MRU rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės sveikinimas rugsėjo 1-osios dienos proga - MRU
Naujienos

1 rugsėjo, 2022
MRU rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės sveikinimas rugsėjo 1-osios dienos proga
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Rektorė

Miela Mykolo Romerio universiteto bendruomene,

Sveikinu studentus ir dėstytojus, administracijos darbuotojus, mūsų alumnus ir socialinius partnerius su Mokslo ir žinių diena!

Smagu jau nuo ryto mūsų universiteto kieme sutikti  pirmakursių būrelius, girdėti skambančią muziką ir jūsų balsus. Per vasarą pasiilgome šio jaunatviško šurmulio, pasiilgome jūsų, mieli studentai!

Džiaugiamės, kad pasirinkote studijuoti, augti ir tobulėti kartu su mūsų universiteto bendruomene! Šiemet sulaukėme žymiai daugiau studentų, kurie mūsų universitetą rinkosi pirmu numeriu, taip pat sulaukėme rekordinio užsienio studentų paraiškų skaičiaus, nors ir sugriežtinome priėmimo reikalavimus.

Mūsų universitete naujus mokslo metus pradės 1 350 studentų iš Lietuvos, 185 mainų programų ir apie 300 laipsnį suteikiančių studijų studentų iš užsienio šalių. MRU akademinis miestelis pagal mūsų „gyventojų“ skaičių galėtų patekti į didžiausių Lietuvos miestų 40-uką – pas mus studijuoja ir dirba daugiau žmonių, negu gyvena Zarasuose, Pasvalyje ar Šalčininkuose.

Visus mus sieja bendra „romeriečių“ tapatybė. Mus vienija pagarba Lietuvos valstybingumo tradicijai, patriotizmas, įsipareigojimas teisinės valstybės ir demokratijos principams bei žmogaus teisėms, o kartu – atvirumas pasauliui, kultūrų dialogui ir įvairovei, imlumas naujovėms, veržlumas. Žinoma, mums svarbi ir lyderystė, siekiant kokybinės socialinių mokslų transformacijos, atliepiančios  visuomenės lūkesčius ir naujus iššūkius.  

Šiemet mokslo metus pradedame atnaujinę universiteto vizualinį identitetą. Pirmieji marškinėliais su naujoviška MRU simbolika pasipuošė pirmakursiai. Tikiuosi, kad bendra MRU tapatybė, atspindinti mūsų universiteto vertybes ir  stiprybes, vienys mus ir skatins siekti kokybiško išsilavinimo – studijų kokybiškam gyvenimui.

Jums, studentai, šiandien plačiai atveriame ne tik Mykolo Romerio universiteto auditorijų duris – atveriame jums savo širdis ir tiesiame ranką kelionei drauge mokslo ir žinių keliu!

Ateities kelio gaires šiemet brėžė III Pasaulinė UNESCO aukštojo mokslo konferencija, kurios diskusijose teko dalyvauti. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką akcentavo ir dėl ko sutarė pasaulio švietimo lyderiai.

Prieštaravimų draskomame dabarties pasaulyje aukštasis mokslas suprantamas kaip bendrasis gėris. Švietimas – tai ne tik žinių perdavimo „kanalas“, bet ir  svarbi misija brėžti naujas trajektorijas tiek jaunimo, tiek visų visuomenės narių  profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui visą gyvenimą, ugdyti visateisius aktyvius piliečius; būdas mažinti socialinę atskirtį ir siekti teisingumo, darnos ir tvarios pažangos.

Švietimo lyderiai sutarė, kad pastaraisiais dešimtmečiais įsivyravusią švietimo komercializaciją, daugiausia finansinio-ekonominio „atsiperkamumo“ rodikliais  vertinamą ekonominę aukštojo mokslo vertės sampratą turi pakeisti atgimstanti humanistinė sociokultūrinė paradigma, grindžiama nauju socialiniu susitarimu visuomenėse. UNESCO siūlo šešis kertinius į ateitį orientuotus principus:

1) didesnė įtrauktis ir aktyvesnis įvairovės skatinimas;

2) akademinė laisvė ir viešoji atskaitomybė;

3) kritinis mąstymas ir kūrybiškumas;

4) sąžiningumas ir etika, nauja pilietiškumo samprata;

5) įsipareigojimas tvarumui, socialinei gerovei, bendruomenei;

6) bendradarbiavimas, o ne rungtyniavimas.

Šios nuostatos yra mūsų orientyrai, artimi Mykolo Romerio universiteto „raidei ir dvasiai“, raidos vizijai ir misijai. Studentai, dėstytojai, administratoriai, alumnai ir socialiniai partneriai, mūsų valstybės politikos formuotojai ir tie, kurie ją įgyvendina, – kiekvienas prisideda ar gali prisidėti prie mūsų bendros sėkmės. Nuoširdžiai kviečiu susitelkti prasmingam bendram darbui!

Rugsėjo 1-ąją švenčiame ne tik naujų mokslo metų pradžią. Švenčiame laisvę  savarankiškai kurti savo gyvenimą, savo ateitį.     

Švenčiame Laisvę, prisimindami, kad dar palyginti neseniai – 1993 m. rugpjūčio 31-ąją, prieš pat vidurnaktį, iš Lietuvos išriedėjo paskutiniai okupacinės armijos ešelonai.

Šiandien visų mūsų laisvę narsiai gina Ukraina. Dabartinė Lietuvos studentų karta užaugo laisvoje šalyje ir galbūt pirmą kartą atsidūrė akistatoje su agresija artimoje kaimynystėje, su karo pabėgėliais. Didžiuojuosi mūsų bendruomene, kuri nuoširdžiai priėmė ukrainiečius ir padeda jiems įsikurti, tęsti studijas ir darbus. Esu tikra, kad mūsų universitete niekam nepritrūks žmogiškos šilumos, paramos ir supratimo.

Šiandien, kai ant Ukrainos mokyklų ir universitetų krenta bombos, kai okupuotose teritorijose Ukrainos mokytojai verčiami brukti į galvas imperines Rusijos „tiesas“, ypač giliai suvokiame, kad be Lietuvos laisvės nebūtų ir akademinės laisvės – esminės universiteto vertybės.

Simboliška, kad Mykolo Romerio universiteto istorija prasidėjo nuo atkurtos valstybės vadovo, profesoriaus Vytauto Landsbergio parašo ant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo, patvirtinančio laikinąjį naujos aukštosios mokyklos – tuometinės Policijos akademijos – Statutą.

Per tris dešimtmečius augome ir stiprėjome kartu su Nepriklausoma Lietuva, tapome didžiausiu šalyje specializuotu socialinių mokslų universitetu, kuriame studijuoja būsimieji teisininkai, pedagogai, psichologai ir filologai, viešojo valdymo, verslo, vadybos, ekonomikos, komunikacijos, saugumo, socialinio darbo ir  daugelio kitų sričių specialistai, be kurių negali funkcionuoti nė viena pažangi visuomenė ir valstybė.

Lietuvos valstybingumo ir konstitucinės doktrinos kūrėjai, tęsdami demokratinę iškilaus teisininko ir visuomenės veikėjo, profesoriaus Mykolo Romerio tradiciją, išugdė stiprią MRU Teisės mokyklą, kuri sėkmingai įsiliejo ir įsitvirtino Europos ir pasaulio studijų, mokslo ir tyrimų erdvėje.

Nors specializuotam socialinių mokslų universitetui nelengva patekti į pasaulinį institucinį universitetų reitingą, dėl kurio konkuruoja geriausi plataus profilio pasaulio universitetai, šiemet pirmą kartą buvome įvertinti pagal akademinę reputaciją, reputaciją tarp darbdavių ir pagal užsienio studentų skaičių.

Taip pat esame įvertinti pasauliniame „Times Higher Education“ tvarumo reitinge už veiklą mažinant ekologinį pėdsaką, skatinant švietimą ir mokslinius tyrimus tvarumo srityje.

Į tvarią ateitį, kurioje vyraus atsinaujinančių šaltinių energetika, žmogaus ir gamtos dermė, orientuoti ir mūsų universiteto investiciniai projektai bei nauji moksliniai tyrimai.

Labai džiugu, kad pagal Europos Sąjungos finansuojamą „Europos horizonto“ programą šiemet pradedame net keturis naujus mokslinių tyrimų projektus. Kartu su užsienio partneriais padėsime rasti tvarius gamtos išteklių naudojimo sprendimus, saugoti biologinę įvairovę, stiprinti politikos, verslo, mokslo ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą tausojant gamtą.

Šie ir daugelis kitų visuomenei aktualioms problemoms spręsti skirtų projektų, kuriuos kartu su užsienio partneriais vykdo mūsų mokslininkai, rodo, kad drąsiai žengiame į naują mokslo ir studijų lauką, sėkmingai kurdami visuomenei reikšmingas socialines inovacijas, taikydami ir integruodami modernias technologijas socialinių mokslų studijose, moksliniuose tyrimuose ir praktinėse veiklose.

Darni, stipri ir kūrybinga „romeriečių“ bendruomenė, apimanti ir daugiau kaip 40 tūkstančių mūsų universiteto alumnų, – tai mūsų universiteto stiprybė, mūsų sėkmės istorija.

Deja, šiemet patyrėme ir skaudžių netekčių. Netekome iškilių mūsų bendruomenės narių: buvusios Ekonomikos fakulteto dekanės profesorės Vitalijos Rudzkienės, iškilaus teisininko, konstitucionalisto, profesoriaus Gedimino Mesonio ir nuo pat įkūrimo mūsų aukštojoje mokykloje dirbusio dėstytojo Vytauto Jakucevičiaus.

Pasigesime šių žmonių, tačiau lieka jų svarus mokslinis palikimas, jų asmenybių šviesa, kuria jie dalijosi su studentais ir kolegomis, puoselėsime jų atminimą.

Mieli studentai,

Kasmet pradedame naujus mokslo metus su jauduliu ir viltimi. Tikiu, kad drauge mes įveiksime nerimą, kylantį susidūrus su naujais iššūkiais.

Tegul noras pažinti ir suprasti, atrasti ir sukurti veda pirmyn studijų ir mokslo keliu.

Būsime drauge, kad galėtume išpildyti savo svajones, kad atvertume naujas galimybes žmogui, visuomenei, valstybei ir pasauliui.

Gražios šventės ir sėkmingų naujų akademinių metų!