Aplinkosaugos teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Aplinkosaugos teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX008
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Aplinkosaugos teisės studijos, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, sugebančius spręsti aktualias teorines bei praktines aplinkosaugos teisės bei efektyvaus gamtos išteklių naudojimo problemas, kylančias valstybės valdymo, administraciniame ir privačiuose sektoriuose. Taip pat šios srities profesionalai gebės analizuoti ir vertinti asmens elgesį ir veiklą, remiantis ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkosaugos sritį.

Šios antrosios pakopos studijos, orientuotos į profesines kompetencijas, tokias kaip: gebėjimas kritiškai ir objektyviai vertinti mokslo pasiekimų aplinkosaugos srityje bei teisinio reguliavimo santykį; darnaus visuomenės vystymosi ir šiuolaikinės aplinkos apsaugos principų pritaikymas; aktyvus dalyvavimas viešojo administravimo ir aplinkos apsaugos politikos formavime ir jos įgyvendinime. Pabaigę šias studijas specialistai gebės kvalifikuoti teisės pažeidimus aplinkosaugos srityje ir kvalifikavimą pagrįsti nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniais argumentais. Studijos vyksta sesijomis. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija magistrantūros programos absolventui suteikia teisę pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą, susijusį su administracinių funkcijų atlikimu viešajame sektoriuje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Teisės sociologija

6

Europos Sąjungos aplinkos teisė

6

Tarptautinės ir nacionalinės aplinkosaugos institucijos

6

Atliekų tvarkymo politika ir teisinis reguliavimas

6

Magistro darbo projektas 1

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ekosistemos ir biologinės įvairovės teisinė apsauga

6

Administracinės teisinės prievartos aplinkosaugos srityje taikymo ypatumai

6

Žalos aplinkai atlyginimo problemos

6

Poveikio aplinkai reguliavimas

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Magistro darbo projektas 2

10

Teritorijų planavimo ir statybų teisinis reguliavimas

6

Hidrosferos apsaugos politika ir teisinis reguliavimas

6

4 SEMESTRAS

17

Privalomieji dalykai

17

Magistro baigiamasis darbas

17

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas kūrybingai panaudoti mokslinio tyrimo metodologiją bei tinkamus tyrimo metodus, sprendžiant aktualias teorines ir praktines teisės ir aplinkosaugos problemas;
 • Gebėjimas įsitraukti į veiklą, veikti individualiai ir grupėje, aktyviai nagrinėti aplinkosaugos veiklai aktualią informaciją, savarankiškai ir komandose spręsti saugumo problemas ir atitinkamai prisiimti atsakomybę;
 • Gebėjimas stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines aplinkosaugos teisės aktualijas, pokyčius ir naujoves;
 • Gebėjimas etiškai ir konstruktyviai su įvairių kategorijų asmenimis ir su visų socialinių grupių atstovais, tinkamai veikti tarpkultūrinėje aplinkoje, išsaugant pagarbą įvairovei ir užtikrinant bendrą globalaus saugumo dimensiją; 
 • Gebėjimas priimti socialiai atsakingus sprendimus aplinkosaugos srityje ir juos pagrįsti teisiniais argumentais bei spręsti konkrečias teorines ir praktines aplinkos apsaugos, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo problemas.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas susirasti ir kritiškai vertinti aktualią informaciją, naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir aiškiai perteikti moksliniu žinojimu ir teisiniais argumentais pagrįstas išvadas specialistų ir nespecialistų auditorijoms ir argumentuoti sprendimus dėl teisinių konfliktų sureguliavimo aplinkosaugos srityje;
 • Gebėjimas savarankiškai lavintis, analizuoti teisės aktus ir teismų praktiką, įgyti plačių ir sisteminių aplinkosaugos teisės žinių, suvokti aplinkosaugos teisės raidos tendencijas bei jų įgyvendinimą praktikoje;
 • Gebės vadovautis tvaraus visuomenės vystymosi bei šiuolaikiniais aplinkos apsaugos principais, aktyviai dalyvaujant viešojo administravimo ir aplinkos apsaugos politikos formavime ir jos įgyvendinime;
 • Gebės identifikuoti galimas rizikas aplinkai ir taikant fundamentaliąsias ir įrodymais pagrįstas žinias, reaguoti į pokyčius, numatyti rizikų valdymo būdus ir priemones.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai, išsamiai ir kritiškai išnagrinėti pasirinktą mokslinę ar aktualią praktinę problemą, išanalizuoti, apibendrinti ją naudojant kūrybinio, analitinio ar dedukcinio mąstymo gebėjimus;
 • Gebėjimas įvertinti tyrimo mokslinę teorinę vertę bei empirinį – taikomąjį efektyvumą, validumą bei naudotis mokslinio tyrimo metodais, įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą;
 • Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus ir gautus rezultatus kryptingai taikyti praktikoje, formuluoti mokslinio pobūdžio uždavinius ir išvadas, rengti ir pristatyti mokslinius tyrimus, susijusius su aplinkosaugos institucijų veiklos politikos formavimu;
 • Gebėjimas tyrimo rezultatus integruoti į tvaraus saugumo kūrimą, reaguojant į visuomenės lūkesčius, inovacijas, struktūrinius ir funkcinius aplinkos apsaugą užtikrinančių institucijų veiklos pokyčius.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas apibendrinti esamą teisinę situaciją, formuluoti hipotezes, kelti ir spręsti teorines ir praktines aplinkosaugos teisės problemas, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves;
 • Gebėjimas identifikuoti ir spręsti sudėtingas ir kritines aplinkosaugos teisės problemas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu pasitelkiant tarpdisciplininius požiūrius ir įrankius;
 • Gebėjimas analizuoti ir vertinti specifinius šalies bei tarptautinius aplinkosaugos teisės mokslo ir praktikos tekstus (doktriną, jurisprudenciją);
 • Gebėjimas transformuoti į nacionalinę teisę progresyvius tarptautinius aplinkosaugos principus.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k., Kaune)

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) 1,5 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.

Studijų programą rekomenduoja