Administracinė teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Administracinė teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX007
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Administracinės teisės studijos skirtos rengti viešojo sektoriaus  specialistus, siekiančius įgyti žinias bei gebėjimus, būtinus inovatyviam valstybės tarnautojui,  išmanančiam viešajame bei privačiame sektoriuose vykstančius procesus, teisinį reguliavimą, problemas ir gebančiam siūlyti jų sprendimo kryptis.

Ši studijų programa yra unikali, nes ji  vienintelė Lietuvoje orientuota į valstybės tarnautojų ir pareigūnų kvalifikacijos kėlimą. Administracinės teisės magistrantūros studijų programa buvo parengta bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – Lietuvos administracinių ginčų komisija ir kitomis viešojo administravimo institucijomis. Studijų dalykus dėsto administracinių teismų teisėjai, advokatai, aukštas pareigas viešojo administravimo institucijose einantys specialistai bei universiteto mokslininkai.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija Administracinės teisės magistrantūros studijų programos absolventui suteikia teisę pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, užimti teisininko pareigas viešojo administravimo institucijoje ar ūkio subjekte, atlikti teisines funkcijas (rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant institucijos interesus teisme, ginant viešąjį interesą ir kt.).

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė

6

Administracinė jurisdikcija

6

Valstybės tarnybos reguliavimo teisinės problemos

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinė atsakomybė

6

E-valdžia ir administracinė teisė

6

Administraciniai teisiniai režimai viešajame ir privačiajame sektoriuose

6

Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo administracinis-teisinis reguliavimas

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Viešųjų pirkimų teisė

6

Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė

6

Savivaldos teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Magistro baigiamasis darbas

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba sklandžiai reikšti mintis bei argumentuoti, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti tiek žodžiu, tiek raštu, naudojant teisinę terminiją, tiek profesionalių teisininkų, valstybės tarnautojų, tiek neprofesionalų auditorijai;
 • Geba dirbti individualiai ar kolektyviai, siekiant nustatyti, iškelti ar išspręsti sudėtingas teisinio reguliavimo, teisės normų aiškinimo ar praktinio teisės taikymo problemas, derinti priešingus interesus, prisiimti atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus;
 • Geba savarankiškai ir kryptingai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Geba demonstruoti išsamias žinias apie naujausias administracinės teisės mokslo teorijas, atskirus administracinės teisės institutus, jų funkcionavimo mechanizmą, paskirtį ir raidos tendencijas, vystymosi perspektyvų apžvalgą bei palyginimus su užsienio valstybių teisinės politikos tendencijomis;
 • Geba taikyti administracinės teisės žinias ir įgūdžius apie aktualių viešojo sektoriaus teisinių problemų sprendimo būdus bei spręsti socialinius, politinius, ekonominius vystymo procesus lemiančias problemas.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Geba vykdyti mokslinius tyrimus teisės tematika, taikyti mokslinio pažinimo metodologiją, integruoti mokslo žinias ir tyrimų duomenis, vertinti juos iš teisinės ir etinės perspektyvos, aiškiai ir nedviprasmiškai formuluoti logiškas, administracinės teisės žiniomis pagrįstas išvadas;
 • Geba identifikuoti, analizuoti ir kvalifikuotai vertinti administracinės teisės subjektų praktinę veiklą, jų veikloje kylančias problemas; nustatyti priežastis ir aplinkybes, sąlygojančias tų problemų atsiradimą bei siūlyti efektyvius, racionalius siūlymus kaip tobulinti ir gerinti profesinę veiklą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Geba savarankiškai nustatyti teisės pažeidimus, padarytus viešajame ar privačiame sektoriuose, bei taikyti tinkamas atsakomybės priemones kaltiems fiziniams bei juridiniams asmenims;
 • Geba efektyviai atstovauti viešųjų ir privačių juridinių bei fizinių asmenų interesus teisės pažeidimų bei ginčų, kylančių viešajame ar privačiame sektoriuose, procesuose;
 • Geba spręsti sudėtingas abstraktaus pobūdžio teisines situacijų, atsirandančių daugiadisciplininėje ir nuolat kintančioje aplinkoje viešajame sektoriuje (valstybės tarnyboje, viešojo administravimo institucijose, administraciniuose teismuose, advokatūroje, ir kt.), kritiškai vertinti administracinės teisės subjektų vykdomą veiklą bei identifikuoti viešajame administravime kylančias problemas;
 • Geba kokybiškai kvalifikuoti teisės pažeidimą ar ginčą kylančius viešajame ar privačiame sektoriuose bei remiantis tarptautinių ir nacionalinių teismų praktika, siūlyti atsakomybės priemones ar ginčo sureguliavimo būdus;
 • Geba savarankiškai nustatyti ir siūlyti situacijos ar ginčo sureguliavimo priemones bei būdus, geriausiais atitinkančius susidariusią situaciją bei situacijos/ginčo šalių lūkesčius.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba teisės studijų krypties universitetines vientisąsias studijas.
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomąsias teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 • Baigę kolegines teisės krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomąsias teisės krypties studijas (60 kreditų). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos du-tris kartus per savaitę: vieną-dvi darbo dienas nuo 18:00 val. iki 21.10 val. ir šeštadieniais nuo 9:00 val. iki 14.00 val.

Darbo dienomis užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete, studentams, atskirais atvejais, dėl objektyvių priežasčių negalintiems atvykti, užsiėmimai transliuojami virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

 

 

Studijų programą rekomenduoja