Naujienos

9 lapkričio, 2016
Vytautas Sinkevičius. Kaip pagal Konstituciją bus sudaroma Vyriausybė
Teisės mokykla

Lapkričio 9 dieną ne tik išrinktas naujasis JAV prezidentas. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis ir socialdemokratų lyderis Algirdas Butkevičius pasirašė koalicijos susitarimą.
MRU profesorius Vytautas Sinkevičius primena, kaip pagal Konstituciją turi būti sudaryta nauja Vyriausybė. Per kiek laiko ji turi būti sudaryta, kokia Vyriausybės sudarymo tvarka. Ar Respublikos prezidentas gali teikti Seimui bet kokią ministro pirmininko kandidatūrą, ar Respublikos Prezidentas gali atsisakyti tvirtinti ministro pirmininko sudarytą Vyriausybę, kada Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti?

Vyriausybė yra aukščiausia vykdomosios valdžios institucija. Konstitucijoje nustatyta, kad Vyriausybė tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamumą, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką, vykdo įstatymus, koordinuoja ministerijų veiklą, rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia ji Seimui, užmezga diplomatinius santykius su užsienio valstybėmis. Vyriausybė taip pat vykdo kitas pareigas, kurias jai nustato Konstitucija ir įstatymai.
Vyriausybės sudarymą reglamentuoja Konstitucija, Vyriausybės įstatymas, Seimo statutas. Išrinkus Seimą veikianti Vyriausybė turi grąžinti savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui (Konstitucijos 92 str. 3 d.). Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių (85 Seimo nariai). Įgaliojimai turi būti grąžinti tą dieną, kai naujai išrinktas Seimas susirenka į savo pirmąjį posėdį.
Pagal Konstituciją naujai išrinktas Seimas į pirmąjį posėdį turi susirinkti ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo. Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį kviečia Respublikos prezidentas. Respublikos prezidentas priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė. Po to, kai Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus, Respublikos prezidentas ne vėliau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti ministro pirmininko kandidatūrą (Konstitucijos 84 str. 8 p.).
Konstitucinis Teismas 1998 m. sausio 10 d. nutarime yra konstatavęs, kad respublikos prezidentas negali pasirinkti bet kokios ministro pirmininko kandidatūros - jis privalo teikti Seimui tokią ministro pirmininko kandidatūrą, kuri būtų priimtina Seimo daugumai.
Tai nebūtinai turi būti rinkimus laimėjusios politinės partijos lyderis ar jos pasiūlytas asmuo – svarbiausia, kad ministro pirmininko kandidatūra būtų priimtina Seimo daugumai. Kokia kandidatūra priimtina Seimo daugumai, išsiaiškinama Respublikos prezidentui konsultuojantis su Seimo rinkimus laimėjusių politinių partijų vadovais, Seimo daugumos atstovais. Seimas sprendžia, ar pritarti Respublikos prezidento pateiktai ministro pirmininko kandidatūrai (Konstitucijos 67 str. 7 p.). Seimo statute nustatyta, kad Seimas sprendimą dėl ministro pirmininko kandidatūros turi priimti ne vėliau kaip per savaitę nuo kandidatūros pristatymo Seimui.
Jeigu Seimas pritaria ministro pirmininko kandidatūrai, Respublikos prezidentas skiria ministrą pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį (84 str. 4 p.). Sudarydamas Vyriausybę, pasirinkdamas ministrų kandidatūras ministras pirmininkas konsultuojasi su Seimo rinkimus laimėjusių politinių partijų vadovais, Seimo daugumos atstovais, taip pat su Respublikos prezidentu.
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Respublikos prezidentas gali daryti politinę įtaką Vyriausybės personalinei sudėčiai. Tai reiškia, kad Respublikos prezidentas neturi konstitucinių galių primesti ministrui pirmininkui ministrų kandidatūrų, nes Vyriausybė turi būti sudaryta iš tokių ministrų, kuriuos remia Seimo dauguma. Pagal Konstitucija svorio centras sudarant Vyriausybę yra Seimas, o ne Respublikos prezidentas, nes Vyriausybė turi turėti Seimo pasitikėjimą, kitaip ji negalės pradėti veikti.
Kita vertus, Respublikos prezidentas turi tam tikrų politinių poveikio svertų, todėl gali daryti įtaką Seimo daugumos apsisprendimui dėl būsimo ministro pirmininko kandidatūros. Pagal Konstituciją ministras pirmininkas turi pateikti Respublikos prezidentui tvirtinti visą Vyriausybės sudėtį, t. y. negali pateikti tokios Vyriausybės, kurioje nebūtų vieno ar kelių ministrų. Iš Konstitucijos Respublikos prezidentui kyla pareiga iš karto patvirtinti visą Vyriausybės sudėtį, jis neturi teisės patvirtinti tokios Vyriausybės, kurioje nebūtų kokio nors ministro. Ministrų skaičių lemia ministerijų skaičius, nustatytas Vyriausybės įstatyme. Jeigu tarp paskirto ministro pirmininko ir Respublikos prezidento kyla nesutarimų dėl Vyriausybės personalinės sudėties, jie turi būti išspręsti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo ministro pirmininko paskyrimo, nes būtent per tiek laiko Respublikos prezidentas turi patvirtinti naujos Vyriausybės sudėtį.
Ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turi pristatyti Seimui savo sudarytą ir Respublikos prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikti svarstyti jos programą (Konstitucijos 92 str. 3 d.). Seimas svarsto Vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti. Prieš tai pateiktą Vyriausybės programą svarsto Seimo komitetai ir frakcijos, jie savo išvadas turi parengti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo programos pateikimo (Seimo statuto 195 str. 3 d.). Seimo posėdyje Vyriausybės programa turi būti apsvarstyta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos pateikimo.
Tam, kad Seimas neblokuotų naujos Vyriausybės sudarymo, kad šis procesas dėl politinių ar kitokių priežasčių nebūtų vilkinamas, Konstitucijoje numatyta, kad „jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriima sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos arba nuo Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų du kartus iš eilės nepritaria Vyriausybės programai, Vyriausybė turi atsistatydinti“ (Konstitucijos 58 str. 2 d. 1 p.).
Kartu Konstitucijoje numatyta atsvara tokiam galimam Seimo sprendimui – tokiu atveju Respublikos prezidentas gali (bet neprivalo) paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Taigi, svarstydamas Vyriausybės programą ir spręsdamas, ar jai pritarti, Seimas turi elgtis labai atsakingai. Nutardamas nepritarti Vyriausybės programai Seimas rizikuoja sulaukti Respublikos prezidento sprendimo paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus.
Jeigu Seimas pritaria naujosios Vyriausybės programai, ji gauna įgaliojimus veikti. Prieš pradėdami eiti savo pareigas ministras pirmininkas ir ministrai Seime turi prisiekti būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų (Konstitucijos 93 str.). Ministrui pirmininkui ir ministrams prisiekus, nauja Vyriausybė yra sudaryta. Ankstesnė Vyriausybė turi atsistatydinti (Konstitucijos 101 str. 3 d. 4 p.).
Straipsnis publikuotas portale delfi.lt