų programą rekomenduoja