Teisė ir ikiteisminis procesas | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir ikiteisminis procesas (Kaune)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX005
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės - 3,5 m.(Kaune), ištęstinės - 5 m. (Kaune)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1477 € už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1034 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Jei Tave domina, kaip yra išsiaiškinami kriminaliniai nusikaltimai ir ikiteisminio tyrimo metu renkami įkalčiai, tuomet teisės ir ikiteisminio proceso studijos – puikus pasirinkimas!

Programos tikslas

Teisės ir ikiteisminio proceso studijos vykdomos Kaune, Viešojo saugumo akademijoje. Jos skirtos būsimiems ikiteisminio tyrimo įstaigų aukštos kvalifikacijos nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo specialistams, kurie ateityje planuoja dirbti teisinėje sistemoje.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

 • dirbti bet kurį teisinį darbą;
 • praktiškai pritaikyti specialias teisės žinias, reikalingas darbui, ikiteisminį tyrimą atliekančiose institucijose;
 • analizuoti ir įvertinti įvairias rizikas, susijusias su nusikalstamų veikų atskleidimu;
 • kritiškai mąstyti ir sisteminti įvairaus pobūdžio informaciją bei rengti teisinius dokumentus;
 • atlikti žvalgybinius tyrimus ir atskleisti nusikalstamas veiklas;
 • užtikrinti sklandų ikiteisminio tyrimo procesą;
 • užsiimti privačia detektyvine veikla.

Karjeros perspektyvos:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigose ir kitose teisėsaugos institucijose, įvykdę tų įstaigų ir institucijų keliamus papildomus ir būtinus reikalavimus įsidarbinimui;
 • įvairiose valstybinėse ar privačiose institucijose teisininko pareigybėse;
 • tęsti studijas teisės ir kitų socialinių mokslų sričių magistrantūros (II pakopos) programose.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Aktuali informacija
Nuolatinių studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

Lietuvos teisėsaugos institucijos

6

Psichologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisininko etika

6

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Darbo teisė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Administracinė teisė ir procesas

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Administracinė atsakomybė

3

Civilinio proceso teisė

9

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

3

Kriminologija

6

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Teisės istorija ir filosofija

6

Kriminalistikos teorija ir technika

6

Teisės psichologija

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

Europos Sąjungos teisė

6

Migracijos teisė

6

Kriminalistikos taktika

6

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Finansų ir mokesčių teisė

3

Pasirenkamieji dalykai

3

Aplinkosaugos teisės įvadas

3

Kovinė savigyna

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos

3

Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas

6

Tarptautinė viešoji teisė

6

Ekonominis saugumas

3

Teismo medicina

3

Kriminalistikos metodika

6

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

Ištęstinių studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Teisės istorija ir filosofija

6

Teisės teorija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

Lietuvos teisėsaugos institucijos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Konstitucinė teisė

6

Administracinė teisė ir procesas

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Psichologija

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Administracinė atsakomybė

3

Teisininko etika

6

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Kriminalistikos teorija ir technika

6

Finansų ir mokesčių teisė

3

Civilinė teisė (bendroji dalis)

9

Teismo medicina

3

3 KURSAS

39

5 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

3

Migracijos teisė

6

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

6 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

15

Kriminalistikos taktika

6

Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos

3

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Aplinkosaugos teisės įvadas

3

Kovinė savigyna

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

3

4 KURSAS

45

7 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Ekonominis saugumas

3

Teisės psichologija

6

Europos Sąjungos teisė

6

Darbo teisė

6

8 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Praktika

15

Kriminologija

6

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

5 KURSAS

39

9 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Kriminalistikos metodika

6

Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas

6

Civilinio proceso teisė

6

10 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Tarptautinė viešoji teisė

6

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas planuoti ir organizuoti teisėsaugos veiklą ir (ar) atskirus šios veiklos procesus, identifikuoti ir įvertinti galimas organizacines, vadybines, technines problemas ir numatyti tikslinius sprendimo būdus, orientuotus į veiklos kokybę ir kokybinius pokyčius;
 • Gebėjimas įsitraukti į veiklą, veikti individualiai ir grupėje, aktyviai nagrinėti teisėsaugos veiklai aktualią informaciją, savarankiškai ir komandose spręsti saugumo problemas ir atitinkamai prisiimti atsakomybę;
 • Gebėjimas stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines teisėsaugos veiklos aktualijas, pokyčius ir naujoves orientuojantis į paslaugos visuomenei suteikimo kokybę;
 • Gebėjimas formuoti tinkamą santykių su kitais asmenimis kūrimą, rūpestingai, etiškai ir konstruktyviai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis ir korektiškai valdyti iškylančias sudėtingas situacijas;
 • Gebėjimas etiškai bendrauti su visų socialinių grupių atstovais, tinkamai veikti tarpkultūrinėje aplinkoje, išsaugant pagarbą įvairovei ir užtikrinant bendrą globalaus saugumo dimensiją.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas įgyti naujausias teisės, žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei jas pritaikyti praktinėje veikloje vykdant ikiteisminį tyrimą, kvalifikuoti nusikalstamas veikas, tinkamai panaudojant teisines priemones spręsti įvairius teisinius konfliktus;
 • Gebėjimas nustatyti ir įvertinti socialinės tikrovės faktus, galimus atskirų socialinių grupių poreikius ir pateikti optimalius probleminių situacijų sprendimo variantus, atliepiančius tvaraus saugumo principus;
 • Gebėjimas suprasti kintančios aplinkos esmę, identifikuoti galimas rizikas ir taikant fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius, reaguoti į pokyčius, numatyti rizikų valdymo būdus ir priemones.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas parengti tyrimo metodikas: paruošti tyrimo instrumentarijų, rinkti informaciją iš tikslinių šaltinių taikant tinkamus tyrimo metodus, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti aktualius duomenis ir tyrimo rezultatus;
 • Gebėjimas tyrimo rezultatus integruoti į šalies ir kitų valstybių teisėsaugos veiklą ir tvaraus saugumo kūrimą reaguojant į visuomenės lūkesčius, inovacijas, struktūrinius ir funkcinius teisėsaugos institucijų pokyčius.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką saugumo ir atskirų jo procesų vertinimą, teisėsaugos institucijų, įgyvendinančių ikiteisminį procesą, veikloje integruojant skirtingų sričių žinias ir praktikas, susiejant atskirų procesų mechanizmus tarpusavyje;
 • Gebėjimas identifikuoti, analizuoti ir vertinti sudėtingus ikiteisminio tyrimo procesus ir kritines saugumo problemas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu pasitelkiant tarpdisciplininius požiūrius ir įrankius.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos Kaune – 3,5 m.

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos Kaune – 5 m.

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės), 1,5 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.

Studijų programą rekomenduoja