Teisė ir valstybės sienos apsauga | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir valstybės sienos apsauga

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX010
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos  - 4.5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina skirta 25 valstybės finansuojamos vietos

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

NAUJIENA! Mykolo Romerio universitetas kartu su Pasieniečių mokykla šiemet siūlo unikalią galimybę studijuoti bendrai organizuojamose bakalauro ištęstinėse studijose, kurių trukmė – 4.5 metų.

Įstojus į šią programą pirmus metus studentai studijuos Pasieniečių mokykloje, derindami studijas Mykolo Romerio universitete. Baigus pirmą kursą  – studentai įgyja pasieniečio pareigūno profesinį išsilavinimą ir pradedą tarnybą Valstybės sienos apsaugos rinktinėse ar pavaldžiose įstaigose.

Studentai nuo antro kurso ištęstine studijų forma tęsia studijas Mykolo Romerio universitete, derindami tarnybą VSAT ir studijas.

Programos tikslas

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijos yra skirtos būsimiems specialistams ir esamiems pasienio pareigūnams, kurie nori tapti kvalifikuotais viduriniosios grandies specialistais.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija leidžia tapti tarnautojais valstybės sienos apsaugos ar kituose Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose bei institucijose, veikiančiose nacionalinio saugumo srityje. Programos absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

Šioje teisės srityje yra itin didelis specialistų poreikis. Dėl to Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2022 metais įsteigė 25 valstybės finansuojamas vietas!

Tam, kad galėtum pretenduoti į bendrai vykdomą PM pirminio profesinio mokymo ir MRU VSA Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro ištęstinių studijų programą TU TURI:

ATITIKTI ŠIUOS PIRMINIUS REIKALAVIMUS:

 • būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
 • būti sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

ATRANKOS ETAPAI

 1.  Laikotarpiu nuo 2022 m. kovo 1 d. iki birželio 17 d.  užpildykite bei pateikite reikalingus dokumentus stok@vsat.vrm.lt

                  Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:

   • Prašymai dėl siuntimų išdavimo;
   • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;
   • Anketa;
   • Įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (vėliausiai pateikti iki liepos 25 d.);
   • Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);
 1.  Teisingai užpildžius ir pateikus dokumentus, išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) pasitikrinti sveikatą. Visa reikalinga informacija bus pateikta kartu su išduotu siuntimu.
 2.  Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija ir lojalumas Lietuvos Respublikos valstybei.
 3.  Pretendentas laiko fizinius normatyvus Pasieniečių mokykloje, pagal Atrankos į PM taisykles.
 4.  Sėkmingai praėjus aukščiau minėtus etapus, nuo birželio 1 d. iki liepos 25 d. 12 val. reikia registruotis LAMA BPO sistemoje į Teisės ir valstybės sienso apsaugos bakalauro ištęstinių studijų programos valstybės finansuojamas vietas. LAMA BPO sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRĮ įstaigos (Papildoma informacija/ Kita informacija). MRU, gavus sąrašą asmenų turinčių VRĮ įstaigos siuntimą, LAMA bpo sistemoje pažymi apie dalyvavimą konkurse.
 5.  Asmeniui, atitikus visus reikalavimus, išduodamas siuntimas dalyvauti atrankoje / mokytis PM ir MRU VSA.
 6. Statutinai VSAT pareigūnai turi kreiptis el.paštu stok@vsat.vrm.lt

Baigus studijas tiek PM, tiek MRU VSA absolventas įsipareigoja išdirbti VSAT nustatytą laikotarpį (5 metus).

Privalumai

 • Lygiagretus mokymasis dviejose švietimo įstaigose – įgyti du diplomai.
 • Pirmieji mokslo metai Pasieniečių mokykloje, derindami su studijomis Mykolo Romerio universitete.
 • Jau po vienerių mokymosi metų, garantuota tarnyba ir atlyginimas VSAT.
 • Greitesnės karjeros kilimo galimybės.
 • Studijų metu įgyjama reali pirminės grandies pareigūno tarnybos patirtis.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

30

1 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Studijų įvadas

6

Teisės teorija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

2 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Konstitucinė teisė

6

Profesinė etika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

21

Psichologija

6

Administracinė teisė

6

Teisės istorija ir filosofija

6

Profesinė užsienio kalba (rusų)

3

Pasirenkamieji dalykai

3

Lietuvos teisėsaugos institucijos

3

Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos

3

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Sienos apsaugos teisinis reguliavimas

6

Darbo teisė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Sienos apsaugos taktika

3

Finansų ir mokesčių teisė

3

3 KURSAS

51

5 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinė atsakomybė

3

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

6

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

6 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

3

Ginklai ir šaudyba

3

Migracijos procesų teisinis reguliavimas

6

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Kriminalinė žvalgyba

6

4 KURSAS

51

7 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

21

Europos Sąjungos teisė

6

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

6

Kriminalistika

3

Administracinio proceso teisė

6

Pasirenkamieji dalykai

3

Nusikalstamų veikų ekonomikai ir finansams tyrimas

3

Nusikaltimų tyrimo psichologija

3

Užsienio šalių sienos apsaugos institucijos

3

Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

3

8 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Civilinio proceso teisė

9

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Tarptautinė viešoji teisė

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

5 KURSAS

30

9 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Praktika

15

Valstybės sienos apsaugos organizavimas

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

      1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

 • Gebėjimas planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ar atskirus veiklos procesus sienos apsaugą įgyvendinančių institucijose ir jų padaliniuose, identifikuoti ir įvertinti galimas organizacines, vadybines, technines problemas ir numatyti tikslinius sprendimo būdus, orientuotus į veiklos kokybę ir kokybinius pokyčius;
 • Gebėjimas įsitraukti į veiklą, veikti individualiai ir grupėje, aktyviai nagrinėjant sienos apsaugą įgyvendinančių institucijų veiklai aktualią informaciją, savarankiškai ir komandose spręsti nacionalinio saugumo problemas ir atitinkamai prisiimti atsakomybę;
 • Gebėjimas stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines sienos apsaugą įgyvendinančių institucijų veiklos aktualijas, pokyčius ir naujoves orientuojantis į paslaugos visuomenei suteikimo kokybę;
 • Gebėjimas formuoti tinkamą santykių su kitais asmenimis kūrimą, rūpestingai, etiškai ir konstruktyviai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis ir korektiškai valdyti iškylančias sudėtingas situacijas;
 • Gebėjimas etiškai bendrauti su visų socialinių grupių atstovais, tinkamai veikti tarpkultūrinėje aplinkoje, išsaugant pagarbą įvairovei ir užtikrinant bendrą globalaus saugumo dimensiją.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

     2. Žinios ir jų taikymas

 • Gebėjimas įgyti naujausias teisės, viešojo saugumo, sienos apsaugos bei teisėsaugos veiklos žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais bei jas pritaikyti praktinėje veikloje užtikrinant sienos apsaugą, užkardant galimus pažeidimus bei nusikalstamas veikas, atskleidžiant bei išaiškinant juos, tinkamai panaudojant teisines priemones bei jų reguliavimo ypatumus;
 • Gebėjimas nustatyti ir įvertinti socialinės tikrovės faktus, galimus atskirų socialinių grupių poreikius, identifikuoti sienos apsaugos veikloje rizikas, modeliuoti iškylančių ekstremalių situacijų variantus ir pateikti optimalius probleminių situacijų sprendimo variantus, atliepiančius tvaraus saugumo principus;
 • Gebėjimas suprasti kintančios aplinkos esmę, identifikuoti galimas rizikas ir taikant fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius, reaguoti į pokyčius, numatyti rizikų valdymo būdus ir priemones, pritaikyti naujausias technologijas priimant kompleksinius inovatyvius saugumo sprendinius.

    3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas parengti tyrimo metodikas: paruošti tyrimo instrumentarijų, rinkti informaciją iš tikslinių šaltinių taikant tinkamus tyrimo metodus, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti aktualius duomenis ir tyrimo rezultatus;
 • Gebėjimas tyrimo rezultatus integruoti į šalies ir kitų valstybių sienos apsaugos institucijų veiklą ir tvaraus saugumo kūrimą reaguojant į visuomenės lūkesčius, inovacijas, struktūrinius ir funkcinius sienos apsaugos institucijų pokyčius.

     4. Specialieji  gebėjimai

 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką saugumo ir atskirų jo procesų vertinimą, sienos apsaugos institucijų veikloje integruojant skirtingų sričių žinias ir praktikas, susiejant atskirų procesų mechanizmus tarpusavyje;
 • Gebėjimas identifikuoti ir spręsti sudėtingas ir kritines saugumo problemas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu pasitelkiant tarpdisciplininius požiūrius ir įrankius.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Informuojame, kad pretenduojant į valstybės finansuojamas vietas reikia atitikti minimalius reikalavimus, patvirtintus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos,  priklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų.

Asmenys pretenduojantys (ne statutiniai pareigūnai) į šią programą privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ) siuntimą studijuoti, kuris patvirtina atitikti pareigūnui keliamus reikalavimus. Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims taikomi reikalavimai, įtvirtinti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakyme Nr.1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“ bei kituose Vidaus tarnybos statutą detalizuojančiuose  poįstatyminiuose teisės aktuose.

Statutiniams pareigūnams reikia kreiptis el.paštu stok@vsat.vrm.lt

Bendrojo priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.) Kaune

Pirmais metais studijos bus vykdomos Pasieniečių mokykloje (Pasieniečių g. 11, Medininkų k.) ir MRU Viešojo saugumo akademijoje, o antrais metais tik MRU Viešojo saugumo akademijoje.

Ištęstinės studijos vykdomos derinant nuotolinį mokymąsi ir užsiėmimus  Universitete.  

Nuotolinis mokymasis reiškia, kad paskaitos vyks „Online“, tiek dėstytojui, tiek studentui jungiantis prie vaizdo konferencijos platformos.  

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) 1,5-2 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.

Studijų programą rekomenduoja