Teisė ir kriminalistika | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir kriminalistika

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX005
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m. (Vilniuje).
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1477 € už semestrą (2024 m.).

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Jei Tau svarbus teisingumas, mėgsti analitiškai mąstyti ir kritiškai vertinti įvairius reiškinius, siūlome tapti tikru kriminalistikos ekspertu!

Programos (specializacijos) tikslas

Teisės ir kriminalistikos (specializacijos) studijos yra sukurtos taip, kad daug dėmesio yra skiriama specialiesiems studijų dalykams, tokiems kaip teismo ir apklausų psichologija; teismo medicina ir psichiatrija. Taip pat ir žvalgybinės veiklos pagrindams, kinologijos ir odorologijos tyrimams bei įvairioms kriminalistikos technikoms. Įgytos teorinės žinios yra įtvirtinamos praktinių užsiėmimų ir patyriminių mokymų metu.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • dirbti bet kurį teisinį darbą;
 • planuoti ir organizuoti nusikalstamų veiklų tyrimą;
 • pritaikyti nusikaltimų tyrimo algoritmus;
 • analizuoti ir kritiškai vertinti tyrimo medžiagą ir rengti teisinius dokumentus;
 • teikti konfidencialias teisines paslaugas;
 • užsiimti privačia detektyvine veikla.

Karjeros perspektyvos:

Programos absolventui suteikia teisę užsiimti privačia detektyvine veikla bei teikti konfidencialias teisines paslaugas, taip pat įstatymų nustatyta tvarka, pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas bei dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

Psichologija

6

Profesinė etika

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Kriminalistikos istorija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Bendrosios kriminalistikos teorijos pagrindai

6

Kriminalistikos technika ir technologijos

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

3

Administracinė teisė

6

Fizinis rengimas

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

Administracinio proceso teisė

3

Privatumas ir asmens duomenų apsauga

3

Kriminalistikos technika ir technologijos

3

Teisės istorija ir filosofija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Dalykinė komunikacija ir akademinis raštingumas

3

Administracinė atsakomybė

3

Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)

3

Darbo teisė

6

Finansų ir mokesčių teisė

3

Civilinė teisė (specialioji dalis)

9

Specialios žinios ir teismo ekspertologija

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Įvykio vietos apžiūra ir tyrimas

6

Civilinio proceso teisė

9

Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)

6

Kriminalistikos taktika

3

Praktika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

Taikomoji kriminalistikos metodika

6

Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas

3

Tarptautinė viešoji teisė

6

Teismo medicina

6

Europos Sąjungos teisė

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Teisės psichologija

3

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Kriminalistika (baigiamasis egzaminas)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

3

Ekonominis saugumas

3

Kriminologija

3

Migracijos teisė

3

Netradiciniai nusikaltimų tyrimo metodai

3

Taktinė medicina

3

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

     1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

 • Gebėjimas planuoti ir organizuoti teisėsaugos veiklą ir (ar) atskirus šios veiklos procesus, identifikuoti ir įvertinti galimas organizacines, vadybines, technines problemas ir numatyti tikslinius sprendimo būdus, orientuotus į veiklos kokybę ir kokybinius pokyčius;
 • Gebėjimas įsitraukti į veiklą, veikti individualiai ir grupėje, aktyviai nagrinėti teisėsaugos veiklai aktualią informaciją, savarankiškai ir komandose spręsti saugumo problemas ir atitinkamai prisiimti atsakomybę;
 • Gebėjimas stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines teisėsaugos veiklos aktualijas, pokyčius ir naujoves orientuojantis į paslaugos visuomenei suteikimo kokybę;
 • Gebėjimas formuoti tinkamą santykių su kitais asmenimis kūrimą, rūpestingai, etiškai ir konstruktyviai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis ir korektiškai valdyti iškylančias sudėtingas situacijas;
 • Gebėjimas etiškai bendrauti su visų socialinių grupių atstovais, tinkamai veikti tarpkultūrinėje aplinkoje, išsaugant pagarbą įvairovei ir užtikrinant bendrą globalaus saugumo dimensiją.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

     2. Žinios ir jų taikymas

 • Gebėjimas įgyti naujausias teisės ir kriminalistikos žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais, bei jas pritaikyti praktinėje veikloje vykdant ikiteisminį ir kriminalistinį tyrimus. Gebės tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas panaudojant teisines priemones, spręsti įvairius teisinius konfliktus bei panaudoti specialiąsias kriminalistines žinias ikiteisminiame tyrime;
 • Gebėjimas nustatyti ir įvertinti socialinės tikrovės faktus, galimus atskirų socialinių grupių poreikius ir pateikti optimalius probleminių situacijų sprendimo variantus, atliepiančius tvaraus saugumo principus;
 • Gebėjimas suprasti kintančios aplinkos esmę, identifikuoti galimas rizikas ir taikant fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius, reaguoti į pokyčius, numatyti rizikų valdymo būdus ir priemones.

     3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas parengti tyrimo metodikas: paruošti tyrimo instrumentarijų, rinkti informaciją iš tikslinių šaltinių taikant tinkamus tyrimo metodus, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti aktualius duomenis ir tyrimo rezultatus;
 • Gebėjimas tyrimo rezultatus integruoti į šalies ir kitų valstybių teisėsaugos veiklą ir tvaraus saugumo kūrimą reaguojant į visuomenės lūkesčius, inovacijas, struktūrinius ir funkcinius teisėsaugos institucijų pokyčius.

     4. Specialieji  gebėjimai

 • Gebėjimas planuoti ir atlikti visapusišką saugumo ir atskirų jo procesų vertinimą, teisėsaugos institucijų, įgyvendinančių ikiteisminį procesą, veikloje integruojant skirtingų sričių žinias ir praktikas, susiejant atskirų procesų mechanizmus tarpusavyje;
 • Gebėjimas identifikuoti, analizuoti ir vertinti kriminalistiškai svarbią informaciją nusikalstamų veikų atskleidime ir tyrime sprendžiant kompleksines saugumo problemas bei numatyti kriminalistinių tyrimų galimybes, įvertinti gautų tyrimų rezultatus.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos Vilniuje

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.