Viešojo saugumo fakultetas

# • Naujienos

 • 2017 m. kovo 18 d. 11 val. įvyks atvirų durų diena Viešojo saugumo fakultete.

  Išsamiau
 • Jauki ir smagi popietė su mylimu fakulteto kapelionu Tomu Karkliu

  Išsamiau
 • Paminėjome Vasario 16 dieną

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakulteto ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento vadovų susitikimas.

  Išsamiau
 • Diplomų įteikimo iškilmės

  Išsamiau
 • Kalėdinių renginių maratonas

  Išsamiau
 • Susitikimas su Kauno „Santaros“ gimnazijos abiturientais

  Išsamiau
 • VSF Teisės ir policijos veiklos III kurso studentės Ugnė Lukoševičiūtė ir Gintarė Kildašytė bendradarbiaudamos su Kauno kolegijos studentėmis dalyvavo mokinių tarpusavio patyčių prevencijos projekte „Draugystė egzistuoja ne tik pasa

  Išsamiau
 • Projekto „Diena su teisėju 2016“ finaliniame renginyje apdovanotos Viešojo saugumo fakulteto studentės Aistė Česnavičiūtė ir Karolina Aliukevičiūtė.

  Išsamiau
 • 2016 m. gruodžio 8 d. Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė, Kauno Soroptimisčių klubas organizavo konferenciją Žmogaus Teisių Deklaracijos (1948-12-10) paminėjimui

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Vainikais galvas vainikuokim,

Džiaugsmu lai mūsų akys žiba,

Pečius suglaudę, uždainuokim:

Čia jungia mus visus brolybė

...

Kas mūs būrin įstojo kartą,

Ar dirbtų, šoktų, kur bebūtų,

Ar karaliautų, žemę artų,

Privalo atsimint Statutą!

...

Tegu ta priesaika rimtoji

Mūs poelgių sargyboj stovi,

O atmintis tegu kartoja:

Tėvynė, mokslas ir dorovė

(Adomas Mickevičius,  1819, VU)

 

Gerb. MRU VSF bendruomenės nariai,

Leiskite palinkėti sėkmingų akademinių metų: atradimų, atsakingo darbo ir džiuginančio bendravimo,

Pagarbiai

VSF Dekanas prof.dr. Saulius Greičius


FAKULTETO MISIJA IR VIZIJA

Fakulteto misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Fakulteto vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

FAKULTETO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Fakulteto uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo fakultetas bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

STUDIJŲ PROGRAMOS IR ĮGYJAMI KVALIFIKACINIAI LAIPSNIAI

Visos Viešojo saugumo fakultete teikiamos programos yra akredituotos

I. Teisės krypties bakalauro studijų programosTEISĖ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGA (n., i.)* 3,5 m. (TEISĖS BAKALAURAS)

Programos paskirtis - rengti kvalifikuotus teisės specialistus, kurie vykdydami valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų funkcijas, sugebėtų įgyvendinti Europos Sąjungos ir Šengeno teisinės bazės normas bei jas atitinkančius veiklos metodus, remtųsi naujausiomis mokslinėmis, teisinėmis žiniomis, užsienio valstybių bei mūsų šalies sukaupta istorine ir pozityviąja profesine patirtimi, pajėgtų suvokti ir taikyti mokslo naujoves profesinėje veikloje, tobulinant valstybės sienos apsaugos tarnybų struktūrinių padalinių valdymą ir organizuojant pasieniečių darbą.

Programa skirta asmenims, siekiantiems tapti A lygio valstybės tarnautojais valstybės sienos apsaugos padaliniuose, kituose Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose bei institucijose, veikiančiose nacionalinio saugumo srityje.

Asmuo, įgijęs teisės bakalauro (teisės ir valstybės sienos pasaugos programos) kvalifikaciją, turėtų:

 • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, valstybės sienos apsaugos klausimais, bendradarbiauti, atlikti tyrimus ir tobulinti valstybės sienos apsaugos tarnybos darbo praktiką
 • žinoti plėtotės ir prevencijos projektus, nacionalinio saugumo užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo metodus mokėti dirbti atsakingai, planuoti, organizuoti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir kitais asmenimis

Baigus studijų programą, mokymąsi galima tęsti teisės, teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir valdymo, teisės ir policijos veiklos ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Už programą atsakinga Valstybės sienos apsaugos katedros vedėja Danguolė Seniutienė, dirbanti šioje srityje beveik dešimtmetį. Programoje dėsto kelių dešimčių metų patirtį valstybės sienos apsaugos srityje turintys pareigūnai, taip pat dėstytojai iš užsienio: iš Rezeknės aukštosios mokyklos, Latvija, Pasieniečių koledžo, Latvija, Valstybinio policininkų rengimo instituto   (Prancūzija).

* Stojant į nuolatines studijas reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos).  Plačiau


TEISĖ IR POLICIJOS VEIKLA (n., i )* 4 m. (TEISĖS BAKALAURAS)

Programos paskirtis - rengti policijos įstaigoms kvalifikuotus vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistus, kurie suvoktų bendrą Europos Sąjungos, nacionalinės valstybinės ir visuomeninės santvarkos, viešosios tvarkos ir saugumo, nusikalstamumo užkardymo, prevencinės veiklos, eismo saugumo ir kitų policijai priklausančių veiklos sričių sistemą, žinotų savo – kaip policijos organizacijos nario – statusą ir gebėtų atlikti profesinės kompetencijos ribose policijos pareigūnams numatytas funkcijas ir vykdyti jiems pavestas užduotis.

Absolventams, baigusiems teisės ir policijos veiklos programą, suteikiama teisė eiti A lygio pareigas vidaus reikalų statutinėse įstaigose bei dirbti teisininko darbą įvairiose valstybinėse ar privačiose institucijose.

Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti teisės ir policijos veiklos, teisės, teisės ir valdymo bei kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Už programą atsakinga Policijos veiklos katedros vedėja Ingrida Kairienė, turinti beveik dešimties  metų akademinio darbo patirtį. Programoje dėsto Policijos departamento, vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai. Programoje dalyvauja svečiai iš Vokietijos (2014 m. pavasario semestrą programoje viešėjo studentai ir dėstytojai iš įvairių šios šalies policijos pareigūnų rengimo aukštųjų mokyklų) bei kiti Erasmus akademinio mobilumo dėstytojai (is Latvijos, Čekijos,  Lenkijos, Kroatijos ir kitų šalių). Taip pat šios programos studentai viešėjo įvairiose policijos pajėgų rengimo aukštojo mokslo institucijose Vokietijoje.

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos PlačiauTEISĖ IR IKITEISMINIS PROCESAS (n., i)* 3,5 m. (TEISĖS BAKALAURAS)

Programos paskirtis - studijų programa Teisė ir ikiteisminis procesas - skirta rengti ikiteisminio tyrimo įstaigoms aukštos kvalifikacijos nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo specialistus, turinčius būtiniausių žini ir kompetencijų, siejamų su ikiteisminio tyrimo įstaigų vykdomu ikiteisminio tyrimo užtikrinimu; ikiteisminio tyrimo vadybos ir kitais organizaciniais gebėjimais, būtinais dirbant ikiteisminį tyrimą atliekančiose įstaigose bei kitose institucijose, užtikrinant aukštą profesinį lygį teisinėje sistemoje.

Programa siekiama užtikrinti efektyvų būsimų specialistų asmeninį tobulėjimą, sudaryti sąlygas tapti specialistais, galinčiais dirbti ikiteisminio tyrimo įstaigose, ar užsiimti privačia detektyvine veikla.
Busimieji ikiteisminio tyrimo specialistai studijuoja bendrus universitetinius dalykus ir daugelį specialiųjų dalykų (Kriminalistika, Teismo medicina ir psichiatrija, Žvalgybinės veiklos pagrindai, Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos, Duomenų rinkimo taktika, Specialios žinios ikiteisminiame tyrime, Teisinė psichologija, Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas, Atskirų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas, Nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir kt. dalykus).
Sėkmingai baigę šią studijų programą, absolventai galės dirbti ikiteisminio tyrimo įstaigose,  dirbti teisininko darbą įvairiose valstybinėse ar privačiose  institucijose. Absolventai taip pat galės tęsti studijas teisės ir kitų socialinių mokslų sričių magistratūros (2 pakopos)  programose.

Už programą atsakinga prof. dr. Birutė Pranevičienė,  kurios akademinio darbo patirtis  - 22 metai, monografijų ir daugelio straipsnių autorė, CEPOL mainų, Frontex programos dėstytoja, tarptautinių projektų vykdytoja. Programoje dirba pareigūnai, advokatai, teisėjai. Programose taip pat dėsto atvykstantys  dėstytojai iš užsienio – Maribor universiteto (Slovėnija), Estijos saugumo akademijos (Estija), Kriminologijos universiteto  (Prancūzija).

II. Visuomenės saugumo krypties bakalauro studijų programa


POLICIJOS VEIKLA ( n.) 4 m. (Vidurinės grandies policijos pareigūno profesinė kvalifikacija)

Programos paskirtis - rengti kvalifikuotus vidurinės grandies policijos pareigūnus, galinčius dirbti policijos įstaigose ir eiti B lygio pareigas.

Programos novatoriškumas yra tas, kad programoje numatyta galimybė baigusiems asmenims VRM Klaipėdos policijos mokyklą tęsti studijas ( be išlyginamųjų studijų) Viešojo saugumo fakultete nuo 4 semestro. Tuo tikslu programos pirmųjų trijų semestrų studijų planas bei dalykų temos suderintos su Klaipėdos policijos mokykloje vykdoma mokymo programa.

Programa, lyginant su Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų programa, skiriasi šiomis ypatybėmis

 • iš visų studijų dalykų grupių – bendrojo lavinimo, studijų programos pagrindų ir specialaus lavinimo dalies dalykų – dominuoja specialaus lavinimo grupės dalykai;
 • daugiau praktinių, skatinančių profesinių įgūdžių formavimą, užsiėmimų: pratyboms ir seminarams skirta didžioji dalis auditorinio darbo valandų;
 • profesinių įgūdžių formavimas tęstinas mokomųjų praktikų (atitraukiant studentus nuo auditorinių užsiėmimų ir neatitraukiant) metu.
 • asmenys, įgiję bazinį profesinį pasirengimą VRM Klaipėdos policijos mokykloje, turės galimybę tęsti mokymąsi Viešojo saugumo fakultete pagal neuniversitetinių studijų programą ir įgyti vidurinės grandies policijos pareigūno kvalifikaciją.

Programos turinys orientuotas į policijos pareigūno rengimą, glaudžiai susijusį su viešosios tvarkos ir nuosavybės apsaugos, kovos su nusikalstamumu bei socialinės pagalbos visuomenei praktika. Tuo tikslu programos pirmųjų trijų semestrų studijų planas bei dalykų temos suderintos su Klaipėdos policijos mokykloje vykdoma mokymo programa.

Už programą atsakinga Policijos veiklos katedros vedėja Ingrida Kairienė, turinti beveik dešimties  metų akademinio darbo patirtį. Programoje dėsto Policijos departamento, vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai. Čia dėsto dėstytojai iš įvairių policijos pareigūnų rengimo aukštųjų mokyklų Vokietijoje bei Maribor universiteto Slovėnijoje, bei kiti Erasmus akademinio mobilumo dėstytojai (is Latvijos, Čekijos,  Lenkijos, Kroatijos ir kitų šalių).

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos) Plačiau...

III. Aplinkosaugos teisės magistrantūros studijų programa

Studijų programos paskirtis yra parengti teisininkus, turinčius plačių ir sisteminių aplinkosaugos teisės žinių, sugebančius spręsti aktualias teorines ir praktines aplinkosaugos teisės bei efektyvaus gamtos išteklių naudojimo problemas, kylančias valstybės valdymo, administraciniame ir privačiuose sektoriuose, gebančius ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, požiūriu analizuoti ir vertinti asmens elgesį ir veiklą.

Baigusieji Aplinkosaugos teisės magistrantūros studijas ir įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį:  

 • gebės atpažinti aktualias aplinkosaugos problemas ir panaudoti mokslinę bei teisinę literatūrą, leidžiančią pagrįsti pasirinktus aplinkosaugos problemų sprendimo būdus;
 • gebės sistemiškai analizuoti aplinkosaugos reguliavimui skirtus ES ir nacionalinės teisės aktus;
 • gebės rengti institucijos kompetencijai priskirtinus teisės aktus bei teisinius dokumentus;
 • gebės kritiškai bei objektyviai vertinti mokslo pasiekimų aplinkosaugos srityje ir teisinio reguliavimo santykį;
 • gebės vadovautis darnaus visuomenės vystymosi bei šiuolaikinės aplinkos apsaugos principais, aktyviai dalyvaujant viešojo administravimo ir aplinkos apsaugos politikos formavime ir jos įgyvendinime;
 • gebės apibendrinti esamą teisinę situaciją, formuluoti hipotezes, kelti ir spręsti teorines ir praktines aplinkosaugos teisės problemas, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves ir kt.;
 • gebės kvalifikuoti teisės pažeidimą aplinkosaugos srityje ir kvalifikavimą pagrįsti nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniais argumentais.

Stojantysis privalo turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
Aplinkosaugos magistrantūros studijų metu studentai studijuoja 9 dalykus, iš kurių 6 privalomi, o 4 alternatyviai pasirenkami. Privalomieji dalykai: Teisės sociologija; Europos Sąjungos aplinkos teisė; Tarptautinės ir nacionalinės aplinkosaugos institucijos; Ekosistemos ir biologinės įvairovės teisinė apsauga; Administracinės teisinės prievartos aplinkosaugos strityje taikymo ypatumai ir Žalos aplinkai atlyginimo problemos.
Studijų programa užbaigiama magistro darbu. Baigusiems suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus magistrantūros studijas, galima tęsti studijas doktorantūroje.

Už šią programą atsakinga Teisės katedros vedėja prof. dr.  Birutė Pranevičienė turinti dviejų dešimtmečių akademinio darbo bei plačią tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, monografijų ir daugelio tarptautinių publikacijų autorė. Programoje dirba dėstytojai, kurių akademinė veikla pripažįstama tarptautiniu lygmeniu, tarp dėstytojų – advokatai,  kone visų grandžių teismų  teisėjai,  prokurorai.   Paskaitas skaito kviestiniai kitų universitetų dėstytojai (pvz., 2014 m. rudens semestrą vieną iš paskaitų ciklo skaitė profesorius iš Pecs universiteto (Vengrija).

Dažniausiai užduodami klausimai apie Aplinkosaugos teisės magistrantūros programą

Plačiau apie aplinkosaugos magistrantūros studijų programą

IV. Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programa

Programos paskirtis  - padėti  studentams gilinti kompetenciją, įgytą per pirmosios pakopos Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą. Programa skirta įgyti vadybos žinių, formuojančių teorinius profesinės kompetencijos pagrindus bei savarankiškam darbui reikalingus specialiuosius vadybinius įgūdžius. Būsimieji magistrantai suformuos organizacijos strategijos kūrimo,  problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo,  komunikavimo bei lyderiavimo įgūdžius būtinus efektyviai veikti besikeičiančiame pasaulyje, mokysis, kaip prisitaikyti prie kintančios ekonominės ir socialinės aplinkos, pasiruošti strateginiams pokyčiams ir jų realizavimui, žinoti pasipriešinimo pokyčiams dėsningumus ir jų įveikimo būdus.

Baigusieji Teisės ir valstybės sienos apsaugos magistrantūros studijas ir įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį įgis šias žinias, gebėjimus ir įgūdžius:

 • Lietuvos ir ES teisės norminių aktų bei tarptautinės teisės principų supratimą, tiek, kiek būtina žinoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistui, kasdieninėje veikloje susiduriančiam su valstybės sienos apsaugos organizavimo bei teisinio reguliavimo problemomis.
 • Gebėjimus rengti tarnybos, įstaigos, organizacijos teisės aktus bei juridinius dokumentus.
 • Gebėjimus vadovauti operacijoms, reaguoti į situacijos pokyčius, priimti efektyvius ir savalaikius taktinius sprendimus bei  vertinti situaciją, išskirti pagrindines grėsmes prognozuoti jos pokyčius ir planuoti vadovaujamo padalinio veiksmus.
 • Gebėjimus organizuoti (kontroliuoti ir valdyti iš esmės) pavaldinių veiklą, suvokti naujausių specialių technologijų funkcionavimo principus, modeliuoti ir strateguoti jų nuoseklaus, integratyvaus įdiegimo bei panaudojimo praktinėje veikloje etapus.
 • Gebėjimus kurti efektyviai veikiančią organizaciją, globalinio konkurencingumo ir inovacijų sąlygomis, didinti kaip individo galimybes atskleisti ir išvystyti savo galias organizacijoje.
 • Strategijos kūrimo, problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo,  komunikavimo bei lyderiavimo įgūdžių būtinų efektyviai veikti besikeičiančiame pasaulyje.
 • Prisitaikyti prie kintančios ekonominės ir socialinės aplinkos, būti pasiruošusiems strateginiams pokyčiams ir jų realizavimui, žinoti pasipriešinimo pokyčiams dėsningumus ir jų įveikimo būdus.
 • Įgūdžius naudotis mokslinio tyrimo metodais, įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą;
 • Įgūdžius apibendrinti esamą teisinę situaciją, formuluoti hipotezes, kelti ir spręsti teorines ir praktines  profesines teisės problemas, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves ir kt.

Stojantysis privalo turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.

Studijų programa užbaigiama magistro darbu. Baigusiems suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus magistrantūros studijas, galima tęsti studijas doktorantūroje.

Už šią programą atsakinga Valstybės sienos apsaugos katedros vedėja Danguolė Seniutienė, beveik dešimtmetį dirbanti šioje srityje. Tarp dėstytojų - kelių dešimčių metų patirties valstybės sienos  apsaugos srityje turintys pareigūnai.

V. Teisės ir policijos veiklos magistrantūros programa

Programos paskirtis - sudaryti sąlygas studentams įgyti   reikalingų gilesnių teorinių teisės žinių, susipažinti su naujausiomis teisės raidos tendencijomis, teisės socialinio atsiradimo raidos ir veikimo dėsningumais. Sudaryti sąlygas įgyti specialių teorinių žinių bei praktinių įgūdžių apie teisėsaugos institucijų tarptautinio bendradarbiavimo būdus, formas, teisinį reglamentavimą, įtvirtintą Europos Sąjungos teisės aktuose, tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose susitarimuose bei nacionaliniuose teisės aktuose, operatyvinio tyrimo ypatumus, operatyvinės veiklos bei ikiteisminio tyrimo santykį bei ribas, operatyvinių tarnybų veiklą ir ugdytis praktinius gebėjimus, reikalingus šiai veiklai vykdyti, egzistuojančias policijos jurisdikcijos problemas ir pateikti jų sprendimų variantus.Programoje sudaromos galimybės ugdytis kūrybiško, analitinio mąstymo įgūdžius, gebėjimą, remiantis esminiais metodologijos principais kūrybiškai, selektyviai panaudoti mokslinio tyrimo metodologiją bei tinkamus tyrimo metodus sprendžiant aktualias teorines ir praktines teisės ir teisėsaugos problemas.

Programa siekiama suteikti papildomų kompetencijų, reikalingų norintiems dirbti įvairių policijos struktūrinių padalinių, kitų teisėsaugos institucijų jų padalinių vadovais bei pavaduotojais ar aukštesniosios grandies pareigūnais.
Baigusieji Teisės ir policijos veiklos magistrantūros studijas ir įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį:

 • gebės kelti ir spręsti teorines ir praktines profesines teisės problemas, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves;
 • gebės logiškai ir kritiškai mąstyti, įvardyti tikslus ir taisyklingas teisinio reguliavimo problemas, įvertinti jas ir tinkamai susisteminti;
 • gebės kurti problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo strategiją, komunikuoti bei lyderiauti besikeičiančiame pasaulyje;
 • gebės apibendrinti Europos Sąjungos teisės aktų bei dvišalių, daugiašalių susitarimų aiškinimo ir taikymo praktiką;
 • gebės demonstruoti išugdytą logišką, kūrybinį ir kritinį mąstymą, leidžiantį suvokti šalies ir tarptautinės teisėsaugos veiksmų vaidmenį, vietą bei santykį su valstybių vidaus teise;
 • gebės, teisėsaugos normų požiūriu bei atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, analizuoti šalies ir tarptautinės teisėsaugos subjektų elgesį ir veiklą;
 • gebės kritiškai bei objektyviai vertinti policijos veiklos organizacinę, struktūrinę, funkcinę sistemą;
 • gebės analizuoti praktines konfliktines situacijas, nustatyti ir nagrinėti faktines teisinės bylos aplinkybes;
 • gebės interpretuoti ir pritaikyti šalies bei tarptautinės teisės normas, teisės požiūriu kvalifikuoti ir argumentuoti sprendimus;
 • gebės sistemiškai suvokti ir analizuoti operatyvinės veiklos bei ikiteisminio tyrimo santykį bei ribas.

VI. Teisės ir policijos veiklos (specializacija: ikiteisminis procesas) magistrantūros programa

Nuo 2016 m. vykdoma ir nestatutiniams pareigūnams skirta magistrantūros programos specializacija. Plačiau apie specializaciją - žiūrėti ECTS aprašą

Studijuoti priimami asmenys baigę teisės krypties bakalauro studijas. Programos apimtis 90 ECTS.
Studijų programa užbaigiama magistro darbu. Baigusiems suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus magistrantūros studijas, galima tęsti studijas doktorantūroje. 

Už programą ir jos specializaciją atsakinga doc. dr. Laima Ruibytė, turinti dviejų dešimtmečių akademinio darbo metų, tarptautinio bendradarbiavimo, mokslinės veiklos patirtį. Kasmet programoje kviečiami dėstyti dėstytojai iš Miunsterio Policijos Universiteto (Vokietija), dėsto dėstytojai, laimėję Lietuvos mokslų tarybos finansavimą vizituojantiems dėstytojams (iš Vengrijos, Kroatijos, CEPOL tinklo), Erasmus akademinių mainų dėstytojai.

STUDIJŲ PROGRAMOMS TAIKOMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS

Teisės ir valstybės sienos apsaugos, Teisės ir policijos veiklos bei policijos veiklos programoms (išskyrus specializaciją Ikiteisminis procesas) taikomi šie specialieji reikalavimai ir rekomendacijos:

 1. Į teisės ir policijos veiklos bei policijos veiklos programų studijas priimami Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję vidurinį išsilavinimą, neteisti, pagal asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą bei sveikatos būklę tinkantys vidaus tarnybos pareigūno darbui bei turintys Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos siuntimą studijuoti šiose programose.
 2. Norintys studijuoti pasirašo trišalę sutartį tarp Universiteto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos / Policijos departamento ir studijuojančio asmens, pagal kurią VSAT / Policijos departamentas įsipareigoja užtikrinti, kad asmuo, baigęs Universiteto Viešojo saugumo fakultetą, būtų paskirtas į jo išsilavinimą ir profesiją atitinkančias pareigas atitinkamoje šalies VSAT ar Policijos įstaigoje, Universitetas įsipareigoja garantuoti kokybišką studijų procesą, o studentas – baigus studijas įsidarbinti vidaus tarnyboje (policijos ar VSAT įstaigose) ir ištarnauti ne mažiau kaip 5 metus.

* n. – nuolatinės studijos; i. – ištęstinės studijos.

Nuo 2015 m. MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė vykdo 2 pakopos studijų programą Strateginis sienų valdymas (Visuomenės saugumas (S200); Valstybės sienos apsauga  S220). Programos iniciatorius- Frontex, dalyvauja programos teikime: Distancinio mokymo universitetas (Ispanija), Rezeknės aukštoji mokykla, Salamankos universitetas bei Nyderlandų Saugumo akademija. Programa Lietuvoje akredituota 2015-06-01, stojančiuosius nominuoja kiekvienos ES šalies-narės už valstybės sienos apsaugą atsakinga institucija.

Nuo 2015 m. MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė dalyvauja 2 pakopos studijų programos Policijos veikla Europoje (Policing in Europe) teikime. Programos iniciatorius ir finansuotojas – CEPOL; dalyvauja programos teikime 15 akademinių partnerių bei teisėsaugos institucijų iš keliolikos ES šalių; stojančiuosius nominuoja kiekvienos ES šalies-narės už visuomenės saugumą atsakinga institucija.

Linkėdami sėkmingų studijų, rekomenduojame dėl jų konsultuotis ir su akademiniais kuratoriais

STUDIJŲ GRAFIKAI ( TIME TABLES)

Nuolatinės studijos

Teisė ir policijos veikla 2016-2017 st. m.
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2016-2017 st. m.
Teisė ir ikiteisminis procesas 2016-2017 st. m.
Policijos veikla 2016-2017 st. m.

Ištęstinės studijos

Teisė ir policijos veikla 2016-2017 st. m.
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2016-2017 st. m.
Teisė ir ikiteisminis procesas 2016-2017 st. m.

Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos 2016-2017 st. m.

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI ( SCHEDULES )

Baigiamieji egzaminai, baigiamųjų darbų gynimas

2016-2017 m. pavasario sem. Baigiamųjų darbų pristatymas
Baigiamoji 2016/2017 sesija

ERASMUS

Nuolatinės studijos

Teisė ir policijos veikla

1 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (6) semestras

Teisė ir valstybės sienos apsauga

1 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (6) semestras

Policijos veikla

2 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (6) semestras
4 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (8) semestras

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (6) semestras

Ištęstinės studijos

Teisė ir policijos veikla 1 kurso 1 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 1 kurso 1 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 1 kurso 1 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 1 kurso 2 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 1 kurso 2 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir valstybė sienos apsauga 1 kurso 2 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 5 kurso 10 semestro sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 5 kurso 10 semestro sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 5 kurso 10 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla 4 kurso 8 semestro sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 4 kurso 8 semestro sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 4 kurso 8 semestro sesija

Magistrantūros studijos

Teisė ir policijos veikla 2 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 2 sem. įžanginės paskaitos

Informacija apie konsultacijas, aktualius ivykius katedrose skelbiama atitinkamų katedrų puslapiuose...


Dalyvavimas studijų procese Viešojo saugumo fakultete privalomas (MRU Senato nutarimas dėl Viešojo saugumo fakulteto nuostatų tvirtinimo; Nr. 1SN-20; MRU VSF nuostatų 27 punktas). Nedalyvavimas pateisinamas tik rimta objektyvia priežastimi: liga, neatšaukiama darbo komandiruotė, dalyvavimas misijoje, netikėtos, sudėtingos šeimyninės aplinkybės, kita. Klausimų sprendime rekomenduotina konsultuotis su p. Tautvydu Pučiumi, Tarnybos vadovu (tautvydas.pucius@mruni.eu) bei su prodekane studijoms prof. dr. Vaiva Zuzevičiūte (vaiva.zuzeviciute@mruni.eu).

Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: vaiva.zuzeviciute@mruni.eu


Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsf@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Aida Čižikaitė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: a_cizikaite@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsfhmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsftk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Roberta Krincienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsfpvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsfvsak@mruni.eu