Darbo teisė LL.M. - MRU

Darbo teisė LL.M.

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX028
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras LL.M.
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1 m. (Studijos vakarais)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Parengti darbo teisės specialistus, gebančius teikti šios srities teisines konsultacijas, paaiškinti naujausias darbo teisės aktualijas bei raidos tendencijas, analizuoti bei vertinti su darbo santykiais susijusias teisines situacijas, operatyviai ir efektyviai spręsti darbo santykiuose iškilusias praktines teisines problemas bei teikti pasiūlymus darbdaviams bei darbuotojų atstovams dėl darbo teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Programos struktūrą lemia šiuo metu aktualios tokios darbo teisės studijų kryptys, kaip asmens duomenų teisinė apsauga, darbo sutarčių reglamentavimo aktualijos ir praktika, ginčų sprendimas, darbuotojų saugos ir sveikatos problemos, socialinė partnerystė, lokalinis teisinis reguliavimas, derybos ir mediacija, žmogiškųjų išteklių vadyba, personalo psichologija ir kt.

 

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti:

 • privačiame sektoriuje (juristais, personalo vadovais ir specialistais verslo įmonėse, verslo subjektus konsultuojančiose įmonėse, įvairiose tarptautinėse kompanijose bei nacionalinėse organizacijose);
 • viešajame sektoriuje (nacionalinėse darbo teisinius santykius administruojančiose bei prižiūrinčiose ar kontroliuojančiose įstaigose);
 • darbo ginčus sprendžiančiose institucijose (darbo ginčų komisijose);
 • nepriklausomais konsultantais ar įsteigti savo įmones, teikiančias teisines konsultavimo paslaugas;
 • asmens duomenų apsaugos pareigūnu ar atsakingu už darbuotojų saugą ir sveikatą.

Absolventas įgis konkurencinį pranašumą ir galimybes dirbti įvairaus pobūdžio darbą (pvz., personalo vadovo, profesinių sąjungų darbuotojo, darbo ginčų komisijos nario, VDI specialisto, vadovo, teisininko (turinčio teisės krypties bakalauro diplomą) ir kt.) tiek versle, tiek viešajame sektoriuje.

Kas yra LL.M.

LL.M. (lot. Legum Magister, liet. Teisės magistras) yra tarptautiniu mastu pripažintas teisės magistro laipsnis. Universalaus LL.M apibrėžimo nėra, nes įvairiose pasaulio šalyse savo turiniu ir paskirtimi šios studijų programos gali skirtis. Lietuvoje teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis paprastai suteikiamas baigus vienerių metų specializuotą teisės magistro studijų programą. Studijų metu didesnis dėmesys skiriamas praktinių studentų įgūdžių tobulinimui, mažiau ugdant mokslines tiriamąsias kompetencijas. Studijos baigiamos egzaminu, nėra rašomas magistro baigiamasis darbas. LL.M studijos skirtos:

 • teisės studentams, siekiantiems specializuotis konkrečioje siauroje teisės srityje;
 • praktikuojantiems teisininkams, norintiems savo kompetencijas papildyti konkrečiomis, jo praktikoje reikalingomis žiniomis ir įgūdžiais;
 • kitų profesijų atstovams, turintiems kitos nei teisės krypties universitetinį išsilavinimą, siekiantiems savo kompetencijas papildyti specializuotomis su jų praktikos sritimi susijusiomis teisinėmis žiniomis ir įgūdžiais.

Asmenys, įgiję LL.M. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, gali studijuoti teisės krypties doktorantūroje mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Šiuo metu MRU nustatyta tvarka nenumato galimybės studijuoti doktorantūroje asmenims, neturintiems tiek teisės krypties bakalauro, tiek ir magistro išsilavinimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant teisininko karjeros klasikinėse teisinėse profesijose taip pat dažniausiai yra taikomi panašaus pobūdžio papildomi išsilavinimo reikalavimai.  

Šiuo metu galiojantis klasikinių teisinių pareigybių (advokato, prokuroro, teisėjo ir notaro) reglamentavimas numato reikalavimą turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisės magistro kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį išsilavinimą). Šie teisės aktai neįvardija naujojo LL.M. teisės magistro kvalifikacinio laipsnio kaip alternatyvos klasikiniam teisės magistro laipsniui. Teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis, nors ir prilyginamas teisės magistro laipsniui, šiuo metu negarantuoja teisės pretenduoti į klasikines teisines pareigybes, nes nėra oficialios klasikinių teisinių profesijų savivaldos institucijų pozicijos jo atžvilgiu.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Darbo sutarčių teisinės-praktinės problemos

7

Socialinė partnerystė darbo santykiuose

7

Žmogiškųjų išteklių vadyba

5

Personalo psichologija

5

Lokalinis teisinis reguliavimas darbo teisėje

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Asmens duomenų teisinė apsauga darbo teisiniuose santykiuose

6

Derybos ir mediacija darbo teisiniuose santykiuose

6

Darbo teisinių ginčų sprendimas

6

Darbuotojų saugos ir sveikatos problemos darbo teisiniuose santykiuose

6

Baigiamasis egzaminas

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbti komandoje, efektyviai bendradarbiaujant su kolegomis, derinti priešingus interesus, prisiimti atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus;
 • Geba perteikti darbo teisės žinias specialistų ir ne specialistų auditorijoms ir pasirinkti tinkamas komunikacines priemones;
 • Geba savarankiškai ir kryptingai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos;
 • Geba modeliuoti sprendimų strategijas ir įvertinti priimtų sprendimų darbo teisinių santykių srityje poveikį visuomeniniu bei etiniu požiūriais.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
  • Geba konceptualiai mąstyti, spręsti darbo teisės ir darbo santykių problemas, įskaitant sudėtingas, kai turima ne visa arba ribota informacija, pritaikant turimas žinias, išteklius ir profesinius įgūdžius;
  • Geba laisvai praktikoje adaptuoti įgytas darbo teisės žinias, taikyti jas nuolat kintančioje aplinkoje, geba generuoti naujas idėjas daugiakultūrinėje aplinkoje.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Geba savarankiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti teisinius faktus bei susijusius duomenis, integruoti darbo teisės žinias, nedviprasmiškai formuluoti logiškas, darbo teisės žiniomis pagrįstas išvadas, orientuotas į profesinės veiklos tobulinimą ir gerinimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Geba teikti nepriklausomo darbo teisės eksperto paslaugas, pasinaudojant įgytomis žiniomis, savarankiškai pradėti, vystyti, valdyti teisinio konsultavimo verslą, organizuoti ir vykdyti socialinės partnerystės procesus (derybas tarp darbdavio bei profesinių sąjungų, darbo tarybų ir kt.), konsultuoti asmens duomenų valdymo ir naudojimo darbo teisėje klausimais;
 • Geba ginti darbuotojų, darbdavių ir kitų klientų teises bei interesus, taikiai išspręsti iškilusius darbo ginčus, taip pat profesionaliai parengti, analizuoti ir vertinti teisinius dokumentus – prašymus, sutartis, susitarimus, pareiškimus ir kt., reikalingus inicijuoti, vykdyti bei užbaigti darbo santykius;
 • Geba kritiškai analizuoti, aiškinti, lyginti bei vertinti darbo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, teikti kūrybiškus ir pagrįstus siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo.
Priėmimo sąlygos

Stojantieji į Darbo teisės LL.M. studijų programą asmenys turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų: 

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.
 • yra baigę kitos nei teisės krypties universitetines pirmosios arba antrosios pakopos studijas ir turintys ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su darbo teise. Tokiu atveju turi būti baigiamos 15 studijų kreditų apimties papildomosios teisės LL.M. krypties studijos, kurios vykdomos iki programos įgyvendinimo pradžios. Teisės taikymo darbo patirtis įvertinama priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas: 

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. 

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą. 

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Visi reikalingi dokumentai teikiami el. paštu llm@mruni.eu nuo 2024 m. vasario 1 d.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Priėmimo tvarka į teisės krypties ir teisės LL.M. papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos moduliniu principu, vienu metu studentai studijuoja vieną dalyką.

Užsiėmimai vyksta vieną-dvi darbo dienas nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadienį nuo 9 val. iki 14 val.

Darbo dieną užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“. Šeštadieniais  užsiėmimai vyksta universitete.