MRU buvo aptarta Privatinės teisės transformacija naujų iššūkių kontekste - MRU
Naujienos

24 gegužės, 2024
MRU buvo aptarta Privatinės teisės transformacija naujų iššūkių kontekste
Konferencijos
Teisės mokykla
Įvykis

Gegužės 23 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) vyko 5-oji nacionalinė Privatinės teisės aktualijų mokslinė – praktinė konferencija „Privatinės teisės transformacija naujų iššūkių kontekste“. Konferencijos metu buvo paminėtas ir MRU profesoriaus emerito Vytauto Pakalniškio gražus 80-ies metų jubiliejus.

Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams ir profesoriui V. Pakalniškiui tarė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska ir Teisėjų tarybos pirmininkė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Sigita Rudėnaitė.

MRU rektorė pažymėjo tokių konferencijų svarbą, nes privatinės teisės srityse vyko ir vyksta neįtikėtinai spartūs pokyčiai, vis labiau įtraukiantys virtualieji pasauliai, skaitmeninis turtas ir kitos inovacijos pastoviai reikalauja teisės ekspertų įžvalgų tobulinant teisinį reguliavimą. Rektorė išskyrė ypatingą V. Pakalniškio indėlį sprendžiant teisines ir praktines problemas iškart po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo einant svarbias pareigas valstybės tarnyboje ir įteikė MRU akademinės bendruomenės pagarbą išreiškiantį ženklą.

Teisingumo ministrė apžvelgė pastaruosius ketverius metus Lietuvoje kilusius iššūkius privatinės teisės srityje, taip pat ir šiandien kylančius teisinius klausimus.

Teisėjų tarybos pirmininkė pabrėžė, jog teisėjų bendruomenė itin vertina svarų profesoriaus V. Pakalniškio indėlį į teisės mokslo vystymą ir Nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos (at)kūrimą ir visada noriai dalyvauja mokslinėse praktinėse konferencijose aktualiais teisės klausimais.

Konferenciją moderavo Privatinės teisės instituto direktorius prof. dr. Virginijus Bitė ir Privatinės teisės instituto docentė bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja dr. Dalia Vasarienė. Konferencijoje pranešimus pristatė buvę profesoriaus V. Pakalniškio mokiniai ir kolegos.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas Algis Norkūnas pristatė nuosavybės teisės objektų ir turinio aiškinimą Konstitucinio Teismo praktikoje, nuosavybės apsaugos santykį su kitomis vertybėmis, tokiomis kaip verslo laisvė, bei konstitucinėje doktrinoje nurodomus nuosavybės teisės ribojimo kriterijus.

Dr. Daivis Švirinas, advokatų kontoros „Sorainen ir partneriai” partneris, savo pranešime kėlė klausimą, ar privatinė teisė pajėgi išspręsti konkurencijos sukuriamus nuosavybės teisės ribojimo iššūkius. Pranešėjas atkreipė dėmesį į restitucijos taikymo problematiką Konkurencijos tarybai įgyvendinant koncentracijų priežiūrą savo iniciatyva jau po sandorio užbaigimo.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja dr. Agnė Tikniūtė pristatė bendrovių akcininkų ir vadovų civilinės atsakomybės tretiesiems asmenims (kreditoriams) taikymo teismų praktikoje raidą bei egzistuojančius probleminius aspektus dėl atsakomybės pobūdžio, tiesioginio kreditoriaus ieškinio vadovui pagrindų, prievolės subsidiarumo, optimalių civilinės atsakomybės taisyklių nebuvimo įmonių grupės atveju, tyčinio bankroto nustatymo reikšmės civilinės atsakomybės sąlygoms.

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto profesorė dr. Julija Kiršienė ir jos doktorantė Eglė Brinkman aptarė dalijimosi ekonomikos sampratą ir šioje srityje egzistuojančius skirtingų subjektų interesus bei kylančius teisinio reguliavimo klausimus. Anot pranešėjų, dalijimosi ekonomikos ateitis priklauso nuo gebėjimo prisitaikyti prie naujų iššūkių ir nuolat tobulinti teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir naujas technologijas.

MRU Privatinės teisės instituto profesorė ir „TGS Baltic” advokatų kontoros partnerė dr. Solveiga Vilčinskaitė savo pranešimą skyrė aktualiam valstybės sprendimų (valstybės veiksmų) įtakos sutarčių vykdymui klausimui, konkrečiai, pacta sunt servanda (liet. sutarčių reikia laikytis) principo riboms. Pranešėja aptarė ir tarptautinę praktiką sankcijų taikymo kontekste.

Konferenciją užbaigusi MRU Privatinės teisės instituto profesorė ir advokatų kontoros WALLESS partnerė dr. Simona Drukteinienė savo pranešime nurodė pastebimas tris tendencijas valstybės civilinės atsakomybės kontekste: valstybei priskiriama vis daugiau pareigų ir keliamas jų vykdymo standartas; vystoma valstybės atsakomybė už trečiojo asmens veiksmus; realybe vis daugiau jurisdikcijų tampa ir įstatymų leidžiamosios valdžios atsakomybė. Pranešėja apibendrino, kad valstybės atsakomybę šiandien galime suvokti ir kaip gausybės ragą, ir kaip Pandoros skrynią, ir kaip terra incognita.

Ankstesnės Privatinės teisės aktualijų konferencijos:

  • 1-oji konferencija vyko 2013 m. kovo 8 d. ir buvo skirta temai  „UNIDROIT Principų, PECL, PETL ir kitų tarptautinių teisės unifikavimo instrumentų bei užsienio teisės doktrinos ir precedentų taikymas Lietuvos teismų praktikoje: lyginamojo metodo naudojimo problematika“;
  • 2-oji konferencija „Civilinės teisės aktualijos" vyko 2016 m. spalio 21 d.;
  • 3-oji konferencija vyko 2018 m. gegužės 4 d. ir buvo dedikuota temai „Valstybės atsakomybės aspektai globalizacijos kontekste“;
  • 4-oji konferencija vyko 2021 m. birželio 18 d. ir buvo dedikuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 20 metų sukakčiai paminėti.