Tomas Lavišius apgynė teisės mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

23 gegužės, 2022
Tomas Lavišius apgynė teisės mokslo krypties disertaciją
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD
Teisės mokykla

Sveikiname Tomą Lavišių (Privatinės teisės institutas), 2022 m. gegužės 23 d. apgynusį teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Legal Preconditions of Social Entrepreneurship: Perspectives in Selected European Countries and in the European Union Legislation“ (liet. k. „Teisinės socialinio verslo prielaidos: perspektyvos pasirinktose Europos valstybėse ir Europos Sąjungos teisiniame reguliavime“).

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Virginijus Bitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkė prof. dr. Salvija Mulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
doc. dr. Alexandra Andhov (Kopenhagos universitetas, Danijos Karalystė, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Alessio Bartolacelli (Mačeratos universitetas, Italijos Respublika, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Lyra Jakulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Agota Giedrė Raišienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Šia disertacija yra siekiama nustatyti teisines socialinio verslo prielaidas Europos Sąjungoje, taip pat konkrečiose ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse. Tyrime keliami uždaviniai išsiaiškinti, ar socialinio verslo teisinis reguliavimas yra pakankamas, ir nustatyti galimas šio teisinio reguliavimo silpnybes, skirtumus ir prieštaravimus ES, bei pasirinktose ES ir ELPA valstybėse narėse. Siekiama nustatyti socialinio verslo (ir susijusius apibrėžimus), vadovaujantis teisės aktais, moksline literatūra ir remiantis autoriaus pastebėjimais; apibrėžti socialinio verslo teisinio reguliavimo vietą ES ir konkrečių šalių teisinėje sistemoje. Taip pat disertacijoje pateikiamas platus socialinio verslo teisinio reguliavimo santykio palyginimas su kitomis reguliavimo sritimis teisinės sistemos kontekste (socialinės inovacijos, ĮSA, teisinės technologijos ir tokios pasaulinės iniciatyvos kaip Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai), siekiant nustatyti galimą geriausią reguliavimo praktiką ir įvertinti socialinio verslo potencialą.

This dissertation aims to determine legal preconditions of social entrepreneurship in the European Union as well as in the particular EU and European Free Trade Association. It seeks to determine whether the legal regulation of social entrepreneurship is adequate and identify potential weaknesses, differences, and contradictions of this legal regulation in the EU, the particular EU and EFTA Member States. The dissertation also tries to determine main elements of the definition of social entrepreneurship or social business, (and related definitions) based on legislation, scientific literature, and authors own observations; to define the place of social entrepreneurship legal regulation in the legal system of the EU and particular countries. Moreover, it provides a wide comparison of the regulatory relationship of social entrepreneurship with other regulatory areas in the context of legal system (social innovation, CSR, legal technology, and such global initiatives as the United Nations Sustainable Development Goals) in order to identify possibly best regulation practices and to estimate the potential of social entrepreneurship.