Bakalauro studijos | MRU | 2023 studijų programos

Bakalauro studijos

Sužinokite viską apie priėmimą į MRU!

Užduokite Jums rūpimus klausimus telefonu
+370 5 2714 700 arba el. paštu priemimas@mruni.eu

 

Informacija apie studentų priėmimą

Priėmimo informacija
Bendrasis priėmimas

Bendrąjį priėmimą organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).

 • Priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas priklausomai nuo programos.
 • Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas,  valstybės nefinansuojamas su studijų stipendiją arba valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
 • Bendra informacija apie Bendrąjį priėmimą skelbiama LAMA BPO paslapyje. Nuoroda čia

Plačiau apie priėmimą

Minimalūs reikalavimai
 

Minimalūs reikalavimai pretenduojant į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas.
Plačiau

Konkursinio balo formavimas

Konkursinio balo sandara
Plačiau

Įgijusiems išsilavinimą užsienyje

Pretenduojant  į valstybės finansuojamas vietas

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu gali būti priimami į valstybės finansuojamas studijų vietas. Stojantieji gali pretenduoti, jeigu jie:

 • yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ar jų šeimos nariai;
 • turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jei yra užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • yra užsienio lietuviai.

Pretendavimas į valstybės nefinansuojamas vietas

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys aukščiau nurodytų kriterijų, yra konkurso būdu priimami į Mykolo Romerio universitetą studijuoti savo lėšomis. Asmenims, pretenduojantiems į studijas per institucinį priėmimą išsilavinimo pripažinimas atliekamas vadavaujantis MRU Senato 2018 m. sausio 29 d. nutarimu Nr.1SN-23 „Užsienyje išduotų išsilavinimo dokumentų vertinimo ir akademinio pripažinimo tvarka“.

I. Išsilavinimo pripažinimo ir pažymių atitikmenų nustatymas (stojantiems per Bendrojo priėmimo sistemą)

1. Išsilavinimo pripažinimo ir pažymių atitikmenų nustatymas

Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 patvirtintą Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą.

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Mykolo Romerio universitetą per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti bendrojo priėmimo informacinę sistemą (toliau – LAMA bpo), reikia:

 • kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo * ir dalykų atitikmenų  nustatymo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5)  210 4772, el. p. skvc@skvc.lt);
 • išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);
 • pateikti stojimo į Mykolo Romerio universitetą prašymą internetu;
 • išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);
 • iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.

*išsilavinimo pripažinimo nereikia: baigusiems Europos Bakalaureato diplomo programą; nuo 2019 metų Latvijos Respublikoje įgijusiems kvalifikacijas Atestāts par vispārējo vidējo izglītību arba Diploms par profesionālo vidējo izglītību; nuo 2019 metų Estijos Respublikoje įgijusiems kvalifikacijas Gümnaasiumi lõputunnistus arba Kutsekeskhariduse lõputunnistus.

II. Turintiems tarptautinio arba Europos Bakalaureato diplomą

Europos bakalaureato diplomas (European Baccalaureate Diploma)

Dėl Europos bakalaureato diplomo dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo reikia kreiptis į SKVC. Tačiau dėl šio diplomo pripažinimo kreiptis į SKVC nereikia.

Europos bakalaureato pripažinimą reguliuoja Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą (toliau – Konvencija), kurią Lietuvos Respublika ratifikavo 2004 m. Konvencijoje numatytas automatinis Europos bakalaureato pripažinimas, t.y. Lietuvoje jis turi būti priimamas tokia pat tvarka ir be jokių papildomų reikalavimų, kaip yra priimamas ir Lietuvoje įgytas brandos atestatas.

Daugiau informacijos apie Europos bakalaureatą yra pateikta SKVC tinklalapyje.

Tarptautinio bakalaureato diplomas (International Baccalaureate (IB) Diploma)

Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo pripažinimo reikia kreiptis į SKVC. Dėl šio diplomo dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo kreiptis į SKVC nereikia.

Tarptautinio bakalaureato diplomo dalykų ir pažymių atitikmenys nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 ”Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą“ ir pateikti 1 priede „Tarptautinio bakalaureato diplomo programos baigiamųjų egzaminų įvertinimų ir brandos egzaminų įvertinimų atitikmenys“. Dalykų ir pažymių atitikmenis nustato Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.
Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas.

III. Lietuvių kalbos įskaita

Lietuvių kalbos įskaita skirta patikrinti, ar stojantysis gebės studijuoti lietuvių kalba. Įskaitos metu yra laikomas testas, kuriuo tikrinami klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimai bei kalbos vartojimas.

Dėl lietuvių kalbos įskaitos reikia kreiptis į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedrą (Universiteto g. 5, Vilnius). Išsamesnė informacija teikiama tel. (+370 5)  268 7214, (+370 5)  268 7215 arba http://www.lsk.flf.vu.lt.

Dokumentai reikalingi pretenduojant per LAMA bpo priėmimo sistemą

Dokumentų pateikimas

 1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotos institucijos (šiuo metu Vilniaus universiteto) išduotą pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar kompetentingos institucijos (ambasados, savivaldybės ar oficialiai įregistruotos lietuvių bendruomenės toje šalyje) išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja nurodytas stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą;
 2. lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos (ambasados ir pan.) išduotą pažymą arba kitą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra užsienio lietuvis. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 3. kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra užsienio lietuvis;
 4. kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
 5. Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 6. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 7. dokumentų, pagrindžiančių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės piliečio šeimos nario statusą, kopijas. Šį statusą patvirtinantys dokumentai ar jų vertimas turi būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalba.

Pretendavimas į Mykolo Romerio universitetą per Institucinį priėmimą

Asmenims pretenduojantiems per institucinį priėmimą išsilavinimo pripažinimas atliekamas vadavaujantis MRU Senato 2018 m. sausio 29 d. nutarimu Nr.1SN-23 „Užsienyje išduotų išsilavinimo dokumentų vertinimo ir akademinio pripažinimo tvarka“.

Dokumentų legalizavimas

 • Jei išsilavinimo dokumentų/nuorašų originalai yra anglų, lietuvių arba rusų kalbomis su apostile (jei reikia) ant nuskaityto originalo, vertimo nereikia.
 • Jei išsilavinimo dokumentų/nuorašų originalai nėra anglų, lietuvių ar rusų kalbomis, jie turi būti papildyti oficialiu vertimu.
 • Oficialus vertimas turi būti patvirtintas prisiekusio vertėjo parašu arba oficialiu notaro patvirtinimu.
 • Priimti studentai, atvykę į studijas, Universiteto Tarptautiškumo tarnybai pateikia savo išsilavinimo dokumentų/nuorašų originalus.

Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas MRU

 Ankstesnės kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas yra MRU priėmimo proceso dalis.

 • Pateikdami elektroninę paraišką patvirtinate, kad dokumentai yra teisėti ir kad MRU gali patikrinti dokumentų autentiškumą susisiekus su išduodančia institucija ir nacionaliniu ENIC/NARIC centru.   
 • Įkeliami dokumentai turi būti geros būklės ir spalvoti. Kartu su dokumentais, išduotais ne anglų, rusų ar lietuvių kalbomis, turi būti pateiktas oficialus vertimas į anglų, lietuvių arba rusų kalbą. 
 • Prieš kreipdamiesi įsitikinkite, kad turite pilną dokumentų paketą ir kad jūsų kvalifikacija leidžia įgyti aukštąjį išsilavinimą pagal studijų programos lygį, į kurį pretenduojate MRU.

Pripažinimo kriterijai 

Vertinimo tikslas – palyginti užsienio kvalifikaciją su Lietuvoje suteikiama panašaus lygio kvalifikacija pagal kokybę, profilį, turinį, krūvius ir mokymosi rezultatus. 

Jūsų kvalifikacija bus vertinama pagal konkrečius reikalavimus programai, į kurią pretenduojate ir akademinius rezultatus.

Teisė pateikti apeliaciją

Pripažinimo sprendimai gali būti skundžiami Užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo aukštojo mokslo apeliaciniam komitetui prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Studijų kaina

Bakalauro studijų kainos, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas 2024 m.

Studijų kaina tvirtinama Mykolo Romerio universiteto senato. Skelbiamos 2024 m. kainos pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas normines kainas.

Studentų, priimamų 2024 metais į aukštąsias mokyklas, norminė universitetinių studijų kaina (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-27)

Plačiau

Priėmimas į studijas klausytojo statusu
 • Klausytojai, pretenduojantys išklausyti pirmosios pakopos studijų dalykus (jų grupes) privalo turėti vidurinį išsilavinimą.
 • Klausant studijų dalyko (jų grupės), dėstomo anglų kalba, anglų kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Universitetui turi būti pateikti tą įrodantys dokumentai.
 • Klausytojams mokestis už studijas nustatomas atsižvelgiant į klausytojo pasirinktų studijų dalykų kreditų skaičių. Vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje.

Priėmimo vykdymo eiga, procedūros ir terminai

 • Asmuo, pageidaujantis tapti klausytoju, turi kreiptis į Universiteto studijų padalinį, kuriame nori išklausyti pasirinktus studijų dalykus (jų grupes), ir užpildyti prašymą.
 • Kvietimas studijuoti Universitete klausytojo statusu siunčiamas asmens prašyme nurodytu el. paštu.
 • Pakviestieji studijuoti Universitete klausytojo statusu, patvirtina ketinimą studijuoti pasirašydami klausytojo studijų sutartį.

Reikalingi dokumentai

Asmuo, pageidaujantis tapti klausytoju, pateikia:

  • prašymą;
  • paso (titulinio puslapio) ar tapatybės kortelės kopiją;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas (taikoma pretenduojantiems išklausyti pirmosios pakopos studijų dalykus);
  • registracijos įmokos (50 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, bankinio pavedimo kopiją arba patvirtintas dokumentų kopijas, įrodančias teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos .

Dokumentų kopijos pateikiamos PDF formatu arba ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukomis JPEG formatu.

Klausytoju galima tapti atsiuntus visus reikalingus dokumentus ne vėliau nei likus 10 dienų iki kiekvieno semestro pradžios. Prašyme nurodoma, kokios studijų programos dalykus norėtumėte studijuoti/klausyti. Reikalingų dokumentų kopijos siunčiamos el. paštu fakultetams:

Jeigu klausytojas norės tapti studentu, tai jam reikės pagerinti brandos egzaminų rezultatus ir atitikti kitus reikalavimus skelbiamus stojimo į universitetą metais. Įstojus, bus taikomos studijuotų dalykų užskaitymo procedūros ir priklausomai nuo užskaitytų studijų dalykų studentas gali būti perkeliamas į aukštesnį kursą.