Pasirodė nauja mokslinė monografija „Konstituciniai ginčai“ - MRU
Naujienos

3 balandžio, 2020
Pasirodė nauja mokslinė monografija „Konstituciniai ginčai“
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universitetas išleido monografiją „Konstituciniai ginčai“. Ją parengė Universiteto mokslininkai prof. dr. V. Sinkevičius, prof. dr. D. Žalimas, dr. I. Danėlienė, prof. dr. E. Jarašiūnas ir prof. dr. T. Birmontienė. (Leidinio mokslinis redaktorius prof. dr. V. Sinkevičius).  

Nors monografija pirmiausia skirta teisės mokslininkams, besidomintiems konstitucine teise, konstitucine justicija, ji gali būti naudinga Seimo, Vyriausybės nariams, visų Lietuvos teismų, taip pat ir Konstitucinio Teismo, teisėjams, advokatams, valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims, politologams ir istorikams. 
Mokslinio tyrimo medžiaga išdėstyta taip, kad ji būtų prieinama ir plačiai mokslo bendruomenei. Monografijoje nagrinėjama, kokiais konstituciniais pagrindais ir kaip remiasi Konstitucinis Teismas spręsdamas konstitucinius ginčus; parodoma, kaip plėtojama Konstitucinio Teismo pateikta atitinkamų Konstitucijos nuostatų samprata ir konstitucinė doktrina, susijusi su konstituciniais ginčais; analizuojamos teorinės ir praktinės problemos, kylančios sprendžiant tokius ginčus. 
Svarbu tai, kad analizuojant Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, sukauptą nagrinėjant įvairaus pobūdžio konstitucinius ginčus, nevengiama diskusinio, o kartais ir kritinio požiūrio į kai kuriuos Konstitucinio Teismo nutarimus ir sprendimus. 
Skaitytoją turėtų sudominti, kaip Konstitucinis Teismas aiškina jam Konstitucijoje nustatytus įgaliojimus, kaip per Konstitucinio Teismo veiklos laikotarpį šie įgaliojimai buvo plečiami. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos, susijusios su legislatyvine omisija, tiriama, kaip Konstitucinis Teismas reinterpretuoja konstitucinę doktriną, kokios aplinkybės lemia ne tik dalinius, bet ir esminius konstitucinės doktrinos pokyčius.  
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Seimo rinkimų įstatymo, Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo statuto kai kurios nuostatos, autorių nuomone, gali prieštarauti Konstitucijai. 
Pirmą kartą bandoma atskleisti Konstitucinio Teismo įgaliojimų teikti išvadas, ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas, turinį, taip pat Konstitucinio Teismo įgaliojimų teikti išvadas, ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai, turinį. Ypač vertinga tai, kad visapusiškai ir išsamiai tyrinėjami nauji konstitucinių ginčų teisenos aspektai, susiję su Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pataisomis, įtvirtinusiomis individualų konstitucinį skundą. 
Ši medžiaga gali būti labai naudinga visiems, kurie norėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes atskleidžiamas ne tik individualaus konstitucinio skundo turinys, bet ir tai kokius konkrečius reikalavimus turi atitikti skundas, kad jis būtų priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme.
Monografijoje „Konstituciniai ginčai“ pateiktas mokslinis tyrimas ne tik plėtoja ankstesnius konstitucinės justicijos tyrimus, bet yra kokybiškai naujo pobūdžio, nes jame nagrinėjami iki šiol netyrinėti ar mažai tyrinėti konstitucinių ginčų aspektai. 
Tyrimas neapsiriboja konstitucinių ginčų atskirų elementų (fragmentų) analize, o yra kompleksinis, jame sistemiškai, nuosekliai ir išsamiai nagrinėjami visi konstitucinių ginčų materialiniai ir procesiniai teisiniai pagrindai, identifikuojamos teorinės ir praktinės problemos, pateikiami siūlymai, kaip jas galima būtų spręsti.
Dėl monografijos įsigijimo galima kreiptis el. paštu:mkas@mruni.eu