Viešojo saugumo akademija pristatė puikius 2021 metų veiklos rezultatus - MRU
Naujienos

9 vasario, 2022
Viešojo saugumo akademija pristatė puikius 2021 metų veiklos rezultatus
Viešojo saugumo akademija
Įvykis
Universitetas
Bendruomenė
Mokslas

Sausio 19 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos (VSA) 2021 metų veiklos ataskaitos pristatymas. Akademijos dekanė prof. dr. Snieguolė Matulienė, remdamasi universiteto 2021-2023 metų strategijos kryptimis, pristatė pagrindinius akademijos pasiekimus bei planus 2022 metams.

Mokslo pasiekimai

Didelis dėmesys skirtas pažangiam ir socialines inovacijas kuriančiam mokslui. Pristatyti 2021 metais įvykdyti mokslo renginiai, publikavimo rezultatai, projektai ir užsakomosios paslaugos, taip pat pristatytas ir 2022 metų mokslo renginių planas.

Bendruomenė supažindinta su VSA Tvaraus visuomenės saugumo tyrimų Lietuvoje kokybine ir kiekybine plėtra, siekiant suburti VSA ir kitus Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkus tarpdisciplininiams moksliniams ir praktiniams visuomenės saugumo tyrimams, teikti ekspertines konsultacijas, komentarus, nuomones žiniasklaidai, visuomenei, bendruomenei, bendradarbiauti su valstybės ir savivaldos įstaigomis, institucijomis bei organizacijomis.

Tarptautiškumo plėtra

VSA kartu su Europos Sąjungos agentūromis vykdė įvairius mokymus, kuriuose skatino Europos ir tarptautinio lygmens bendradarbiavimą teisėsaugos srityje. Bendradarbiauta su institucijų, rengiančių pareigūnus tinklu Estijoje, Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Serbijoje.

Kartu su FRONTEX (Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra) organizuota aukštesniosios grandies jungtinė magistrantūros programa „Strateginis valstybinių sienų apsaugos valdymas“, kuri yra skirta pareigūnams bei Europos Sąjungos sienos ir pakrančių apsaugos pirmosios ir viduriniosios grandies pareigūnų rengimo bendrųjų pagrindinių mokymo programų (CCC ir CCC ML) įgyvendinimo projektai.

Kartu su CEPOL (Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra) bendradarbiauta dėl CEPOL magistrantūros studijų programos, taip pat rengti aukšto lygio tarptautiniai mokslo renginiai, išleistas mokslo žurnalas.

Studentų tarptautinį judumą VSA apriboja studijų programų specifiškumas, kadangi studijos yra orientuotos į Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą užtikrinančias institucijas. Praplėtus studijų programų profilį bei keičiantis pandeminei situacijai tikimasi tarptautinio judumo skaičiaus augimo.

Integralios mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtra

Šios sistemos plėtra 2021 metais buvo įgyvendinama per kvalifikacijos kėlimą (išduoti 148 pažymėjimai dalyviams, kurie didino kvalifikaciją įvairiose kriminalinės žvalgybos tematikose), bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, naujų studijų profilių plėtojimą socialinio bendradarbiavimo tinkle ir su kitomis institucijomis, tokiomis kaip Lietuvos Respublikos (LR) Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie LR VRM, sąveiką su mokyklomis ir kitais universitetais (Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programa su kitais Kauno universitetais, Trečiojo amžiaus universitetui paskaitos, išvykos, paskaitos moksleiviams, moksleivių įtraukimas į bendras veiklas), mišrų mokymąsi ir mentorystės programą.

VSA ir toliau išlieka vienintelė institucija Lietuvoje, teikianti aukštąjį universitetinį išsilavinimą būsimiems teisėsaugos pareigūnams bei ikiteisminio tyrimo profesionalams. Per 2021 metus studijas akademijoje pasirinko 231 studentas, iš viso studijuojančiųjų Vilniuje ir Kaune – 906 pirmosios, antrosios bei trečiosios pakopos studijų studentų. Džiugina tai, kad ir toliau Teisės ir policijos veiklos, Teisės ir valstybės sienos apsaugos, Policijos veiklos studijų programų absolventų įsidarbinamumas siekia beveik 100 proc.

2021 m. sąveikaujant su LR policijos mokykla ir LR Pasieniečių mokykla suderintas naujas programų organizavimo modelis. Taip pat kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra derinamas naujos studijų programos viešojo saugumo studijų kryptyje projekto įgyvendinimas bendradarbiaujant su LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Vadovybės apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie LR VRM, Kalėjimų departamentu prie LR TM ir Viešojo saugumo tarnyba prie LR VRM.

Darbuotojų gerovė didinimas

2021 metais daug dėmesio buvo skiriama bendruomenės tradicijų puoselėjimui, narių kūrybiškumo skatinimui, kultūrinio gyvenimo atmosferos palaikymui. Nemažai dėmesio buvo skiriama akademinio personalo mokymams, skatintas dėstytojų tarptautinis mobilumas bei gerosios patirties dalinimasis su kolegomis.

2022 m. bus siekiama ir toliau puoselėti akademijos bendruomenės darną ir psichologinę gerovę, gerinti vidinę organizacinę kultūrą, inicijuoti daugiau bendruomenės veiklų, įtraukiant visus darbuotojus ir socialinius partnerius, diegti darbo vertinimo ir įsivertinimo sistemą.

Akademinio personalo profesinis tobulėjimas ir toliau išliks viena iš prioritetinių veiklų, tiesiogiai susijusių su studijų kokybės užtikrinimu, mokslinės veiklos rezultatais bei savalaikiu dėstytojų profesinio tobulėjimo poreikių atliepimu.

Universiteto matomumo stiprinimas

Pagrindinis praeitų metų tikslas buvo išnaudoti akademinio padalinio matomumą viešojoje erdvėje, naudojant turinio originalumą ir aktualumą, taip skatinant programų žinomumą ir patrauklumą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir alumnais, naujų studentų pritraukimą bei formuojant Universiteto palankų įvaizdį.

Įvykdyta daugiau nei 50 renginių: bendri renginiai su partneriais, statutinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, renginiai bendruomenei ir iniciatyvos moksleiviams, veiklos su studentais, bendri universitetiniai renginiai, socialinį atsakingumą skatinantys susitikimai ir valstybinių švenčių minėjimai.

2022 metams akademija yra užsibrėžusi ambicingų tikslų komunikacinėje veikloje, kuria bus siekiama didinti universiteto žinomumą bei teisėsaugos programų prestižiškumą, plėsti komunikacijos partnerių tinklą, tobulinti akademijos, kaip ateities teisėsaugos lyderių ugdymo centro, įvaizdį, didinti motyvuotų ir užtikrintų savo pasirinkimu stojančiųjų skaičių, plėtoti komunikacinius projektus, kuriais būtų siekiama supažindinti visuomenę su policijos pareigūno bei kriminalisto studijomis, organizuoti daugiau bendrų veiklų su partneriais.

Dekanė prof. dr. Snieguolė Matulienė veiklos ataskaitos pristatymą baigė padėkos žodžiais, skirtais kiekvienam bendruomenės nariui už indėlį į pasiektus rezultatus ir linkėjo, kad 2022 metais Viešojo saugumo akademijos bendruomenę lydėtų Vienybė, Stiprybė ir Atsakomybė.