MRU mokslininkai pristatė Lietuvos prieglobsčio sistemos vertinimą - MRU
Naujienos

21 gruodžio, 2022
MRU mokslininkai pristatė Lietuvos prieglobsčio sistemos vertinimą
Įvykis
Universitetas
Studijos
Teisės mokykla
Bendruomenė
Mokslas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Gruodžio 20 d. pristatytas Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkų atliktas mokslinis tyrimas – Lietuvos prieglobsčio sistemos vertinimas.

Tyrimo tikslas – atlikti atskirų Lietuvos Respublikos prieglobsčio sistemos komponentų bei jos pertvarkos institucinio modelio ex ante vertinimą ir pateikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms. Vertinimas apėmė keletą aktualiausių prieglobsčio procedūros ir prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų sistemos komponentų.

Pirma, pateikiamas teisinės pagalbos teikimo prieglobsčio procedūrose vertinimas, identifikuojami ir analizuojami pagrindiniai iššūkiai šioje srityje ir siūlomas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos pertvarkos modelis, kuris užtikrintų kokybiškos teisinės pagalbos teikimą, nepriklausomą ir efektyvų teisinės pagalbos administravimą prieglobsčio bylose.

Antra, tyrime išnagrinėta pažeidžiamų asmenų nustatymo tvarka Lietuvos prieglobsčio procedūrose bei pateikti siūlymai, susiję su tvarkos tobulinimu, būtinų metodikų rengimu, vienodos informacijos šioje srityje užtikrinimu, didesniu valstybės institucijų dėmesiu užsieniečių vaikų padėčiai.

Trečia, ypatingas dėmesys tyrime skirtas prieglobsčio prašytojų priėmimo sistemos Lietuvoje analizei, sisteminių iššūkių, prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sistemos veiksmingumo, efektyvumo ir lankstumo vertinimui. Pateikti siūlymai, padėsiantys didinti sistemos lankstumą ir pasirengti galimoms migracijos krizėms ateityje.

Ketvirta, studijoje pateikiamas priėmimo sąlygų sistemos pertvarkos alternatyvų modeliavimas, įvardijami skirtingi sprendimai, kuriais būtų galima pašalinti sistemines spragas šioje srityje, užtikrinti optimalią valstybės parengtį krizėms.

Tyrimas atliktas Lietuvai itin sudėtingu laikotarpiu, t. y. susidūrus su migracijos krize pasienyje su Baltarusija, prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą. Šios sudėtingos situacijos tiesiogiai susijusios ir su žymiai išaugusiais prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių srautais. Tyrime nagrinėjama Lietuvos prieglobsčio sistema iki migracijos krizės 2021 m. ir jos pokyčiai nuo 2021 m. gegužės iki šių metų spalio mėn.

Vienas iš Europos Sąjungos (ES) bendros prieglobsčio politikos tikslų – užtikrinti sąžiningas ir veiksmingas prieglobsčio procedūras. Lietuvos Respublika, kaip ES valstybė narė, prisideda prie šių tikslų įgyvendinimo, šiuos siekius patvirtina ir Lietuvos Respublikos politiniai ir teisiniai dokumentai.

Siekiant tobulinti šiuo metu veikiančias prieglobsčio procedūras ir priėmimo sistemą itin svarbu, kad valstybė turėtų pakankamus gebėjimus plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras. Tikimasi, kad ši studija tiesiogiai prisidės prie šių gebėjimų stiprinimo, sudarys sąlygas objektyviai įvertinti esamą būklę, identifikuoti ir išanalizuoti sisteminius iššūkius ir pasiūlyti tinkamiausius jų sprendimo būdus.

Vertinant atskirus prieglobsčio suteikimo ir prieglobsčio prašytojų priėmimo sistemos komponentus buvo atlikta daugiau kaip 15 ekspertinių interviu su prieglobsčio politikos formuotojais, vykdytojais ir ekspertais, surengta tikslinės grupės diskusija su savivaldybėmis, atsižvelgta į geriausią ES valstybių narių praktiką įgyvendinant prieglobsčio suteikimo procedūras, ES prieglobsčio agentūros (EUAA) gaires bei planuojamas ES teisėkūros iniciatyvas šioje srityje (2020 m. ES migracijos ir prieglobsčio paktas).

Tyrimą atliko MRU Teisės mokyklos, Žmogaus teisių laboratorijos bei MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto mokslininkai.

Tikimasi, kad ši studija paskatins tobulinti prieglobsčio suteikimo procedūros ir priėmimo sistemą bei didinti jos atsparumą ateities krizėms.

Tyrimas atliktas pagal projektą „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ (Nr. PMIF-1.2.3-K-01-001).

Projektas įgyvendinamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų Nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmą „Prieglobsčio sistemos vertinimas“. Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Su tyrimo santrauka galima susipažinti čia.

Visa tyrimo ataskaita bus prieinama viešai MRU interneto svetainėje 2023 m. sausio mėn.